مرور برچسب

پیتر پان

جو جی هون، شاعر معاصر کره ای

شاعر باهوش 19 ساله که سیونگ مو را نوشت... در معبد یونگجوسا (واقع در منطقه گیونگ گی) به سال 1938، مردی جوان غرق در یک رقص سنتی بودایی بود. آستین های بلند راهب بودایی خشمگینانه یا بی صدا به گونه ای در هوا کش آمده اند که تشکیل یک خط سفید در