مرور برچسب

پیشروی اسکندر به هندوستان

انحطاط پارسیان

چگونه ملتي مي‌ميرد- خشيارشا- فصلي از آدمكشي- اردشيردوم- كوروش كوچك- داريوش (يا داراي) اصغر- علل سياسي و نظامي و اخلاقي انحطاط- فتح پارس به دست اسكندر، و پيشروي او در هندوستان شاهنشاهيي كه داريوش تأسيس كرده بود يك قرن بيشتر نپاييد.…