مرور برچسب

پیوند زناشویی در ایران باستان

پیوند زناشویی در ایران باستان چگونه انجام می گرفت و چه شرایطی داشت؟

در کیش ایران باستان زناشویی به منظور زندگی خوش و خرم و اتحاد و اتفاق و ازدیاد نفوس و تشکیل خانواده چنان بر پایه صحیح و محکم استوار بوده که خود به خود ضامن بقا و دوام زندگی مشترک بود و مهر ومحبت را بین زن و شوهر برای همیشه برقرار می…