مرور برچسب

پیکر تراشی در ایران

پیکر تراشی در ایران باستان

در ایران باستان نخستین پیکره ها بر مبنای اعتقاد بنیادین به باروری و پرستش طبیعت , به شکل نمونه های کوچک زنان باردار و جانوران نمود یافت . این پیکره ها از گل رس ساخته می شد .مجسمه هایی که در لرستان در دوره پیش از تمدن ماد ساخته می…