مرور برچسب

چای ایرانی

خواندنی‌های تاریخ| انگلیسی‌ها چه بلایی سر «پدر چای ایران» آوردند؟

در ایران پیش از چای نوشیدن قهوه رواج داشت و از دوره صفویه نیز قهوه‌خانه‌ها در ایران به سرعت زیاد شدند، اما در اواسط دوره قاجار چای که پیش از آن فقط مصرف دارویی داشت و عطارها می‌دانستند چیست میان اشراف قاجار و بعد اقشار مردم محبوب شد و تا