مرور برچسب

چای در چین

کشتزارها در چین

فقر برزگران – شيوه‌هاي كشتكاري – فراورده‌ها – چاي – خوراك – رياضت در روستاها در بازپسين تحليل، سراسر ادب متنوع چيني و تمام دقايق انديشه‌هاي مردم اين سرزمين و تجملات زندگي چيني را مرهون كشتزارهاي حاصلخيز آن سرزمين مي‌يابيم. كشتزارها به…