مرور برچسب

چرا آلمان تجزیه شد؟

تاریخ آلمان

آلمان کشوری مدرن در اروپا است و دارای تاریخی پراهمیت می‌باشد.آلمان دارای نه کشور همسایه است.هیچ کشور دیگری در اروپا این تعداد همسایه را ندارد.