مرور برچسب

چشم زخم و بخور در دنیای باستان

چشم زخم و بخور در دنیای باستان

چشم زخم و بخور در دنیای باستاناعتقاد به چشم زخم از دوره باستان تا امروز تقریبا بدون تغییر مانده است. در دوره باستان اعتقاد داشتند چشم زخم حسادت را از روح بیرون می کند و آنرا به سمت دیگری هدایت می کند. درمان این حسادت پوشیدن تصویری از