مرور برچسب

چهار باغ

پنج دستاورد مهم شاهنشاهی هخامنشی ایران برای تمدن جهانی

امپراطوری هخامنشی یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین امپراطوری‌های جهان است که در قلب خاورمیانه و در حوزهٔ ایران باستان قرار داشت. این امپراطوری در دوران حدود ۲۵۰۰ سال پیش توسط کوروش بزرگ تأسیس شد و پس از آن تحت فرماندهی سلسلهٔ هخامنشیان به رشد و…