مرور برچسب

چهار ودا

مذهب وداها به عنوان ادبیات

سانسكريت و انگليسي- خطنويسي- چهار«ودا»- ريگ- ودا- يك سرود آفرينش زبان هند و آريايي، از لحاظ ما، بايد مورد توجه خاصي قرار گيرد، زيرا سانسكريت يكي از كهنترين زبان گروه زبانهاي «هند و اروپايي» است كه زبان انگليسي هم به همان گروه تعلق دارد.…