مرور برچسب

چونگ این

سانگ مین

سانگ مین به مردمان عادی در سلسله کره ای چوسون اطلاق می شد. در حدود 75 درصد از تمام کره ای ها در آن زمان در طبقه اجتماعی سانگ مین قرار داشتند. طبقه سانگ مین شامل دهقانان، کارگران، ماهی گیران، بعضی از صنعت گران و تجار می شد. طبقه سانگ مین به…