مرور برچسب

چونگ روک جیپ

پارک دو جین، شاعر طبیعت

نامه جولای خورشید جولای یک شیر جوان را بو می کشد/خورشید جولای یک گل رز را بو می کند/امید است که خورشید به اندازه یک سینی بریده و دور گردن آویزان شود/امید است در چمنزار در کنار گاری بدویم و داغ دل را تازه کنیم/بسیاری از مردم…