مرور برچسب

چوپانیان

تاریخ ایران در دوره آل چوپان

خاندان چوپانیان که یکی از شاخه‌های قبیله مغولی سلدوز بودند و معمولاً این خاندان ریاست قبیله مزبور را در دست داشته اند. نیای خاندان به سورغان سیره از سرداران بزرگ چنگیزخان می رسد. معروف ترین شخصیت این دودمان در عهد ایلخانی امیر چوپان است.…