مرور برچسب

چو شي

ظهور مجدد فلسفه در چین

چو شي – وانگ يانگ مينگ – بر كنار از خير و شر دانشمندان چين همه پيرو كنفوسيوس نبودند، زيرا، در ظرف پانزده قرن، نحله‌هاي فكري گوناگون پديد آمده و حيات عقلي اين قوم پربركت را به شور انداخته بودند. آيين بودا تدريجاً به فيلسوفان چيني هم…