مرور برچسب

چو میونگها

چو میونگ ها

در کره مردی جوان نیرومندانه از کشور شما دفاع کرد. اگر شما کشورتان را از دست دهید، آنگاه کجا می توانید آزادی، عدالت و صلح را بیابید؟ مردمان بی وطن تنها حقارت و سرگردانی بردگان را خواهند دید. این کلمات بر روی مجسمه شهید وطن پرست چو میونگ…