مرور برچسب

کاهنان مصری

فراعنه و آثار معماری مصریان از دیدگاه هرودت

کاهنان مصری دربارۀ میس روایت می کنند که او نخستین پادشاه مصر بود و شهر ممفیس را با ساختن سدی رفیع و محکم امن کرد، زیرا رودخانه از نواحی کوهستانی فوران کرده و از طریق سرزمین لیبی و گذر از آنجا در قلمرو مصر جریان پیدا می کند. میس حدود…

نکته هایی از تاریخ مصر باستان از زبان و به قلم هرودت

هرودت مورخ سدۀ پنج پیش از میلاد مسیح وقتی آهنگ سفر کرد، از کشورهای مختلفی که عمدتاً در مشرق بودند، دیدن کرد. آنچه را که هرودت با چشمان خود دیده و با گوش های خود از مردمان آن سرزمین ها شنیده است، ابتدا با حوصله و دقت و سپس به شیوۀ تاریخ…