مرور برچسب

کتیبه اردشیر اول بر روی تکه سنگ

کتیبه اردشیر اول بر روی تکه سنگ

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را افرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید که اردشیر را شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری.من اردشیر شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهای دارای ملل مختلف شاه در این زمین…