مرور برچسب

کتیبه ای در کاخ شوش

نام ملتها در کتیبه ای در کاخ شوش

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید که داریوش را شاه کرد یگانه شاه از شاهان بسیار یگانه فرمانروا از بسیاری .