مرور برچسب

کدام مناطق ایران در برابر اعراب سقوط نکردند؟

مهتا; سردار دیلمی در مقابله با اعراب

پس از حمله اعراب به ایران و شکست سنگین یزدگرد سوم، سلسله ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روزافزون دین اسلام، اعراب نفوذی صد برابر در خاک ایران پیدا کردند و اکثر مناطق ایران به دست اعراب افتاد. با این حال، گیلان و شمال ایران به عنوان یکی از