مرور برچسب

گذشته یونان باستان

نظری به گذشته یونان باستان

اگر به اين تمدن عظيمي كه در صفحات گذشته طرح كلي آن ذكر شد پس بنگريم، در خواهيم يافت كه يونانيان براي چه در ماراتون در برابر ايرانيان جنگيدند. نظري اجمالي به آنچه رفت، نشان ميدهد كه ناحيه اژه، مانند كندوي زنبور، از يونانيان جنگجوي و چابك و…