مرور برچسب

گوردخمه گئومات مغ

گوردخمه اسحاق وند

گوردخمه اسحاق وندگوردخمه اسحاق وند گوردخمه هخامنشی اسحاق وند از مجموعه سه گور دخمه در كنار هم تشكیل شده است كه بر روی قله سنگی تپه ای مشرف به دشت واقع است. این گور دخمه در شمال شرقی روستای نوده در كنار جاده آسفالته پل چهر قرار دارد.نام