مرور برچسب

گورستان سیلک

هنرهای تجسمی در دوره اشکانیان

در فلات ایران با ورود نخستین گروه هند و ایرانی چهره انسانی از روبه رو تجسم می شد آغاز این نوع تجسم در ظروف منقوش یافته شده در گورستان سیلک در هزاره اول قبل از میلاد دیده می شود. اندکی بعد هنر لرستان این موضوع را با تجسم تمام بدن از روبه رو