مرور برچسب

گورستان هیلیگر سند

قدیمی گورستان‌های جهان

هیچ‌کس نمی‌داند که بشر اولیه دقیقا از چه زمانی مرده‌هایشان را بعد از مرگ دفن می‌کردند. اما اولین قبرها به حدود 100.000 سال قبل برمی‌گردد که گورستان‌ها (گورهای دسته جمعی) تا هزاران سال پیدا نشده بودند. بشر شکارچی-گردآورند اولیه مرده‌هایشان