مرور برچسب

گور دخمه بوشهر

گور دخمه بوشهر

گور دخمه بوشهر این بنای سنگی در تنگ ارم در جاده برازجان-کازرون قرار دارد. بنا شبیه مقبره کورش در پاسارگاد است اما با ابعادی کوچک تر و بر چهار سکوی سنگی قرار دارد. بدنه و شیروانی سنگی این مقبره از قطعات سنگ های تراش خورده ای تشکیل شده که با