مرور برچسب

گیل جائه

گیل جه

کوهستان جو زو که در برابر رودخانه طوفانی زرد مستحکم ایستاده استمهم نیست که مردم چگونه وفادار هستند، تنها اندکی به اصول خود پایبند هستند.مطمئنا آقای گیل به آن هدف نزدیک شده بود.او به وظایف شرافتمندانه دولتی به چشم یک رویای پوچ می…