مرور برچسب

گیل گمش و آگا

گیل گمش و آگا /Gilgameš and Agga/

لقب سومری لو گین گی را lú. kin. gi. ra، به معنای مرد سومری است. تا آنجا که مربوط به متن است این متن، جدا از دیگر قصه‌های گیل گمش براثر قرابت آن‌ها داستان حماسی اوروک است (_ انمرکار و فرمانروای آراتا، انمرکار و انشوهکش دانا Ebšuhkešdana و…