مرور برچسب

گیوم گنگ

آن چانگ نام

نگاه کردن به هواپیمای آن چانگ نام در آسمان بالا: " در بلندای آسمان به هواپیمای آن چانگ نام بنگر، برای دیدن دوچرخه اوم بوک دونگ به پائین نگاه کن "این بخشی از متن آهنگی است که در خلال دوران سیاه حاکمیت استعماری ژاپن بر کره، محبوب مردمان…