مرور برچسب

یئون نام سنگ

یون نام سِنگ

یون نام سِنگ (634-679) پسر ارشد ته مانگ نیجی گوگوریو یعنی یون گه سومون (603؟-665) بود. در سال 665، یون نامسِنگ جایگزین پدرش شده و به دومین ته مانگ نیجی گوگوریو بدل گشت. ته مانگ نیجی: گفته می شود یون نامسِنگ در زمانی قبل تر از فوت یون گه…