مرور برچسب

یاهموزه

آمازیس فرعون مصر

آمازیس فرعون (پادشاه) مصر از سال 568 تا 525 پیش از میلاد مسیح زمام امور را در سلسلۀ بیست و ششم مصر در دست داشته است.وی در منابع مصری به آموزیس نیز معروف است. یونانیان نام آمازیس را از واژۀ مصری آن تحت عناوین «آهموزۀ» و «یاهموزه» گرفته…