مرور برچسب

یول مان هوا

یول منهوا

یول منهوا (؟-976، حکومت: 938-976) اولین پادشاه جونگان بود. جونگان حکومت جانشین پادشاهی بالهه به شمار می رفت و در نزدیکی رودخانه یالو متمرکز شده بود. زندگی نامه: وی پس از سقوط بالهه به دست خیتان های سلسله لیائو به عنوان ژنرال بالهه جدید…

بالهه جدید

بالهه جدید (927 – 935؟، 1003؟ - 1007؟ - 1114؟) کشوری با عمری کوتاه مدت بود که در سال 927 توسط خانواده سلطنتی ته تاسیس شد. آن اولین کشور جانشین بلا فصل  بالهه بعد از سقوط آن به دست خیتان در سال 926 بود. بالهه جدید توسط خاندان ته حکمرانی می…