مرور برچسب

یوم مون جانگ

جانگ مون هیو

جانگ مون هیو  فرمانده نظامی سلسله کره ای بالهه در قرن هشتم میلادی و در زمان فرمانروایی پادشاه مو بود. او به خاطر لشکر کشی نظامی بر علیه سلسله چینی تانگ در سال 732 مشهور است. تهاجم نظامی بر علیه سلسله تانگ: پادشاه مو از بالهه به خاطر بی…