مرور برچسب

یوم هیونگ بانگ

چویی چونگ هون

چویی چونگ هون (1149 – 29 اکتبر 1219) حاکم نظامی کره در خلال سلسله گوریو بود.پدر چویی ژنرال اعظم ارتش گوریو بود، و بنابراین در ورود او به امور نظامی کشور تسریع حاصل شد. چویی شاهد بود که مردان نظامی در توالی سریع رهبران نظامی که یکدیگر را…