مرور برچسب

یوپه

آویزهای سنتی کره ای

نوریگه یکی از متعلقات سنتی معمول  کره ای است که از رشته های کت یا دامن آویزان می شود.یک نوریگه می تواند به چهار بخش تقسیم شود: قلاب ( یا یک وسیله جداگانه یا گره هایی اضافی) برای وصل نمودن نوریگه به هانبوک، زیور اصلی نوریگه، گره های…