مرور برچسب

یو هی گیونگ

مچانگ

هنرمندان حرفه ای در چوسون: گیسنگ هنرمندان زنی بودند که برای اضافه نمودن هیجان به ضیافت ها و مهمانی های نوشیدن به کار گرفته می شدند. آنها متعلق به پائین ترین طبقه اجتماعی در عهد چوسون بودند. آنان همواره هنرمندان آگاهی به شمار می رفتند که در…