مرور برچسب

Ano Vouves

جانداری از دوره امپراطوری روم

با این که از درخت زیتون «Vouves» هم اکنون مراقبت می‌شود، ولی آن تنها درخت باستانی دنیا نیست. یک درخت کاج عظیم زبرمیوه غربی (Pinus longaeva) در کالیفرنیا وجود دارد که قدمت آن به ۴۸۵۴ سال می رسد. این بدان معنی است که بذر آن در سال ۲۸۳۲ پیش