پادشاه شارل نهم یک جنگ مذهبی در فرانسه به راه انداخت

    انتقام جویی پادشاه وقت فرانسه، موضوعی خانوادگی بود. درست در روزهایی که (۱۵۷۲) فرانسه با جنگ های مذهبی دست و پنجه نرم می کرد، مادرش وی را برای...