دسته: تاریخ تمدن ایران باستان

خطّه پارس تا ساسانیان

خطّه پارس تا ساسانیان

          خطّه پارس از معدود سرزمین هایی است که در نزد جغرافیادانان جهان باستان همچون یطلمیوس[۱]، هکاته[۲] و استرابون[۳]، اهمیّت داشته و به کرّات از آن در آثارشان نام برده...

مهمترین عوامل سقوط دولت اشکانی و روی کار آمدن ساسانیان

مهمترین عوامل سقوط دولت اشکانی و روی کار آمدن ساسانیان

در مجموعه پیشین به جزئیات تاریخی درباره اشکانیان پرداخته شد و در این بررسی نیازی به اینکه درباره تاریخ اشکانیان سخن بگوییم و به رویدادهای آن دوره در زمینه های...