دسته: تاریخ تمدن ایران باستان

ویژگیهای هنر معماری ساسانی – بخش اول

    شاخص ترین عنصر در هنر معماری ساسانی، ساختن بناهای ایوان دار است. ایوان در معماری ساسانی بر مظاهر و عناصر دیگر معماری این دوره از تاریخ ایران حرف اول...

سهم و نقش هنر در معماری سلطنتی و غیر سلطنتی عصر ساسانی

      پادشاهان ساسانی و سایر مدیران کشور ایران در آن مقطع زمانی همان گونه که اعصار بسیار کهن متداول بود بهترین و زیباترین مصالح ساختمانی را به ساختن کاخ...

روحانیان فاسد و سرنوشت شومِ ساسانیان | دکتر زرین کوب

روحانیان فاسد و سرنوشت شومِ ساسانیان | دکتر زرین کوب

این ضربتی بود که عرب وارد آورد و مدت دو قرنِ دراز، کشوری آباد و آراسته را عرضه دردناکترین طوفان حوادث کرد. … با این همه، دولت ساسانی بر رغم...

بررسی وضع مسیحیان در عصر ساسانیان – بخش اول

-بخش اول      برای پرداختن به این موضوع نخست این ضرورت احساس می شود که پیشینه مسیحیت در مسیحیان به اختصار مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی این واقعیت...

مورخان و نویسندگان رومی، ارمنی و سُریانی تاریخ ساسانیان-بخش دوم

مورخان و نویسندگان رومی، ارمنی و سُریانی تاریخ ساسانیان-بخش دوم

    -بخش دوم ج ) الیزه وارداپت[۱] :     این مورخ که اصلاً از اهالی ارمنستان است توسط کریستن سن[۲] مؤلف کتاب ایران در زمان ساسانیان الیزه وارداپت نامیده...

مورخان و نویسندگان رومی، ارمنی و سُریانی تاریخ ساسانیان-بخش اول

مورخان و نویسندگان رومی، ارمنی و سُریانی تاریخ ساسانیان-بخش اول

-بخش اول     شمار چشم گیری از مورخان غربی در نگارش و ترسیم تاریخ ساسانیان نقش قابل توجهی ایفا کرده و سهم بزرگی در این زمینه داشته اند، ولی برخی...

مورّخان و نویسندگان تاریخ ساسانیان در نخستین سده های اسلامی-بخش چهارم

     -بخش چهارم ژ ) جاحظ (Gahiz) :     جاحظ مورخی است که پژوهشگران او را با اثر آموزنده و تحقیقی اش به نام کتاب «التاج» می شناسند کمتر پژوهشگری...

مورّخان و نویسندگان تاریخ ساسانیان در نخستین سده های اسلامی-بخش اول

       -بخش اول الف )ابوعلی مسکویه ملقب به ابن مسکویه رازی :      احمدبن محمدبن یعقوب الخازن الرازی، که به ابن مسکُویه[۱] نامیده اند از جهت درستی، امانت داری...