تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

قوم کاسی ها

 

قوم باستانی کاسی‌ها در ازمنه قدیم تا فتح ایران توسط اسکندر مقدونی کوه‌های زاگرس ساکن بودند . کاسی ها قبایلی کوهستانی و حرفه شان دامداری بود و به زبان ایلامی ها سخن می‌گفتند . در زبان و تمدن و فرهنک کاسی ها ، تمدن هند و اروپایی مشهود بود . نام پیشوای کاسی ها گانداش بود .