تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اوستا

اوستا کهن ترین نوشته ایرانیان و کتاب دینی زرتشتیان است.

بخش های گوناگون این کتاب، طی صدها سال تدوین شده است.

(جهت دانلود ده کتاب های مرتبط با اوستا اینجا کلیک کنید)

کتاب اوستا در روزگار باستان دارای ۸۱۵ فصل در بیست و یک نسک (کتاب) بوده و در شکل کنونی خود شامل شش بخش گاهان، یَسنه یا یسنا (شامل گاتها و غیر آن)، یشت‌ها، وندیداد، ویسپرد و خرده‌اوستا است. بخش‌های اوستا بر تحقیق آنوبانینی در دوران‌های مختلف توسط اشخاص متعدد تالیف شده است.

قدیمی ترین بخش اوستا، گاهان نامیده می شود و گفته می شود بخشی از آن، سروده هایی است که به زرتشت الهام شده و بر زبان وی جاری شده است. اوستا را از نظر زمانی می توان به سه بخش تقسیم کرد.

بخش نخست اوستای کهن که مضامین آن از نظر زمانی متعلق به روزگار پیش از زرتشت (پیش از حدود دو هزار و هشتصد سال پیش) است؛ اما نگارش آن متعلق به عصرهای پس از زرتشت است و هنگام این نگارش و بازنویسی دگرباره، تا اندازه‌ای مضامین و باورهای جدیدتر را به متن‌های کهن اضافه کرده‌اند.

بخش دومِ اوستا از نظر زمانی شامل “گـاتـهـا” است که سروده‌های مینوی شخص زرتشت، پیام‌آور بزرگ ایرانی به شمار می‌رود که هر چند از نظر مضمون پس از اوستای کهن سروده شده است؛ اما از نگاه زبان و نگارش، کهن‌ترین بخش اوستای موجود است. بخش سوم اوستا از نظر زمانی شامل یـسـنـا، یـشـت‌های جدید، ویـسـپـرد، ونـدیـداد و خـرده اوسـتـا است که همگی جزو اوسـتـای نـو به حساب می‌آیند.

اما بسیاری از مضامین همین بخش‌های جدید نیز برگرفته و اقتباس شده از باورها و نوشتارهای کهن است؛ اما این آمیختگی به حدی است که امکان تفکیک را امکان‌پذیر ‌سازد. اوستا به دو گویش نوشته شده‌است.

گویشی که گاهان یعنی سخنان خود زرتشت بدان نوشته‌شده و گویشی که بخش‌های دیگر اوستا را بدان نوشته‌اند. گویش نخست را گویش گاهانی و گویش دوم را گویش جدید نامیده‌اند.

گفته می شود که کتاب اوستا در اصل کتاب مقدس همه ایرانیان باستان بوده است. مندرجات اوستا شامل نیایش اهورا مزدا و و دیگر ایزدان و مظاهر طبیعت و تکالیف انسان در جهان بهشت و دوزخ و داستان‌های ملی است. کلمه اوستا در اصل “اَوْپِسْٰتاک” است به معنى بنیان جاافتاده و محکم، کنایه است از آیات محکمات و شریعت پابرجای، و به صیغهٔ صفت مشبهه است.

واژه اَوِستا بنا به تحقیق آنوبانینی در خود کتاب نیامده به معنی دانش و شناخت هم هست و با واژه “ودا”، نام کهن ترین کتاب دینی هندوان همریشه است. بر روی هم اوستا را می‌توان به معنی “آگاهی‌نامه” یا “دانش‌نامه” دانست که آن را (مرجع نامه) نیز می نامند.

مطالب خواندنی:

اوگاریت

در تاریخ طبرى و دیگر متقدمان از مورّخان عرب “ابستاق” و “افسقاق” ضبط شده است و در زبان درى “اُوْستا ـ اُسْتا ـ وُسْت ـ اُسْت” به اختلاف دیده می شود  کاف آخر “اوپستاک” که از قبیل کاف “داناک” و “تواناک” است در زبان درى حذف می شود و تلفّظ صحیح این کلمه بایستى “اُوْپستا” باشد ولى به تقلید شعرائى که به ضرورت این کلمه را مخفّف ساخته اند ما آن لفظ را “اَوِسْتا” خوانیم.
اما لفظ زند از آزنتی “Azanti” و به معنی گزارش و است و مراد از زند کتب پهلوی است که نخستین بار کتاب اوستا بدان زبان شده است و پازند مخفف “پات زند” می باشد که با پیشاوند “پات” ترکیب یافته و به معنی دوباره گزارش یا و برگردانیدن زند است به زبان خالص دری. پازند عبارت است از نُسک هایی که زند را به خط اوستایی و به زبان فارسی دری کرده باشند و از این رو متأخران خط اوستایی را خط پازند نامند.
بنابر روایت های دینی زرتشتی “اسکندر رومی مصر نشین، پتیاره ی بدبخت، بیدین بدکار بدکردار [به فرمان اهریمن به ایرانشهر حمله کرد و] اوستا و زند را برآورد و بسوخت”.

در نامه ی “تنسر” به شاه مازنداران نیز اشاره شده (مسعودی مورخ عرب و جمعی دیگر از مورخان اسلامی هم نقل کرده اند) که “اسکندر” بعد از فتح “اصطخر” اوستا را که بر دوازده هزار پوست گاو نوشته بودند برداشت و مطالب علمی آن را از طب، نجوم و به یونانی ترجمه کرد و به یونان فرستاد و خود آن کتاب را بسوزانید.
بنا بر تحقیق آنوبانینی  نخستین کسى که پس از اسکندر از نو “اوستا” را گردآورد و آئین دیرین مزدیسنا را نو کرد “وُلَخْش” اشکانى بود (۵۱ ـ ۷۸ ب م).

ولخش همان است که ما او را بلاش خوانیم در میان اشکانیان پنج شهنشاه به این نام شناخته شده اند. دار مستتر گوید کسى که اوستا را گرد کرده است باید ولخش نخستین باشد، زیرا او مردى دیندار بوده است و بعضى گمان کرده اند که این شهنشاه ولخش سوم است که از (۱۴۸ تا ۱۹۱ ب م) پادشاهى کرد (از جمله آقاى آرتور کریستنسن مورخ معاصر است).

این ولخش از سال ۵۱ تا ۷۸ میلادى پادشاهى کرده و از او سکه هاى اشکانیان نیز تغییر یافته به خط پهلوى زده شد و خط یونانى موقوف گردید و بعید نیست اوستا هم از او شروع به گردآورى شده باشد.

اوستا

به هر حال آنچه مسلم است در زمان اشکانیان و ساسانیان بخش های باقیمانده از آن کتاب بزرگ با افزودن آنچه در یادها مانده بود گردآوری شده و سرانجام در سده های پنجم و ششم هجری بار دیگر این کتاب گردآوری شد که به صورت امروزین در آمد. دانشمندان محقق ۲۱ نسک ساسانی را به ۳۴۵۷۰۰ کلمه برآورد کرده اند و امروز ۸۳۰۰۰  کلمه در اوستای فعلی موجود و باقی به تاراج حادثات رفته است.

در قرن نهم میلادی و دوم هجری مؤلف دینکرت – که تفسیری از اوستا و مهمترین کتب فقه، عبادت و احکام مزدیسنی است – گوید اوستا دارای ۲۱ نسک است، و اسامی آنها را ذکر می کند و مجموع ۲۱ نسک را به اصطلاح زبان پهلوی به سه قسمت منقسم مینماید به قرار ذیل:

الف- گاسانیک
ب- هاتَکْ مانْسَریک
ج- داتیک

– گاسانیک یعنی بخش “گاثه” که سرودهای دینی و منسوب است به خود زرتشت و محتویات آن ستایش اهورامزده و مراتب ادعیه و مناجات ها می باشد.
– هاتک مانسریک، مخلوطی از مطالب اخلاقی و قوانین و احکام دینی است.
– داتیک، فقه و احکام و آداب و معاملات است.

اما بعد از این تاریخ (یعنی بعد از قرن سوم هجری) گویا در قرن چهارم و پنجم هجری اوستا به شکل کنونی در می آید.
بخش های اصلی کتاب اوستای امروزین عبارتند از:
۱) یسنا: که به معنای نیایش است و مشتمل بر هفتاد و دو فصل می باشد. گات ها که منسوب به خود زرتشت است و به لحاظ دینی ارزشی بیش از سایر قسمت های اوستا دارد در این بخش واقع شده است.
۲) ویسپرد: که مشتمل بر ۲۳ فصل است و وظایف دینی و اخلاقی پیشوایان دینی را بیان می کند. معنی آن  “همه ی ردان و پیشوایان” است.
۳) یشت ها: که به معنای نیایشهاست و در گذشته به تعداد روزهای ماه بود اما امروزه از آن بیش از ۲۲ یشت در دسترس نیست.
۴) خرده اوستا: که به معنای اوستای کوچک است و شامل نمازهای روزانه نیایش ها و توبه نامه ها و ذکر هایی است که زرتشتیان باید به صورت روزانه یا در جشنهای خاص بخوانند.
۵) وندیدا: که به معنای کتاب داد و قانون است که مطالبی درباره آفرینش جهان و تاریخ و مهاجرت آریاییان و قوانین مربوط به کشاورزی، حقوق، طهارت، کفن و دفن و … دربر دارد. در اصل وندیودات بوده است، یعنی ادعیه و اوراد بر ضد دیوان و اهریمنان.

منابع:

anobanini
forum (dot) shafighi (dot) com
fa (dot) wikipedia (dot) org
baranbarbid (dot) blogfa (dot) com
aariaboom (dot) com
tarikhema.org
اوستا کهنترین سرودهای ایرانیان؛ جلیل دوستخواه
اوستا؛ محمد تقی راشد محصل
تاریخ ما، انی کاظمی
ارتاویراف نامه، رحیم عفیفی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

46
دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
جدیدترین قدیمی‌ترین بیشترین رای
دنبال کردن
ممل
مهمان
ممل

سلام . با کمال احترام می گم که مطالب داخل این سایت عالی هستند . فقط لطف کنید خود اوستا رو هم بذارین واسه دانلود
شایدم گذاشتین ولی من پیدا نکردم.
سپاس

بهمن سوشیانت
مهمان
بهمن سوشیانت

خبر خبر خبردار!!!
به زودی تا یکی دو هفته دیگه واسه اولین بار در ایران!!!

(((((((((((((( دانلود متن کامل اوستا ))))))))))))))))))))))))

ترجمه دکتر جلیل دوستخواه
و به اهتمام خودم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تو وبم میزارم حدودا تا ۱۰ روز دیگه
iranhistory.dde.ir

انی کاظمی ، رامین ، فرید و عادل دعوت ویژه میشن از همینجا حتما بیاین

زینب
مهمان
زینب

ما کتاب کامل اوستا رو میخوایم تورو خدا بزاریدش خواهش میکنم

مسعود اکبری
مهمان
مسعود اکبری

درود
به pdf.tarikhema.net مراجعه کنید

زینب
مهمان
زینب

تشکر فراوان داداش

محمد
مهمان
محمد

پر تناقض هستش

فرزین
مهمان
فرزین

ایران من خاک پاک اهورایی ام . چه بر تو و آزادمردمانت آمده که رنگ بر رخسار ندارید؟ گویی ای ایران من زادگاه آزاد مردان لو کفن مام من ایران من از درون غرش کن و دور اهرمن دخترانت بانو کهن پا کشیدستند از ناموس زن از پسرهایت دلم بگرفته است تا کنون یورش کند هر نا وطن دست و دل را زافیون نی کشند بر نوامیس ژتون ها فی زنند

Hoshider
مهمان
Hoshider

بنام اهورای پاک و دانا جهان افروز خوب نیک و بینا
با درود . نوشته هایتان بسیار خوب است . با سپاسداری از زحماتتان در صورت امکان دانلود اوستا را در سایت بگذارید
پیروز باشید

محمد
مهمان
محمد

کتاب اوستا هست آیا واقعا

زینب
مهمان
زینب

خانم هایده وقتی از زرتشت چیزی حالیتون نمیشه لطفاpm نزارید و با اعصاب بچه های زرتشتی ما بازی نکن
حالا هم جو گیر نشی بیای بنویسی من خودم عقل کلم و….

محمد
مهمان
محمد

دین زرتشت پوچه وهمش تناقض هستش اهورا واهریمن دوتا از فرزندان شیطان هستن بعد چجوری اهورا خدا شده ؟ خود زرتشت هم یه جن گیر ابلیس پرست بوده ازش پیامبر خدا ساختن کتاب آسمانی هیچ وقت تناقض نداره

sima
مهمان
sima

متشکرم

omid
مهمان
omid

مرز مزدایی
نوشتگاه ویژه ی ایران شناسی
omidataeifard.blogspot.com

سامیان
مهمان
سامیان

درود بر پارسیان و مرتمان آریانا ,کشور پادشاهان بزرگ, درود بر پوران کوروش ودخترانش که پس از گذشت سه هازار سال, باز آریانا را پاس میدارند و گویشش را چونین.
اه دردا که نمیتوانند با نخش خویش بنگارند نخش پهلوی خویش که از نیای پارسی مانده است که نامش پهلویست
سپاس

ایلین
مهمان
ایلین

سلام تشکر میکنم از مطالبی که گذاشته بودید

بهنام
مهمان
بهنام

به نام دی توشو
با عرش سلام و خسته نباشید به امید روزش که دوبار زنان ما وزیر های مفیدی برای جامعه باشند ای کاش من در زمان کوروش در دنیا بودم ای کاش می دیدم که زنان ایرانی چه خدمت های به ایران می کنند راستی از زحمانتون بینهایت متشکریم در جواب دوستمان که می گه زرتشت برای افغانستانه فرهاد جان قبل از فتح علی شاه اینا تمامن برای ایران بود وقسمتی از خاک ایران را نشان می داد که می دانید بر اثر عهد نامه ی پاریس افغانستان و بخشی دیگر از ایران جدا شد

بهمن سوشیانت
مهمان
بهمن سوشیانت

خبر خبر خبردار!!!
به زودی تا یکی دو هفته دیگه واسه اولین بار در ایران!!!

(((((((((((((( دانلود متن کامل اوستا ))))))))))))))))))))))))

ترجمه د کتر جلیل دوستخواه
و به اهتمام خودم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تو وبم میزارم حدودا تا ۱۰ روز دیگه
iranhistory.dde.ir

انی کاظمی ، رامین ، فرید و عادل دعوت ویژه میشن از همینجا حتما بیاین

حمید
مهمان
حمید

سلام
من مسلم زاده هستم اما قلبا زرتشتی و عاشق زرتشت هستم!
درود بر روان پاک اشوزرتشت و خداوند جان و خرد اهورا مزدا
!
پندار نیک
کردار نیک
گفتار نیک
.
بهترین جمله ای که هیچ پیغمبری ندانست و نگفت !

سهی
مهمان
سهی

همه پیامبران هنیتو گفتن اطلاعاتتو بالا ببر

محمد
مهمان
محمد

ازدواج با محارم شد کردار نیک ؟
از کلام الله خیلی دور هستین که میگین هیچ پیامبری این جمله رو نگفت

فتانه
مهمان
فتانه

عالی بود واقعا ممنون

بایزید
مهمان
بایزید

درود- یکی به این هایده خانم کلالی بگه که ((عطر آنست که ببوید)) .در امریکا نه تنها رشته زرتشت شناسی در دانشگاها وجوددارد بلکه رشته های میمون وکرگدن وگاوشناسی و……خیلی رشته ها وجودداشته وتدریس می شوند پس باید گاوها ومیمون ها و..مباهات نمایند؟؟؟ هایده خانم بدانید اون امریکایی های زبل ((ازدواج با محارم برخی ها را هم بررسی میکنند )) کما اینکه شما نگفتید……یاچندین واحد درسی دارند که مشخص میکنه چطوری شاهنشاه ایران زنان ودخترانش را به اردوگاه جوانک منگ مقدونی یعنی الکساندر وبه قول شما اسکندر گجستگ فرستاده وخواهان ترک مخاصمه شد گرچه این هدایا در تصمیم مهاجم تاثیری… مطالعه کامل... »

سیندرلا
مهمان
سیندرلا

عالد بود……

بهمن سوشيانت
مهمان
بهمن سوشيانت

انییییییییییی …… اوستا……… دانلود ………توروخدا …….مردم ………کشتی !!!

محمد
مهمان
محمد

درود اهورا مزدا بر شما باد

بهمن سوشيانت
مهمان

برادر انی جان
اوستا چی شد بالاخره میزاریش واسه دانلود یا خودم دست به کار شم پی دی افش کنم!! شوخی کردم بزار دیگه

آریامن
مهمان
آریامن

با درود فراوان.من برای دانلود کتاب مقدس اوستا وارد سایت شما شدم اما همه چیز دیدم غیر از چیزی که به دنبالش بودم.حداقل تیترتان را عوض کنید و به وقت دیگران ارزش قایل شوید.متشکرم.

ارمان
مهمان
ارمان

درود بر کوروش و خاندانش درود بر زردشت و تمام زردشتی ها

علی
مهمان
علی

درود وسپاس بر اهورا مزدا
دوستان من هم به نوبی خویش بر شما درود می فرستم به امید روزی که همه پیش پا هم دیگر اهورایی باشیم.

ghassem
مهمان
ghassem

درود من برتمام زردشتیان وطنم ایران وتمام مرددمان نیک اندیش دیگر ادیان آقای بایزید لطف کنید تا از چیزی اطمینان کامل ندارید حرف نزنید همه این چیزایی هم که گفتی دروغ محضه البته خودت هم میدونی فقط خواستی چیزی گفته باشی

عمادی
مهمان
عمادی

باسلام ودرود بر همه پیامبران از حضرت آدم تا محمد رسول الله که بگفته خود پیامبران آخرین وکاملترین دین را به دنیا عرضه کرده است .بنظر من همانطور که یک دانشجو بدنبال کتابهای علمی تر و پر بارتر از هر منبع علمی جهان است ماهم باید بدنبال کاملترین دین یعنی دین محمد رسول الله باشیم وگرنه همه دینها در زمان خود بی بدیل وبی نظیر بوده اند.اما نیاز بشر امروز با دینی غیر از دین اسلام رفع نخواهد شد بشرطیکه دین را بطور کامل شناخته و به آن عمل کنیم.

لیلا
مهمان
لیلا

شما منتظر حمله افراطیها باش

کوروش کبیر
مهمان

به امید ایرانی خالی از تازیها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

هایده کلالی
مهمان
هایده کلالی

سلاممممممممم همه خوبیددددددددددددددددد
میدانید زرتشت چه گفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولا من هم نمیدانم شما اگر میدانید بگید تا من هم بدونم

said
مهمان
said

همون بهتر که نمیدونی لازم هم نیست بدونی ادم بی فرهنگ

اگه شعور داشتی زرتشت ، افتخار این مملکتو به سخره نمیگرفتی
تو دانشگاههای انگلیس و امریکا رشته اوستا شناسی و زرتشت شناسی دارن اونوقت ما ایرانیا افتخاراتمونو به سخره میگیریم

حقمونه بزنن تو سرمون چون خودمون اینو میخوایم و لیاقت بیشتر از اینم نداریم

لیلا
مهمان
لیلا

واقعا
کدوم دانشگاهها؟!

محمد
مهمان
محمد

برو بابا، زرتشتی ها وهندوها دو شاخه یه درختن با داستان های افسانه ایشان چیو میخوان ثابت کنن، قرآن همه چیز ثابت کرده وتمام اینا رو رد کرده شیطان لعین هم بدجوری تسخیر کرده شمارو

said
مهمان
said

همون بهتر که نمیدونی لازم هم نیست بدونی ادم بی فرهنگ

اگه شعور داشتی زرتشت ، افتخار این مملکتو به سخره نمیگرفتی
تو دانشگاههای انگلیس و امریکا رشته اوستا شناسی و زرتشت شناسی دارن اونوقت ما ایرانیا افتخاراتمونو به سخره میگیریم

حقمونه بزنن تو سرمون چون خودمون اینو میخوایم و لیاقت بیشتر از اینم نداریم .

دخت كوروش
مهمان
دخت كوروش

زرتشت(سلام اهورا مزدا بر ایشان باد)همواره کردار نیک،گفتار نیک و رفتار نیک را بر ما گوشزد میکردند….که شما هیچ کدوم از اینها رو ندارید،پس همون بهتر که ندونید

محمد
مهمان
محمد

ازدواج با دختر خود وخواهر خود کجاش کردار نیک هست ؟ واقعا قلب های بعضی ها مهر کوردلی خورده وهیچی نمیفهمن بجز جهل خودشون،
وسلام علی من اتبع الهدی

فرهاد نور
مهمان
فرهاد نور

سلام برشما دوست محترم.سپاس از شما ولی میخاستم بگویم شخص زردشت در شهر بلخ امروزی افغانستان ظهور کرد و این شاه کار را انجام داد پس این مدنیت اوستایی مربوط باختر بوده نه تنها ایران امروزی.

سپاس 🙂

ناشناس
مهمان
ناشناس
امتیاز :
     

به نام اهورا مزدا
درود.وب سایت عالی دارید ممنون اما ای کاش بعضی از مردم ایران پدر ایران زمین را فراموش نمیکردند و دین و ایین ان بزرگ مرد یعنی کوروش کبیر را ادامه میدادند .اری که یکی از دین های خدا پرستی است دین بزرگ زردتشت
درود بر اهورا مزدا
درود بر پیامبرامان زرتشت
درود بر پدر ایران زمین ، کوروش کبیر
درود بر تمام ایرانیان بزرگمرد
بدرود

محمد
مهمان
محمد

اهورا مزدا یک دیو بوده از نوادگان شیطان مثل خدایان هندو ، خدا فقط الله الله الله جله جلاله

لیانا
مهمان
لیانا
امتیاز :
     

درود اهورا مزدا بر شما فرزندان پاک ایران،خیلی دلگرم شدم دیدگاه هایان را خواندم.
قهرمان و الگوی من کوروش کبیر پدر ایران زمین.
گفتار نیک،پندار نیک،کردار نیک…بدرود

رضا
مهمان
رضا
امتیاز :
     

سلام ببخشین من دنبال کتاب اوستا هستم کجا باید دنبالش بگردم …من ایرانیم تا حالا که طبق قانون ایران من شیعه بودم .ولی خیلی در باره پیامبر زرتشت خوندم و میخام ادامه بدم چون فک میکنم راهش حقه .میخام بیشتر درک کنم تا بتونم برا دینم و باورام .خودم اینبار تصمیم بگیرم .لطفا راهنمایی کنید .