کتابسوزی اعرابِ مسلمان در ایرانِ ساسانی

بی شک، از آسیبهای معنوی حمله اعراب هرچه نوشته و گفته شود کم است. پیرامون کشتار و چپاول ایرانیان در زمان حمله اعراب تاریخ نگاران معروف اعراب و ایرانی مانند : ابن خلدون ، البلاذری ، مسعودی ، ابن هشام ، ابن حزم ، بلعمی ، ثعالبی ، شویس عدوی و… در کتابهای تاریخ نگاشته اند. یکی از اثر گذارترین این آسیبها به زبان و فرهنگ ایران بود. ایرانیان به سبب عظمت کشورشان کوله بار چندین قرن تسلط بر جهان را در برداشتند و تمدنی کهن را در خود جای داده بودند و بدین سبب علوم عقلی نزدشان بسیار بزرگ و دامنه اش گسترده بود.

ابن خلدون که دقیق ترین و بزرگ ترین جامعه شناس و مورخ عرب است درباره کتاب سوزی به دست اعراب چنین میگوید:

« وقتی سعد ابن ابی وقاص به مداین دست یافت در آنجا کتابهای بسیار دید. نامه به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتابها خواست. عمر در پاسخ نوشت که آنهمه را به آب افکن که اگر آنچه در این کتابهاست سبب راهنمایی است خدا برای ما راهنمایی فرستاده است و اگر در آن کتابها جر مایه گمراهی نیست خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است. از این سبب آنهمه کتاب ها را در آب یا در اتش افکندند.» ( دو قرن سکوت ص ۹۸ )

همچنین ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه عن القرون الخالیه چنین می نویسد:

« وقتی قتیبه ابن مسلم سردار حجاج بار دوم به خوارزم رفت و آن را باز گشود هرکس را که خط خوارزمی می نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بی دریغ گذراند و موبدان و هیربدان قوم را یکسره هلاک نمود و کتابهاشان همه بسوزانید و تباه کرد.» (صفحه ۳۵،۳۶،۴۸ )

زنده یاد دکتر زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت با تحلیلی منطقی به بررسی کتاب سوزی اعراب می پردازد:

« شک نیست که در هجوم تازیان ، بسیاری از کتاب ها و کتابخانه های ایران دستخوش آسیب فنا گشته است .این دعوی را از تاریخ ها می توان حجّت آورد و قرائن بسیار نیز از خارج آن را تأیید می کند . با این همه بعضی از اهل تحقیق در این باب تردید دارند و این تردید چه لازم است؟! برای عرب که جز قرآن هیچ سخن را قدر نمی دانست کتابهایی که از آن مجوس بود و البته نزد وی دست کم مایه ضلال بود چه فایده داشت که به حفظ آنها عنایت کند؟ در آیین مسلمانان آن روزگار آشنایی به خط و کتابت بسیار نادر بود و پیداست که چنین قومی تا چه حد می توانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد. تمام قراین و شواهد نشان می دهد که عرب از کتابهایی نظیر آنچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده است فایده ای نمی برده در این صورت جای شک نیست که در آن گونه کتابها به دیده حرمت و تکریم نمی دیده است…نام بسیاری از کتاب های عهد ساسانی در کتاب ها مانده است که نام ونشانی از آنها باقی نیست…پیداست که محیط مسلمانی برای وجود و بقای چنین کتابها مناسب نبوده است و سبب نابودی آن کتابها نیز همین است. باری از همه ی قراین پیداست که در حمله اعراب بسیاری از کتاب های ایرانیان، از میان رفته است.» (انتشارت امیرکبیر ص ۹۶،۹۷)

مرتضی راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران می‌نویسد

«یکی از آثار شوم و زیان‌بخش حملهٔ اعراب به ایران، محو آثار علمی و ادبی این مرز و بوم بود. آنها کلیهٔ کتب علمی و ادبی را به عنوان آثار و یادگارهای کفر و زندقه از میان بردند.» وی در دنباله می‌افزاید:«…سعد وقاص و دیگران حاصل صدها سال مطالعه و تحقیق ملل شرق نزدیک را به دست آب و آتش سپردند.» سپس این گفته جلال‌الدین همایی را می‌آورد که: «همان کاری را که قبل از اسلام، اسکندر با کتابخانهٔ استخر، و عمرو عاص به امر عمر با کتابخانهٔ اسکندریه و فرنگی‌ها بعد از فتح طرابلس شام با کتابخانهٔ مسلمین و هلاکو با دارالعلم بغداد کردند، سعد بن ابی‌وقاص با کتابخانهٔ عجم کرد.» (جلد دوم،صفحهٔ ۵۰ )

دولتشاه سمرقندی در کتاب تذکره الشعرا (صفحهٔ ۲۶) به یکی دیگر از ماجراهای کتاب سوزی توسط اعراب در دوره خلافت عباسیان، می پردازد:

“عبدالله بن طاهر به روزگار خلفای عباسی، امیر خراسان بود. روزی در نیشابور( به مسند) نشسته بود. شخصی کتابی آورد و به تحفه پیش او بنهاد. (امیر) پرسید: این چه کتاب است؟ (مرد) گفت: این قصه وامق و عذرا است و خوب حکایتی است که حکما بنام شاه انوشیروان جمع کرده اند. امیر فرمود: ما مردم، قرآن خوانیم و به غیر از قرآن و حدیث پیغمبر چیزی نمی خوانیم و ما را از این نوع کتاب، در کار نیست. این کتاب، تألیف مُغان(زرتشتی ها) است و پیش ما مردود است. (پس فرمود) تا آن کتاب را در آب انداختند و حکم کرد که در قلمرو او بهر جا از تصانیف عجم و مغان کتابی باشد جمله را بسوزانند”

باری، بدین گونه بود که کتابهایی که در زمان خود در زمینه های پزشکی، ستاره شناسی، اجتماعی و دینی بی همتا بودند به دست این سبک مغزان افتاد که از جهنم هولناک صحرای عرب پا به بهشت ایران گذارده بودند و آنها نیز آنچه کردند که در اندازه فهم و شعورشان بود.

روانشاد دکتر زرینکوب در کتابش(انتشارت امیرکبیر ص۹۵،۹۶) این بار به بررسی رفتار اعراب با زبان و خط ایران می‌پردازد و میگوید:« عربان شاید برای آنکه از آسیب زبانی ایرانیان در امان بمانند در صدد برآمدند زبانها و لهجه های رایج در ایران را از میان ببرند. آخراین بیم هم بود که همین زبانها خلقی را بر آنها بشوراند و ملک و حکومت آنان را در بلاد دور افتاده ایران به خطر اندازد. به همین سبب هر جا که در شهر های ایران، به خط و زبان و کتاب و کتابخانه برخوردند با آنها سخت به مخالفت برخاستند…شاید بهانه ی دیگری که عرب برای مبارزه با زبان و خط ایران داشت این نکته بود که خط و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن می شمرد.»

در واقع از ایرانیان حتی آنها که آیین مسلمانی پذیرفته بودند زبان تازی را نمی آموختند و از این رو بسا که نماز و قرآن را نیز نمی توانستند به تازی بخوانند. در کتاب تاریخ بخارا (صفحه ۷۵ چاپ تهران) آمده است:

« مردم بخارا به اول اسلام، در نماز قرآن به تازی خواندندی و عربی نتوانستندی آموختن و چون وقت رکوع شدی مردی بود که در پس ایشان بانگ زدی: بکنیتا نکنیت، و چون سجده خواستندی کردن بانگ کردی: نگونیا نگونی کنیت.»

با چنین علاقه ای که مردم در ایران به زبان خویش داشتند شگفت نیست که سرداران عرب زبان ایران را تا اندازه ای با دین و حکومت خویش معارض دیده باشند و در هر دیاری برای از بین بردن و محو کردن خط و زبان فارسی کوششی ورزیده باشند.

در پایان به ذکر سخنی در کتاب عقدالفرید چاپ قاهره (جلد ۲ صفحه ۵) از زبان خسرو پرویز میپردازم که می گوید:

«اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا. آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت. آنگاه گواه فرومایگی و پستی همت آنها همین بس که آنها با جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند .فرزندان خود را از راه بینوایی و نیازمندی می کشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی می خورند.از خوردنیها و پوشیدنیها و لذتها و کامروانیهای این جهان یکسره بی بهره اند….»

منابع :

کتاب ۲ قرن سکوت(انتشارت امیرکبیر ص ۹۵،۹۶،۹۷- انتشارت سخن ص ۱۱۵،۱۱۶،۱۱۷،۱۱۸)

کتاب تاریخ طبری چاپ مصر (صفحه ۲۸۵،۲۸۶)

کتاب آثارالباقیه (صفحه ۳۵،۳۶،۴۸)

کتاب تاریخ بخارا چاپ تهران(صفحه ۷۵)

کتاب عقدالفرید چاپ قاهره (جلد ۲ صفحه ۵)

کتاب تاریخ اجتماعی ایران (جلد دوم،صفحهٔ ۵۰ )

کتاب تذکره الشعرا (صفحهٔ ۲۶)

نگارنده ها : فرشید.ه – اِنی کاظمی

آخرین ویرایش در تاریخ : ۱۳۸۹.۱۰.۱۰ توسط اِنی کاظمی

عضویت
اطلاع از
guest

88 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
حسین

با درود فراوان خدمت تمامی میهن پرستان سرزمین آریایی
از کینه و نفرت اعراب نسبت به نژاد پاک آریایی و ایرانمان همین بس که در تمامی کشورهای عرب زبان منطقه، تیم فوتبالی بنام قادسیه وجود دارد.القادسیه کویت .القادسیه عربستان . القادسیه امارات …… ولی بقول بعضی وطن فروشان خیانت کار عربها فتوحات زیادی در آسیا ، اروپا و آفریقا داشته اند چرا اسم اون نبردها رو جایی نمی شنویم. هندی ، خائن ، جاسوس ، بی شرف ……… و خیلی چیزهای دیگه که لایقش هستی اینقدر یاروی کوروش بزرگ رو نخور . زنده باد ایران زنده باد یاد کوروش بزرگ

عبدالله

من تاریخ باشکوه ایرانیان را قبل از جنگ اعراب چندین بار مطالعه کردم و بهمین جهت حمله اعراب به ایران وازبین بردن تمدن چندصدساله آن هم به اسم ترویج دین با فجیع ترین جنایتها روح مرا آزرده میکند.چنانچه از بعد انسانی مردمان زیادی برای دفاع جان باختند وناموسشان بین عربها تقسیم شد که شهر بانو همسر امام حسین نمونه بارز است حالا کار بکجا رسیده سنگ به حال کلوخ گریه میکنداگر صحبت از حمله مغولها یا اسکندر یاغیره میشود میشود از کنار آنها گذشت از مسلمانه که خود را اصلح میدانستند قبول کردنش غیر ممکن .جنگ اعراب علیه ایران بنظر… مطالعه بیشتر »

خوارزمی

نویسنده داره سند از ابوریحان بیرونی میاره اونوقت این الاغ ها ما رو به استاد شهید مطهری حواله می دن.. بابا چقدر داغونین شما آخه چققققدر؟؟؟؟؟

يک ايراني

از جمله مسائلی که لازم است در روابط اسلام و ایران مطرح شود مسئله‏ کتابسوزی در ایران وسیله مسلمین فاتح ایران است . در حدود نیم قرن است‏ که بطور جدی روی این مسئله تبلیغ می‏شود تا آنجا که آنچنان مسلم فرض‏ میشود که در کتب دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی و بالاخره در کتب درسی‏ که جز مسائل قطعی در آنها نباید مطرح گردد و از وارد کردن مسائل مشکوک‏ در اذهان ساده دانش آموزان و دانشجویان باید خودداری شود ، نیز مرتب از آن یاد میشود . اگر این حادثه ، واقعیت تاریخی داشته باشد و مسلمین‏ کتابخانه… مطالعه بیشتر »

سام ايرانلو

کتابسوزی اعراب را نمی‌شود انکار کرد. به خصوص این سخن عمر را : «قرآن ما را کافی است» که در پاسخ به سعد ابی وقاص فرستاد. که قرن ها هم بسیاری کسان دیگر در نابودی کتاب‌ها به این سخن استناد کردند و کارشان را با این طرفه حدیث توجیه. پس قابل دفاع نیست. من بسیاری از کتاب‌های مطهری را خواندم و متاسفانه باید بگویم که ایشان نتوانستند به عنوان یک نویسنده از نگاه تعصب آمیز به مسائل دوری کنند. ولی خواهش میکنم دوستان به کسی توهین نکنند. هرجور تفکری که دارید قدر این بحث و جدل ها را بدانید چون… مطالعه بیشتر »

سام ايرانلو

و بعد مطهری دیگر روی این بخش از تاریخ را می‌پوشاند که همین اعرابِ مثلا ساده‌زیست، دو سه دهد بعدش با همین اموال و زمین‌ها و زنان کنیز تمدن‌های ایران و سوریه و مصر، مفت و مجانی دچار چه اشرافیت کثیفی شدند که یادآور این ضرب‌المثل قدیمی شیرازی است: «بزو از ناتوانی مهربونه» اشرافیت اعراب که از زمان عمر ساده‌زیست آغاز شد در زمان عثمان و معاویه به بعد گستره‌تر شد به طوری که صد درجه از اشرافیت خاندان ساسانی بدتر بود.

حسین

اسکندر نظری جمع کن اون عقاید چرت خودتو . زرتشت اگه هر چندتا خدا هم که داشته باشه شرف و اتسانیت پایه و اساسش بوده و هست . نه تجاوز ، برده داری ، نوکر و کنیز و …..
گفتار نیک ، کردار نیک ، پندار نیک

محمد

به نگر من نوشته بالا موضوعی تاریخی است که همه مردم ما باید بدانند (اینکه نمیدانند البته دلیل واضحی دارد) ولی این ربطی به تازیان امروز ندارد. آنها همسایگان ما هستند و بدون خوشبختی آنها ما هم خوشبخت نخواهیم شد. همینکه همسایه هستیم دلیلی بسنده برای نیاز به سازگاری است. ایران با جنگ و دعوا راه انداختن با همسایگان به جایی نمیرسد. البته این به معنی فدا کردن منافع ملی نیست. باید ضمن حفظ منافع ملی، در منطقه هم دوست دست و پا کنیم بجای دشمن سازی. کلا مشکل آن کتاب سوزی از جای دیگری است و ربطی به عرب… مطالعه بیشتر »

ali

قصد دفاع از اعرابی که به دستور خلیفه دوم به ایران حمله کردند که عمدتا تازه مسلمانان تربیت نشده ای بودند که جلب غنایم بسیاری از آنان را تحریک کرده بود باید بگویم قدیمی ترین سندی که شما به صورت مستقیم برای کتاب سوزی در اول بحث آوردهاید مربوط به نهصد سال بعد از حمله است لطفا در این مورد به کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری رجوع کنید

میثم

گویا حضرتعالی هیچ از تاریخ نخوانده‌اید! کتاب آثارالباقیه مال ۳۹۱ قمریه، ۹۰۰ سال رو از کجا در آوردی! بیرونی به بی طرفی پر آوازه است.

خیلی از کتاب های حدیثی هم چند سال پس از امامان گردآوری و نوشته شدن

يک ايراني

او مدعی است که پیروان پیامبر عربی شهرهای ایران را با خاک یکسان‏ کردند ( دروغی که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‏شود ) عجب است که مرحوم‏ دکتر معین گفتار سراسر نامربوط سرجان ملکم را بعنوان یک دلیل ذکر مینماید . اما مسئله ” امیت ” و بیسوادی عرب جاهلی ، مطلبی است که خود قرآن‏ هم آنرا تائید کرده است ، ولی این چه دلیلی است ؟ ! آیا اینکه عرب‏ جاهلی بیسواد بوده دلیل است که عرب اسلامی کتابها را سوزانیده است ؟ به‏ علاوه در فاصله دوره جاهلی و دوره فتوحات اسلامی که ربع قرن تقریبا… مطالعه بیشتر »

کوروش داریوش مرگ بر اعراب

جناب یک ایرانی اصلا بک سوال از شما دارم چرا اعراب به ایران حمله کردند به خاطر قتل و غارت یا گسترش اسلام ؟!!!!!! اگر به خاطر گسترش اسلام بود چرا حضرت علی که جان خود را در راه اسلام داد در جنگ ها شرکت نکرد ؟!!!!!!! اگر جواب قانع کننده ای بدی ما قربون اعراب هم میریم وگرنه ………

اشنا

دوست عزیز شما بهتره جواب استدلال های بالا را بدید . شما وقتی نمیتونید جیزی بکید موضوع را به حاشیه میکشید سوالتان اصلا ربطی به موضوع نداشت

سام ايرانلو

مطهری در داستان راستان طوری با آب و تاب از ملاقات نماینه‌ی مسلمانان با رستم فرخزاد سپهسالار ایران حرف می‌زند که گویی وحشی‌گری فضیلت است. اینکه نماینده‌ی اعراب با اسب به چادر رستم رفته و یا درود نگفته و بدون هیچ احترامی و با کم محلی از اسب پیاده شده و وقتی خواسته بنشینه، فرش زیرپایش را کنار زده و روی خاک نشسته! این ها از نگاه مطهری فضیلت است. خنده‌دار نیست؟

مهردادمیخبر

هموطنان عزیز چرا اینگونه رفتار میکنید؟ عمل بد و منفور از سوی هر نژاد وکشوری که باشد منفور است . سران هرملتی در هر برهه ای از تاریخ ممکن است بواسطه ی تجمیع قدرت نظامی و با سو استفاده از عقاید افراطی مردمشان آنها را در قالب نیروهای نظامی در آورده ودست به اعمالی همچون کتابسوزی یا تجاوز و قتل و غارت بزنندهمانطور که الآن داعش دارد از جهل و تعصب عده ای از سنیان افراطی استفاده کرده و با تکیه بردلارهای باد آورده ی نفتی اعراب دست به کشورگشایی و جنایت میزند.ربطی به یک نژآد یا کشور خاص ندارد.دلیل… مطالعه بیشتر »

ابراهیم رحیمی

ممنون از زحماتتون.خیلی جالب بود.لطفا”اگه ممکنه کتاب سرزمین جاوید رو برام ایمیل کنید.ممنون

سجاد

همه ی این مطالب که از کتاب ها نقل کردین، هیچ کدوم منبع ندارن؛ چون وقتی که چند قرن دارن در مورد یک موضوع تاریخی می نویسن باید یک منبع مورد اعتماد بدن و این که فقط بگن اعراب کتابسوزی کردن کفایت می کنه. خواهشا یک جوری باشه که بشه به این کتابسوزی اعتماد کرد یعنی باید یک جوری به او زمان باید وصل بشن وگرنه مطالبشون اعتبار نداره

نوروزی

از اینکه با تجهیزات روز ما را از جهل اعراب آگاه نمودید بسیار خوشحالم امید آن دارم روزی برسد تا دولتهای این کشور به اعراب اعتماد نکنند

amin

با درود و سپاس فراوان …

محمد

درود بر شما.

نادر

اولا از شما برای مطلبی که به اون اشاره کردید سپاسگزازم بعد از اون هم می خوام بگم با نظر آقا محمد موافقم ,خوب اینم یک طرف قضیه است که ما نباید دور مرز خودمون آشوب درست کنیم چون به هر حال با کوچکترین وزشی شعله های اون دامن خودمون روهم می گیره. بهتره کمی از سیاستهای انگلیس یاد بگیریم که همیشه جنگهاش رو به دور از مرز خودش منتقل میکنه. اما اصلا با این موافق نیستم که ما جلوی اعراب کوتاه بیایم وبه خاطر اینکه حکومتمون اسلامیه دست برادری با اونها بفشاریم , ومن شخصا تا آخرین لحظه عمرم… مطالعه بیشتر »

محمد

به آقای کوروش که بذر کینه رو می خواهد بکارد می گویم من به اسم خودم افتخار میکنم اولا اینکه ۱۴۰۰ سال پیش یک عد ه ای که هنوز هم معلوم نیست کتاب سوزی کردند خوب بر میگردد به آن دوران و ۱۰۰ در صد کار اشتباهی بوده حالا این اینکه من بخواهم به هر چی دور و ور خودم مثل شما که ادعای تمدن هم به اصطلاح میکنی فحش و ناسازا بدم اشتباه کردی این کشور مورد هجوم یونانیها عثمانیها و انگلیسیها هم بوده پس چرا مثلا به انگلیسیها ناسازا نمیگی … ایرانی بودن به این نیست که من… مطالعه بیشتر »

داریوش

با سلام
محمد جان نمی دونم کی هستی و هدفت چیه ولی من با کورش موافقم کتابخانه هامان سوزانده شد فرش مهستانمان تیکه تیکه شد دخترانمان به کنیزی برده شدند و در یک کلام
چو بخت عرب بر عجم چیره گشت
همه روز ایرانیان تیره گشت

امیرخان

جناب محمد! درسته به کشور ها یونانیان و مغول ها و روس های حمله کرده اند! اما هیچ منبع تاریخی نشون نمیده که انگلیسی ها به ایران حمله کرده باشند! پس بیجا تاریخ رو به نفع خودت تحریف نکن!….در ثانی افرادی که هم فکر با کوروش هستند اصلا فکر نمیکنم که فرضا قصدشون ایجاد دشمنی و کینه باشه! من نمیدونم شما با چه طرف تفکری اینو داری! ثالثا موضوع بحث تاریخه! شمایی که مرتد شده ای بیجا پای اسلام پاک رو وسط نکش!….و اما و اما….ما بایدم پیرو حکومت هخامنشیان باشیم! چون اگر قانون هایی که اون زمان بود الان… مطالعه بیشتر »

احسان

خطاب به اقای امیرخان :
یکی ازحملات و اشغال ایران در طول تاریخ در جنگ جهانی اول توسط انگلیس است که بنابه قرارداد ۱۹۰۷ انگلیس به اشغال مناطق جنوبی ایران پرداخت به فرماندهی سرپرسی سایکس

احسان

پس اقا امیر بی زحمت شما برو مطالعات تاریخی ات رو بیشتر کن

امیرخان

احسان اصلا موضوع بحث در مورد انگلیس نیست…..اگه شما چشاتون قوی میبینه اونجا نوشته:کتابسوزی اعراب مسلمان در ایران ساسانی…..در ثانی من خودمم میدونم که در جنگ جهانی انگلیسی ها وارد ایران شدند اما نمیشه گفت که ورود آنها به ایران جنگ «تن به تن» محسوب میشود حرف اینست و بس!!!!….انگیسی ها آنزمان به ایران اومدند چون قصدشون خاموش کردن شورش هایی بود که با استفاده از فرصت جنگ جهانی در ایران برپا شده بود و از نظر نه تنها من بلکه بسیاری از افراد این اصلا معنی جنگ تن به تن رو نمیده!!!! در ثانی شما نیز نیاز دارید که… مطالعه بیشتر »

احسان

شما ببین قرارداد ۱۹۰۷ در چه تاریخی بوده ؟ معلومه دیگه سال ۱۹۰۷ بین روسیه و انگلیس منعقد شد و بعد از چند سال یعنی حول و حوش جنگ جهانی اول توشط روسیه و انگلیس اجرایی شد در شمن باید به خدمتتون عرض کنم که منظور از جنگ فقط نمیتونه جنگ تن به تن و حمله نظامی باشه از نظر شما هجوم به کشوری مستقل که حالا در جنگ جهانی اول هرچی میخواد توش اتفاق افتاده باشه کاری بسیار مصلحانه است توی ایران در هر تاریخی هر اتفاقی بیفته ربطی به انگلیس نداره که بخواد به ایران هجوم بیاره و… مطالعه بیشتر »

امیرخان

مطهری یه مرد زیان کاری بیش نبود….اون یه مرد عوام فریب بود و بس! من نیازی ندارم واسه یافت پاسخم به کتب چنین شخصی مراجعه کنم!….اصلا برای یافتن پاسخ سوالات تاریخی مبهم نباید به کتب علمای دینی مراجعه کرد چون که ۱۰۰ در ۱۰۰ تاریخ رو به شکلی تحریف شده بیان خواهند کرد….ثانیا شهید مطهری فقط یه عالم دینی بود که مدتی در دانشگاه تحصیل میکنه اونم در زمینه دین اسلام…مگه چنین شخصی سوادش میرسه که بیاد از تاریخ بگه؟! شخصی چون مطهری وقتی میگه سخن گفتن از لغات و زبان پارسی قبل از اسلام توهین به قرآن و دین… مطالعه بیشتر »

احسان

ببین کی داره شهید مطهری رو نقد میکنه ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

البته که من کاری ندارم شما نظرتون درباره شهید مطهری

فقط برو ببین تو این کتاب چطوری منابع آتشسوزی از جمله متنی که زرین کوب نوشته رو رد میکنه بعدش بیا اظهار نظر کن

در ضمن جواب قسمت اول سوالم رو نگرفتم
این ایمیلمه به خاطر ارتباط بهتر میتونی بهم ایمل بزنی تا بیشتر باهم در ارتباط باشیم در این رابطه
ehsanfx.66616@yahoo.com
اینم وبلاگم :
ehsan1995.mihanblof.com

امیرخان

خب مغول اومد ایران کتاب خونه ها رو آتیش زد.اسکندر اومد ایران کتابخانه تخت جمشید رو آتیش زد. پس این احمق ها دسته گل که نیاوردن که…ما نمیگیم همه کتب رو آتیش زدن تعداد کثیری از اونا رو به باد دادن…چون آنزمان مرسوم بود وقتی یه دولتی سقوط میکرد برای اینکه هرگونه اثر آن از بین بره فورا میرفتن سراغ کتاب خانه ها….در ثانی منابع اینترنتی اصلا منابع خوبی خصوصا در زمینه تحقیق نیستن که بخوای اون منابع رو مورد مطالعه قرار بدی…چون افرادی چون شما میتونند در اینترنت هرچی رو که خواستن بنویسند اما کتاب نوشتن و البته خریدن… مطالعه بیشتر »

احسان

آقا امیر اولا من کی اسم اینترنت اوردم که شما میگی منابع اینترنتی خوب نیست
من گفتم کتاب تاریخ متقابل اسلام و ایران
بعدشم شهید مطهری مورد قبول کلیه ی مراجع و عالمان اسلامه
شما لازم نکرده به ایشون اشکال بگیرین
چرا الکی بحث ها رو عوض میکنید
در ضمن شما هنوز جواب مسئله انگلیس رو هم به من ندادین

میلاد

سلام آقا محمد درود بر شما… متاسفانه امروز کسانی رو داریم که در حقیقت فکرشان در هزاره های دور منجمد شده !منکر کتابسوزی ایران بدست اعراب نیستم و من به ایرانی بودنم و فرهنگش افتخار میکنم ولی نباید کورکورانه سخن گفت!دوستان عزیز برید تاریخ رو بخونید و ببینید اگر گذشتگان اعمال نیک داشته اند فجایع هم به بار آورده اند! نژاد پرست نباشید که باید شخصی مثل هیتلر باشید! بیایید به جای ناسزا گفتن به ملتهای دیگر به آبادی میهن خودمون مشغول بشیم.تخت جمشید ساخته فقط قوم پارس نبود و از همه ملتها گرد هم جمع شدند و این شاهکارو… مطالعه بیشتر »

سجاد

سلام.باید به دوستان بگویم عربی که دیروز دخترهای خودرا زنده بگور میکرد ،عربی که دیروز پسران خود را جلوی بت ها قربانی میکرد ،عرب جا هل دیروزی باامروز هیچ تفاوتی ندارد.

داریوش

دررود بر تو سجاد من هم یه چیزی بگم که هرکی با حرفات مخالفه بره تو اینترنت و از گوگل سوسمار خوردن اعراب رو جست جو کنه تا شیر فهم بشه که حق با کیه
اهورا مزدا نگهدارت باد

سجاد

در ادامه باید بگویم که من به کشوری که درآن هیچگونه بت پرستی نبوده افتخار میکنم.سرزمین زرتشت سرزمین کورش سرزمین داریوش و…

شریف

خخخخخ تو میگی من به کشوری که بت پرستی هیچوقت داخلش نبوده … اخه بی سواد همین الان ایران بدپرسته

ali

حقیقت چیست؟ تاریخ در باره قضاوت سراسر اشتباه ما چه خواهد گفت؟ آنچه مسلم است راجع به کتاب سوزی مسلمانان در مدارک تاریخی قرون اول اسلامی چیزی نیامده است موضوع سوختن کتابخانه اسکندریه به وسیله مسلمانان{هم} برای اولین بار در اوائل قرن هفتم هجری در کتابهای تاریخی مطرح شده و نخستین کسانی که این جریان را نقل کرده اند عبداللطیف بغدادی(متوفای ۶۲۹ هجری) در کتاب الافاده و الاعتبار و معاصر او قاضی علی بن یوسف قفطی(متوفای ۶۴۷ هجری) در کتاب تراجم الحکماء می باشند و اینکه آیا قاضی این جریان را از…{چه کسی گرفته} روشن نیست ولی به طور مسلم… مطالعه بیشتر »

ali

باسلام دوست عزیز از اینکه توانسته ام خدمتی هر چند کوچک در جهت روشن شدن گوشه هایی از زوایای مبهم و تاریک تاریخ این مرز و بوم در این آشفته بازار اقوال و اظهار نظرهای بی پایه و اساس (که به قول معروف هر دم از این باغ بری می رسد ) انجام دهم مایه خرسندی است. اما منبعی که از آن مطالب را نقل کرده ام همان کتاب “ایران و اسلام ” مرحوم الهامی است که در بعضی قسمتها به مطالب کتاب “خدمات متقابل اسلام و ایران” استاد مطهری استناد کرده اند درعین حال درمقدمه همین کتاب به قلم… مطالعه بیشتر »

اشنا

دوست عزیز شما اکر برید تاریخ مطالعه کنید متوجه میشوید که قبل از صفویه اکثریت ایرانیها سنی بوده و بیشتر سلسله ها هم سنی بوده اند

میلاد

با عرض سلام
در مورد اینکه فرمودید کتابهای مربوط به اشکانیان و پیش از آنها کجاست باید عرض کنم که با آمدن هر سلسله جدید بسیاری از آثار گذشتگان توسط آنان نابود میشدو این ربطی به اسلام واعراب ندارد.مثلا اشکانیان بعد از روی آوردن به هلنیسم وفرهنگ یونانی کمتر به آثار ماقبل توجه داشتند(همانطوری که میدانید فردوسی بزرگ جز چند بیت یادی از اشکانیان نکرده)و ساسانیان پس از تثبیت خود آثار مربوط به اشکانیان را نابود کردند.بنابراین بیهوده سعی نکنیم همه امور را به اعراب نسبت دهیم.
موفق باشید

شریف

واقعا

کیوان

بنظر من نمیتونیم از باقی نموندن کتابهای دوره ی قبل از اسلام بگیم
عربها همه کتابها رو سوزوندن . شهید مطهری از استاد جلال الدین همایی نقل کردن که کتابای کتابای کتابخونه ی علامه مجلسی رو با ترازو میکشیدن و به مردم میفروختن. کتابی که اینطوری فروخته بشه انتظار نمیره باقی بمونه.

kazemita

دکتر فرانز رزنتال، استاد دانشگاه ییل در ذیل جمله نقل شده توسط ابن خلدون در پاورقی این کتاب می‌‌نویسد[۱]: This is a variant of the famous legend according to which, Umar ordered the destruction of the celebrated library in Alexandria به دیگر سخن، او این گفته ابن خلدون را که خلیفه دوم دستور به سوزاندن کتاب‌های ایرانیان داد، را کپی‌ برداری از “افسانه مشهور” سوزاندن کتابخانه اسکندریه توسط مسلمانان می‌‌داند. کلی ترامبل، نویسنده کتاب “کتابخانه اسکندریه” بر این باور است که اکثر دانشوران امروزی داستان تخریب کتابخانه اسکندریه به دست مسلمانان را نا معتبر می‌‌دانند[۲]: Today most scholars have discredited… مطالعه بیشتر »

2kazemita

دکتر فرانز رزنتال، استاد دانشگاه ییل در ذیل جمله نقل شده توسط ابن خلدون در پاورقی این کتاب می‌‌نویسد[۱]: This is a variant of the famous legend according to which, Umar ordered the destruction of the celebrated library in Alexandria به دیگر سخن، او این گفته ابن خلدون را که خلیفه دوم دستور به سوزاندن کتاب‌های ایرانیان داد، را کپی‌ برداری از “افسانه مشهور” سوزاندن کتابخانه اسکندریه توسط مسلمانان می‌‌داند. کلی ترامبل، نویسنده کتاب “کتابخانه اسکندریه” بر این باور است که اکثر دانشوران امروزی داستان تخریب کتابخانه اسکندریه به دست مسلمانان را نا معتبر می‌‌دانند[۲]: Today most scholars have discredited… مطالعه بیشتر »

2kazemita

دکتر فرانز رزنتال، استاد دانشگاه ییل در ذیل جمله نقل شده توسط ابن خلدون در پاورقی این کتاب می‌‌نویسد[۱]: This is a variant of the famous legend according to which, Umar ordered the destruction of the celebrated library in Alexandria به دیگر سخن، او این گفته ابن خلدون را که خلیفه دوم دستور به سوزاندن کتاب‌های ایرانیان داد، را کپی‌ برداری از “افسانه مشهور” سوزاندن کتابخانه اسکندریه توسط مسلمانان می‌‌داند. کلی ترامبل، نویسنده کتاب “کتابخانه اسکندریه” بر این باور است که اکثر دانشوران امروزی داستان تخریب کتابخانه اسکندریه به دست مسلمانان را نا معتبر می‌‌دانند[۲]: Today most scholars have discredited… مطالعه بیشتر »

ایرانی مدیون اعراب مسلمان

مثل اینکه یادت رفته قبل از حمله مسلمانان به ایران آتش پرست بودی یعنی تو سبک مغزی نه مسلمانان.بعد هم برو کتاب استاد مطهری رو بخون تا یه چیزهایی حالیت بشه و بر اساس تنفر و حسدی که نسبت به اعراب داری حرف نزن انی حسسووود

امیرخان

جناب مدیون اعراب حروم لقمه! اولا وقتی وارد یه بحث جدی میشی باید ذهنیت دموکراسی داشته باشی! ثانیا! ابله کم فهم! ما ایرانیان آتش پرست نبودیم! یعنی شناخت تو از آتش پرستی ناقص هست! اما ایرانیان قبل از اسلام آتش رو نشانی از وجود خدا میدونستیم و اونو یه ماده ی مقدس میدونستیم و البته نماد گرمی وجود خدا! و در واقع پرستش آتش به این معنی نبوده که ما فرضا آتش رو خدا میپنداشتیم! نخیر! ما آتش رو وسیله ای برای ابراز سخنانمان به خدا میدونستیم! اونوقت منم میتونم بگم که شمایی که اسمتو گذاشتی مسلمون پس چرا داری… مطالعه بیشتر »

امیرخان

در ضمن تو هم بجای خوندن کتاب مطهری که یه بیسواد احمق بود برو کتاب دکتر عبد الحسین زرکین کوب«دو قرن سکوت» رو بخون تا شاید با یه عده حقایق رو در رو شی! البته گنان میکنم بازم قبول نکنی! چون حقیقت هایی رو نوشته که شاید به زورت بیاد! سعی کن یه حقیقتی که مربوط میشه به دین و مذهب از زبان یه روحانی نشنوی!

اشنا

دوست عزیز در بحث کردن کسی دیکری را با القاب بد خطاب نمیکنه. این از اخلاق جاهلان است جاهل فقط نادان نیست بلکه کسی است که در مورد یک مسله ذهن خود را بسته وهیج سخن مخالفی را نمیبزیرد. دوست عزیز وقتی میکویند بت برست بدین معنا نیست که انها بت ها را به عنوان خدا قبول دارند بلکه ان را برای رسیدن به خدای یکتا قرار میدادند و خدای واحد را قبول داشتند .شما وجود جزیه را جه طور توجیه میکنید مکر برای غیر مسلمان نبود. در تاریخ به اسناد رجوع میشود نه به کفت و کو های عوام… مطالعه بیشتر »

میثم

آتش نماد خداوند و پاکیه!!! با این اوصاف، مسلمانها هم سنگ پرستند که دور خانه خدا می چرخند!

شریف

دمت گرم

يک ايراني

درباب اتش سوزی کتابخانه ها قبل از هرچیز باید چند نکته را در نظر داشت اول اینکه در اینباره هیچ یک از مورخان اولیه اسلامی و هیچ روایی تا اوایل قرن ششم در اینباره چیزی نگفته و نه نقل کرده اند یعنی تورایخ کهنی چون تاریخ طبری فتوح البلدان بلاذری فتوح اشام واقدی مروج الذهب مسعودی کامل ابن اثیر و… ضمن بحث در مورد جزییات و چگونگی حوادث فتح ایران ، کمترین اشاره ای به این موضوع نداشته اند . و این ادعا که چندین قرن بعد[قرن هفتم به بعد] ، از سوی برخی به میان آمده فاقد هرگونه سند… مطالعه بیشتر »

کوروش

درباره کتاب سوزی کتابخانه های ایران به گمان من، عرب عقلش به این نمی رسید که یک فرهنگی با کتابخوانی و داشتن کتابخانه می تواند تمدنی رو بنا کند و به آنجا برسد که همه فرهنگ های آن زمان آرزوی دستیابی به راز شکوفایی آنرا داشتند. بنابراین اینکه گفته می شود از عمر پرسیدند با کتابها ی ایرانیان چه کار بکنیم، این یک تحریف تاریخی برای بزرگ کردن عمر بوده برای نشان دادن اینکه عمر می دونسته کتابهای نوشته شده در فرهنگ ایرانی از چه سخن می گویند و او کتاب ها رو برای اسلام خطرناک می دونسته. در حالیکه… مطالعه بیشتر »

محمد

آثار الباقیه را دارید؟

مهديه

واقعا بعد از این همه خرابی و بدبختی و جهان سومی شدن و بی دانشی و سیاه روزی و تجاوز و ادبار و بدبختی و غیره که اعراب با دین عجیب و ضد انسانی و ضد زن و ضد هنر و ضد مجسمه سازی و ضد موسیقی و ضد یهودی و ضد مسیحی و ضد دنیایی و غیره برامون به ارمغان نحسی اوردند باز هم بعضی ها باید طرفداری بکنند ؟؟؟؟ برید برید مطالعه کنید … برید کمی فکر کنید … متعصب نباشید … فکر کنید … دلیل عقب موندکی ما ببینید کی بوده … میدونین که تا قبل از… مطالعه بیشتر »

شریف

اخه…. توروخدا تمدن و جلو رفتن یه ملت ومملکت با این چیزها به ارمغان میاد با موسیقی با مسیحی و یهودی و … تو برو تفکر کن ببین اسلام چی یادت میده ماها انسان ها خیلی بد فکر میکنیم هر قومی که بیاد به اسم مثلا مسلمان خودشو جا بزنه بعد بیاد کارهای بد انجام بده ایا دروسته بگیم کل مسلمانان اینجوری هستن من میرم بازار گوجه میخرم یه گوجه هست قیافش بده یه گوجه هست قیافش عالیه الان هرچیزی که قرمز رنگ باشه باید بگیم گوجه است ببین جهان سومی مخصوص کدام دینه .. تاحالا قطر رفتی .. کویت… مطالعه بیشتر »

مهديه

همون علی که شما میمیرین براش و منم هم مث شما قبلا عاشقش بودم ( برای اینکه ما خونواده ای معتقد هستیم) اما بعد از فکر کردن و تحقیق فهمیدم همه ی سرداران اسلام و اعراب اون زمان سر و ته یک کرباس هستند بارها سردار فرستاده ابران و خون مردم بدبخت رو بخاطر جزیه و خراج به اعراب ندادن به خاک و خون کشیده … اره … همون علی که شما الان با حرف من دارید دلخور هم می شید و باور نمی کنید برای اینکه متعصب هستید و نمیخوایین واقعیت رو قبول کنید… منبعش فتوح البلدان و کتاب… مطالعه بیشتر »

هماي

چقدر سبک مغز… به جای اینکه به گذشته بچسبید بهتره اینده رو دریابید.هیچکس با حسرت خوردن وکینه توزی به جایی نرسیده ونمیرسه.این همه مدعی بی عمل حتی یک بار هم حاضرنشده مثل کوروش بزرگ افرین باشه.فقط یادگرفتیم حرف بزنیم.باحرف نه کتابای ارزشمندی که میگیم سوزانده شده برمیگرده نه اعتباری که ایران قدیم داشته.ما البته نه همه ونه اکثریت ولی بعضیامون اسلام اعتقادبنیادی ماروتشکیل میده وکسی که واقعا مسلمون هیچ فرقی با کردار ورفتارکوروش نداره.همه یادبگیریم منشاء خیر وخوبی برای هم باشیم نه بذر کینه روبکاریم.چه کلیمی چه زردشتی چه ایرانی چه عرب چه سیاه چه سفید همه درمقام اول ادمیم… مطالعه بیشتر »

13431تئدلارس1

اعراب از هر نزادی باشند برای ما ایرانی ها منفورند کثیفند حالا بگذریم از چهارده معصوم بقیه عین سگ هستند ایرنی ها اسلام اورده اند اما ایمان به اعراب نیاورده اند حالا اگر خداوند لطف کنذدد برای کا پیمبری بفرستد قبول می کنیم خود خدا در قران گفته است برای هر قومی پیامبری فرستادیم ما عهم منتظر می مانیم

یک پارسی ،پارسی تر از شما

در واقع بسیاری از ایرانیان قبل از اسلام اصلا زرتشتی نبودند بلکه قوم بسیار جبار و متکبری بودند که شاهان ساسانی که خود را ((انا ربکم الاعلی ))(من پروردگار بزرگ شمایم یعنی خوشبختی ،بد بختی و سعادت شما در دست من است) می خواندند ، را خدایگان خود می دانستند .تکبر اولین و بدترین گناه است که مخالف مهم ترین جمله ی اسلام یعنی ((الله اکبر)) می باشد .شاهان متکبر ساسانی و ایرانیان متکبر مظهر کامل فرعون متکبر و آل فرعون (پیروانش) بودند که به خواست خداوند و یاری او نابود شدند .اما اگر اعراب آدم بودند خداوند بار دینش… مطالعه بیشتر »

alireza

سلام. سایتتون عالی و به روزه. من مدیر سایت تاریخی هدیش بزرگترین سایت تاریخی در ایران هستم. خوشحال میشم اگه به سایت ما سری بزنی و نظرت رو حتما برامون بنویسی. همچنین در صورت تمایل عضو سایت شوید باور کنید بیشتر از ۱ دقیقه وقت نمیگیرد. ضرر که ندارد هیچ بلکه میتوانید از جوایز ویژه هم بهره مند شوید مثل کارت شارژ و …. اگر بنر دارید بگویید تا ما در سایت بگذاریم اگر هم ندارید لینکتان میکنیم و شما هم ما را لینک کنید. لطفا بنر ما را هم در سایتتان قرار دهید اگر خود بنر دارید ما قرار… مطالعه بیشتر »

سيد مهدي
علي خانلو

ببخشید اینکه تمدن شمارا کتب شماراسوزاندندچندسوال اساسی بی جواب یالاقل جواب چندان منطقی ندارد مسلمانان این همه متصرفات داشتنددرچندین قاره اروپاوآسیاوافریقا حداقل آثارعلماوفلاسفه یونان وروم و…. راترجمه کردندونسوزاندند چراآثارشماراسوازاندند؟برفرض خیلی محال پیروان دینی که پیامبرش توصیه کرده برعلم آموزی حتی شده درچین بجای استفاده ازکتب شما مثل آثاررومی ویونانی و…که ازسالهای اولیه فتوحات اسلامی ترجمه های بسیاری توسط علما مسلمان انجام گرفته کتب شماراسوزاندند مغزهای پدرانتان راکه نسوزاندندزبانتان راکه نسوزاندنددانشمندان ونویسندگان اکثرا” درهرجنگی اگرطبق روال پیش برویم کمترین مقاومت رادربرابرفاتحان انجام می دهند وبه خدمت فاتحان درمیامدندآنهم مملکتی که نظامیانش هم مقاومت چندانی دربرابرفاتحان مسلمان انجام نداده اندوبدون مقاومت اکثرا”اسلام… مطالعه بیشتر »

سخن درست

درود
اگر میخواید اعراب حمله کننده به ایران به نام اسلام رو بشناسید نگاهی به داعش کنید که به نام اسلام چه ها میکند و خود را خلافت اسلامی میداند در حالیکه نه اینها مسلمانند و نه آنچه میگویند اسلام است.

saman

کتاب سوزی در ایران و مصر توسط مسلمان ها، دروغی بیش نیست؛ به جهت آنکه حقیقت اصلی را کتمان نموده و تصویری تاریک از اسلام در اذهان عمومی ایجاد نمایند. این دروغ توسط خودغربی ها و عوامل وابسته شان منتشر شده تا با فرافکنی واقعیتی مهم را پنهان نمایند و آنهم اینکه کشورهای غربی در طول چند قرن در کشورهای اسلامی توسط عوامل خود اقدام به خرید و یا سرقت کتب و تالیفات علما و دانشمندان اسلامی نموده اند و در اکثر شهرهای مهم اسلامی مامورینی داشتند که به این کار اقدام می کردند که بعنوان نمونه می توان به… مطالعه بیشتر »

عشق کوروش و پرشیا

کسانی که طرفداری عربا کثافت وحشی رو میکنن حتما از تخم همونا هستند.شما کتابا قدیمی معروف خودشونو بخونید نوشته با اجداد ما پارسیان چه کردند.اصلا فرض میگیریم پادشاهان ساسانی بد بودن.شما باید طرفداری بزرگان عرب رو بکنید یا بزرگان کشور خودتونو؟ مثل خانواده میمونه هرچند با هم مشکل داشته باشید در مقابل غریبه از خانوادتون دفاع میکنید.

سعید

کتاب سوزی در ایران و مصر توسط مسلمان ها، دروغی بیش نیست؛ به جهت آنکه حقیقت اصلی را کتمان نموده و تصویری تاریک از اسلام در اذهان عمومی ایجاد نمایند. این دروغ توسط خودغربی ها و عوامل وابسته شان منتشر شده تا با فرافکنی واقعیتی مهم را پنهان نمایند و آنهم اینکه کشورهای غربی در طول چند قرن در کشورهای اسلامی توسط عوامل خود اقدام به خرید و یا سرقت کتب و تالیفات علما و دانشمندان اسلامی نموده اند و در اکثر شهرهای مهم اسلامی مامورینی داشتند که به این کار اقدام می کردند که بعنوان نمونه می توان به… مطالعه بیشتر »

محمد آدم پیرا

بنام خداوندی که به بشر علم عطا کرد و درود و سلام بررسولی که (إقْرَأْ)بروی نازل شد . بدون شک تاریخ طلایی اسلام و فتوحات ظلم ستیزانه ی آن جزء واقعیاتی هستند که هر تاریخ و دینی برآن غبطه میخورد اما در این میان افرادی هستند که به زور میخواهند تاریخ زرین اسلام را بد جلوه داده وخرافات وبدنامی های تاریخی وآیین باطنی خود را از روی تعصب نیک جلوه دهند آنها میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند اما خداوند نورش را کامل میکند اگرچه کفار وملحدان بدشان بیاید و خداوند رسولش را با هدایت ودین حق… مطالعه بیشتر »

محمد آدم پیرا

✅ پادشاهی ساسانی ⬅️ ایرانیان از ظلم و جور و ستم موبدان زرتشتی و پادشاهان ساسانی به تنگ آمده بودند. خسرو پرویز در زمان پادشاهی خود آنقدر ظلم می کند، تا اینکه شیروی پسر خسرو پروز پدرش را بعد از آنی که به قتل می رساند علیه او ادعا نامه ای صادر می کند و در آن علت کشتن پدر را توضیح می دهد. ? علت ها را چنین بیان می کند: ۱️⃣. مالیات های سنگین ۲️⃣. تقسیم کردن مردم ایران به ۴ دسته: الف: موبدان / ب: ارتیشتاران (جنگیان) ج: دبیران (مستخدمین ادارات) / د: برزیگران (توده مردم) ۳️⃣.… مطالعه بیشتر »

روزبه فامیلی

آیا اعراب کتاب های ایرانیان را سوزاندند؟ پاسخ را نمی دانم اما این را می دانم که خواندن و نوشتن در زمان ساسانیان مخصوص طبقه کاتبان بوده است و عموم مردم محروم و ممنوع از یادگیری خواندن و نوشتن بوده اند و حتی اوستا را که در زمان ساسانیان به صورت کتاب در اورده شد را بصورت دعا هایی از حفظ کرده می خواندند. اما بعد از اسلام خواندن و نوشتن عامه شد به همین دلیل بسیاری از دانشمندان در دوران اسلامی از میان ایرانیان برخاستند.

دلسوز

سلام ان چیز که معلوم است ، اهل بیت هیچ نقشی در این جنگ نداشتند، و با وارد کردن دین با این روش مخالف بودند و هیچکس نمی تواند ثابت کند که حضرت علی با ان جنگ اوری حضور داشتند، بغض و کینه عمر نسبت به ایرانیان به خاطر اینکه پیامبر گفته بود ایرانی ها شیفته حضرت علی خواهند شد ، اعراب بسیار جنایت کردند ، اما خداوند در قران میگوید از حد تجاوز نکنید و اگر پیمان بشکنید مسلمان نیستید و اینها جنایتکار بودند

مصطفی

هیچ کدوم از سند ها معتبر نیست

محمدحسن علی اکبری

سلام
این موضوع که علاقه‌مند یا عاشق کنکاش در تواریخ ملل، ادیان و مذاهب، تاریخ و فلسفه هستید، بسیار پسندیده است. اما شایسته است با تحقیق کامل نسبت به بیان موضوعات اقدام نمایید. درباره سوزاندن کتاب و کتابخانه توسط اعراب، بر خلاف مطالبی که اشاره کرده اید، مطالب مستند بیشماری هست که بدانها نپرداخته اید. اگر مغرضانه به موضوعات نگاه نمی کنید، پیشنهاد میکنم اثر تحقیاتی استاد مطهری را در این موضوع مطالعه نمایید. http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=378&BookArticleID=124290

کورش

اقا محمد خواهشن برای اعراب دلسوزی نکن حتما هم به اسم عربی خودت افنخارمیکنی اینوبدون حیوان وحشی همیشه خوی وحشیگریشو داره وتازیان قدیم با حالا هیچ فرقی ندارن وتوهم اگرازتخمه انهاهستی لطف کن ونظرنده

هندی

سلام داداش کورش آیا ما ایرانی هم خوی و خودمون رو از دست ندادیم. از انجا که می دانیم کورش با خواهر و مادر خود همخوابه می شد پس شما برخی از ایرانیانی که هنوز پایمردانه خوی خود را از دست نداده اند هنوز به این عمل دست می زنند ؟؟

داریوش

آقا یا خانم هندی شما دچار اشتباه بزرگی شدی ایرانیان هم با حرف های آدم های خشک مغزی مثل تو نام و نشانشون بد نمی شه. در ضمن خیلی غلط کردی به کورش هخامنشی توهین کردی او مردی هستش که تورات و قران به نیکی ازش یاد کردن حالا تو گاو پرست که با ادرار گاو غسل می کنی راجب یکتا پرستان نظر نده

ایرانی

سلام ممن خودم با تمام وجود به تاریخ و تمدن ایران عشق می ورزم و به نظر من تمدن ایرانی با تمدن اسلامی هیچ منافاتی ندارد از دوستان عاجزانه درخواست می کنم که کتاب (بازشناسی هویت ایرانی اسلامی ) از دکتر علی شریعتی را بخوانند تا بیشتر برایشان روشن شود همچنین من از دوستان می خوام که حساب اسلام رو از حساب خلفای فاسدی که دو قرن بر ایران حکومت کردند جدا کنند ببینید دوستان بعد از رحلت حضرت محمد (ص) این خلفای فاسد چقدر امامان ما را ازار و اذیت کردند بدون استثنا همه امامان را شهید کردند و… مطالعه بیشتر »

امین

سلام نظر دوستان را به چند نکته جلب می کنم: ۱-در زمان این حمله امام علی (ع) به همراه چهار پسر بزرگوار شان که از آنها رشادتهای بسیار خصوصا در واقعه کربلا در تاریخ ضبط است زنده بوده اند؛ اما هیچ یک برای این جنگ ؛ که به نظر مسلمانان آن زمان جهاد فی سبیل الله بوده و به یکی از دو پاداش یعنی پیروزی یا شهادت می رسیدند شرکت نکرده اند(۳امام و حضرت ابوالفضل(ع) و محمد حنفیه) ۲- پیامبر به بسیاری از مسایل سفارش کردند اما هرگز دستور کشور گشایی ندادند.حتی پس از تشکیل حکومت به سلاطین جهان نامه… مطالعه بیشتر »