۵۰ سخن از اِشو زرتشت

ای جویندگان دانش راستین، اکنون آموزش‌ها و پیامی را که تا به حال شنیده نشده‌است برای شما آشکار خواهم ساخت. این پیام برای کسانی که از روی تعالیم نادرست، جهان نیکی را تباه سازند ناگوار است، ولی برای دلدادگان «مزدا» خوش‌آیند و شادی‌بخش به شمار می‌رود.
(یسنا ۳۱ – بند ۱)

چون تعالیم نادرست مانع از آن است که راه بهتر را آشکارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی کردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیکان و بدان» بیاموزم.
(یسنا – هات ۳۱ – بند ۲)

پروردگارا، در پرتو فروغ مینوی به ما چه خواهی بخشید؟ آیا آن سعادتی که در پرتو راستی و پاکی به دست می‌آید و به همه وعده شده، کدام است؟ در مورد دانایان چه فرمانی رفته‌است؟ ای خداوند خرد مرا از تمام این حقایق آگاه ساز و با گفتار الهام‌بخش خود مرا روشن کن تا همه مردم را به آیین راستی راهنمایی کنم.
(یسنا – هات ۳۱ – بند ۳)

پروردگارا؛ دو بخشش «رسایی و جاودانی» مردم را به فروغ معنوی و آگاهی درونی خواهد‌رسانید. در پرتو نیروی اراده، منش پاک، راستی و پاکی، عشق و ایمان به خدا، زندگانی پایدار و نیروی معنوی افزایش خواهد‌یافت. ای خداوند خرد، در پرتو این فروزگان بر دشمنان فیروزی توان یافت.
(یسنا – هات ۳۴ بند ۱۱)

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و کسی که با منش خویش حقیقت را درک می‌کند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاکی پشتیبانی می‌کند و گفتار و کردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.
(گاتاها- هات ۳۱ بند ۲۲)

اهورامزدا که از روی دانش و منش نیک بر جهان سروری می‌کند، در پرتو توان جاودانی خویش چنین الهام می‌بخشد: عشق و مهر پاک (آرمیتی) را که با اشای تابناک (پارسایی) یار و همگام است، برای شما برگزیده‌ام. بشود که از آن خود سازید.
(گاتاها- هات ۳۲ – بند ۲)

گمراهان بت‌پرست همه از تبار و نژاد سیه‌دلان و کژ منشانند. کسانی که از آنها پیروی کنند و احترام گذارند آنها نیز از تبه‌کارانند.
کردار فریبکارانه و ریاکاری‌های آنها از دروغ و خود ستایی سرچشمه گرفته‌است. از این رو در سراسر گیتی به بدنامی شناخته می‌شدند و مورد تنفرند.
(گاتاها – هات ۳۲ – بند ۳)

شخص گناهکار و گمراه ممکن است چندی با کردار زشت خویش شهرت و آوازه‌ای به‌دست آورد ولی ای هستی بخش، تو از روی خرد و حکمت خویش همه چیز را آگاهی و نسبت به انگیزه هر کس داوری خواهی‌کرد. ای خداوند خرد به راستی در پرتو سروری آسمانی تو بیگمان آیین جاودانی اشا (پارسایی) و راستی همه‌جا حکم‌فرما خواهدگشت.
(گاتاها – هات ۳۲ – بند ۶ )

آن‌گاه ترا مقدس شناختم ای مزدااهورا: هنگامی بود که ترا نخستین بار در کار آفرینش جهان ازلی دیدم. هنگامی بود که برای کردار و گفتار زشت، سزای زشت و از برای کردار و گفتار نیک، پاداش نیک در روزهای واپسین مقرر داشتی.

آن‌گاه ترا مقدس شناختم ای مزدااهورا: هنگامی بود که وهومن (فرشته نیک‌اندیشی و خرد) به سوی من شتافت و از من پرسید تو کیستی؟ پاسخ دادم منم زرتشت و تا به اندازه‌ای که تاب و توان دارم دشمن واقعی دروغ‌پرست و یار و یاور نیرومند دوستداران راستی خواهم بود و از این راه است که به کشور جاودانی بی‌کران تو توانم رسید و همیشه این چنین ترا ستاینده و سرودگو خواهم بود ای مزدا.

آن‌گاه ترا مقدس شناختم ای مزدااهورا: هنگامی بود که وهومن به سوی من آمده و من نخستین بار از آیین تو تعلیم یافتم. هرچند که رسالت من در میان مردمان مایه رنج من باشد، اما به جا می‌آورم زیرا تو آن را بهترین دانستی.
(یسنا – هات ۴۳)

ای خداوند خرد- آسایش و خوشی‌های زندگی که بوده و هست و خواهد‌بود همه از تست، پروردگارا؛ از روی مهر و کرم خویش آنها را به ما ارزانی دار و از پرتو منش پاک و نیروی معنوی و راستی و درستی ما را با خوشبختی جاودانی همقرین ساز. (یسنا- هات ۳۳ بند ۱)

ای پروردگارا؛ برای برخورداری از شادمانی و خوشبختی مرا توانایی ببخش تا با نیروی معنوی و منش پاک و مهرورزی به دیگران و دلی روشن به درک راستین تو نایل آیم. (یسنا هات ۳۳ بند ۱۳)

ای مزدا؛ رفتار و گفتارنیک و پرستش بی ریایی که از پرتو آنها مردم از بخشایش جاودانی و پارسایی و نیروی معنوی و رسایی برخوردار می‌گردند، همه را نخست به تو ای خداوند هستی‌بخش پیشکش می‌کنیم. (یسنا هات ۳۴ بند ۱)

پروردگارا؛ مرد نیک‌اندیش و پارسایی که روانش با راستی همگام است تنها به تو می‌اندیشد و کردارنیک خود را به تو نیاز می‌کند. ای اهورامزدا بشود که نیایش‌کنان و سرود ستایش گویان به تو نزدیک شویم. ( یسنا – هات ۳۴ بند ۲ )

ایدون من و روان آفرینش هر دو با احترام و دست‌های برافراشته اهورا مزدا را ستایش کرده و از او خواستاریم که هرگز به نیکوکاران و پارسایان و رهبر آنها گزندی نرسد و از هجوم دشمنان و بدکاران در امان باشند. (یسنا – هات ۲۹ بند ۵)

ای اهورا از آن تواست عشق و مهرورزی، از تواست خرد مینوی جهان آفرین، ای خداوند جان توبه بندگان خویش نیروی اختیار نیک و بد بخشیدی تا این که راهی برگزینند که راهنمای دانا بدان گرویده و یا آن که رهبر ناراست و غیر واقعی نشان داده‌است!؟
(یسنا – هات ۳۱ بند ۹)

ای خداوند هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی، خواستی تا هر کسی به دلخواه خود با کمال آزادی راه زندگی خود را برگزیند. (یسنا – هات ۳۱ بند ۱۱)

دانا باید از دانش خویش نادان را آگاه سازد، نشاید بیش از این نادان گمراه بماند.
(یسنا – هات ۳۱ بند ۱۷ )

ای اهورا به روان جهان تاب و توانایی بخش، از راستی و پاک منشی نیرویی برانگیز که آشتی و آسایش در جهان برقرار شود. آری ای مزدا من دریافتم که آن را توانی برانگیخت.
(یسنا – هات ۲۹ بند ۱۰ )

کسی که پاسبان و نگهبان سعادت بشر است، کسی که همیشه بیدار و هوشیار، آفریدگان مزدا را پاسبانی می‌کند، کسی که خلق خدا را با دیده باز نگهبانی می‌کند، کسی که سراسر جهان را از تیرگی و ناآرامی با سلاح آخته پاسداری می‌کند، می‌ستاییم.
(سروش یشت ها دخت)

ای اهورامزدا من که زرتشت هستم از تو درخواست می‌کنم که به من و روان آفرینش تاب و توانایی بخشی از پرتو راستی و پاک‌منشی بتوانیم آرامش و آسایش جهان را فراهم سازیم. (آن‌گاه روان آفرینش رهبری اشوزرتشت را پذیرفته گوید) بنابراین ای مزدا با خواسته‌ات خشنود و خورسندم و زرتشت را به عنوان شایسته‌ترین مرد به رهبری خود می‌پذیرم.
یسنا ۲۹ بند ۱۰

آن‌گاه زرتشت می‌گوید: ای مزدا به من نیروی راستی و پاک‌منشی و شجاعت روحی عطا فرما تا مردم جهان و انجمن موبدان مرا به آسانی بپذیرند و جهانیان تعلیم مرا دریابند. برای این کار تنها چشم امیدم به یاری و پشتیبانی توست.
یسنا ۲۹ بند ۱۱

با دست‌های برافراشته به سوی تو ای مزدا و با فروتنی کامل پیش از همه چیز خواستارم که بهره‌ای از خرد مقدس خود را به من عطا فرمایی تا به همراهی درستی کردار و ضمیر پاک بتوانم خوشبختی روان آفرینش (همه جهانیان) را فراهم سازم.
یسنا ۲۸ بند ۱

ای اهورامزدا بشود که با اندیشه‌نیک به تو نزدیک شوم و با پیروی از قانون اشا به ارزش‌های مادی و معنوی خود پی برم تا بدین‌وسیله دین‌داران را به سرای روشنی و خرمی و زندگی نیک هر دو جهان رهبری کنم.
یسنا ۲۸ بند ۲

من این سرودهای ستایش خود را آن سان که پیش ازین کسی نسروده نثارت می‌کنم ای اهورا – ای روان راستی و ای نیک‌اندیش واقعی- از تو درخواست می‌کنم تا در جهان نیروی فناناپذیر معنوی تجلی نماید. اینک که تو را با ستایش خود فرا‌می‌خوانم بسویم شتاب و مرا از خوشبختی و کامیابی واقعی برخوردار ساز.
یسنا ۲۸ بند ۳

هنگامی که با منش پاک ترا با سرودهای ستایش فرامی‌خوانم آگاهم که مرا برای رهبری روان مردم جهان گماشته‌ای و از پاداشی که تو ای مزدا اهورا برای کردار‌نیک می‌بخشی خبر دارم و آماده‌ام تا زمانی که مرا تاب و تواناییست به مردم بیاموزم که به سوی راستی راه پویند.
یسنا ۲۸ بند ۴

• ای مزدا به سوی من آی و مرا از بخشش منش پاک و راستی برخوردار ساز تا به وسیله آموزش آیین مقدست گمراهان و بدکاران را به راه راست رهبری کنم و بر دشمنی بدخواهان چیره شوم.
یسنا ۲۸ بند ۶

• ای اهورامزدا مبادا هرگز کار ناشایستی از من سرزند که مورد خشم تو قرار گیرم. ای راستی و ای اصل پاک منشی پیوسته می کوشم تا تورا بستایم. ای کسی که آرزوهای ما را بر می‌آوری، تو را از ته دل درود می‌گویم، چه می‌دانم نمازی که از روی ایمان و اعتقاد کامل انجام شود به درگاهت پذیرفته خواهدشد، ای کسی که امید بهشت ما به سوی تواست.
یسنا ۲۸ بند ۹

• چون از راه نیایش درست می‌توان به خدا که اصل راستی و پاک منشی است دست یافت، پس ای اهورامزدا با نیروی خرد و کلام خویش مرا آگاه فرما که در روز نخست این آفرینش چگونه صورت هستی به خود گرفت.
یسنا ۲۸ بند ۱۱

• اینک از برای کسانی که خواستار شنیدن حقیقت هستند سخن می‌گویم. این گفتار از سوی اهورامزدا سرچشمه راستی و نیک‌اندیشی است و هر که دانا و هواخواه راستی باشد باید به آن گوش کند، زیرا تنها با پیروی آن می‌توان به سرای درخشان فردوس راه یافت.
یسنا ۳۰ بند ۱

ای مردم گفتارنیک دیگران را بشنوید و با اندیشه روشن در آن بنگرید و میان نیک و بد را خود داوری کنید. زیرا پیش از این که فرصت از دست برود، هر مرد و زن باید به شخصه راه خود را برگزینند. بشود که به یاری خرد اهورایی در گزینش راه نیک کامروا شد.

ای مزدا، هنگامی که تو را با نیروی خرد و اندیشه ژرف جستجو کردم و با دیده دل به تو نگریستم، دریافتم که تویی سرآغاز و سرانجام همه چیز. تویی سرچشمه خرد و اندیشه و تویی آفریننده راستی و تویی داور نیک همه کردار مردمان جهان.
یسنا ۳۱ بند ۸

کسانی که از روی رسایی اندیشه و کردارنیک خود به اهورامزدا گروند، از بخشش کمال واقعی و جاودانی و راستی و پاک منشی و نیروی معنوی برخوردار شوند. چنین کسانی از دوستان و هواخواهان اهورا به شمار خواهند آمد.
یسنا ۳۱ بند ۲۱

ای مزدا هنگامی که در روز نخست با خرد خویش به کالبد ما جان بخشیدی و به ما نیروی اندیشه و قوه تمیز نیک از بد دادی، از آن روزها در تن خاکی ما جان و روان دمیدی و به ما اراده و نیروی گفتار و کردار ارزانی داشتی، خواستی که هرکس بنا به اراده خود و با آزادی کامل راهی را که خود صلاح می‌داند، برگزیند.
یسنا ۳۱ بند ۱۱

نیکی پاداش گزینندگان راه نیک و بدی پادافره گزینندگان راه بد است. از این دو راه آن که نیک اندیش و در پیشبرد نیکی کوشا است راه رستگاری را اختیار کند و آن کسی که بداندیش و کاهل و تن پرور است، راهی را بر می‌گزیند که جز از رنج و سختی بهره‌ای نبرد.
یسنا ۳۱ بند ۱۰

ای اهورامزدا تویی آفریننده جهان مادی و خرد مینویی و تویی که به مردم جهان اختیار انتخاب راه نیک و بد دادی تا بنا به میل خود یا به سوی رستگاری شتابند یا به گمراهی گرایند.
یسنا ۳۱ بند ۹

ما خواستاریم از زمره کسانی باشیم که جهان را به سوی پیشرفت و آبادانی و مردم را به سوی راستی و پارسایی رهنمایند. بشود که مزدا ما را یاری فرماید تا با نیروی اندیشه و دل (عقل و عاطفه) به سرچشمه دانایی پی بریم.
یسنا ٣٠ بند ٩

هنگامی که کیفر اهورایی برای گناهکاران فرا رسد و بدان به کیفر زشت خود رسند، جهان را نیروی پاک‌منشی فرا خواهد گرفت. آن‌گاه با پیروی راه ایزدی در پایان، بدی به دست نیکی شکست خواهد خورد و دروغ به بند راستی در خواهد آمد.
یسنا ٣٠ بند ٨

هنگامی که بدکرداران به سزای زشت خود رسند، آن‌گاه از کردار خود پشیمان می‌شوند و اندیشه و دل آنان به سوی نیکی خواهد گرایید. آن‌گاه اشا و خرد پاک به یاری آنان می‌شتابد و در پیمودن راه درست به آنان کمک خواهند کرد.
یسنا ٣٠ بند ١٠

ای مردم اگر از قانون ازلی که مزدا برقرار داشته آگاه می‌شدید و از خوشی و پاداش نیک راستی و رنج و پادافراه زشت کژی در این جهان و سرای دیگر باخیر می‌شدید، آن‌گاه کاری می‌کردید که همیشه روزگارتان به خوشی بگذرد.
یسنا ٣٠ بند ١١

از آن‌جایی که برگزیدن بهترین راه برای مردم کار دشواریست، من که زرتشت هستم برای رهبری شما برگزیده شده‌ام. رهبری که اهورامزدا گواه راستی و درستی گفتار اوست. باشد که همه برابر آیین مقدس مزدا زندگی کنیم.
یسنا ٣١ بند ٢

روان آفرینش ( یا روح مردمان جهان ) پیش از پیدایش اشوزرتشت از خرابی وضع جهان به درگاه خداوند به دادخواهی برخاسته گفت: پروردگارا برای چه مرا آفریدی؟ چرا به من پیکر هستی بخشیدی ؟ ستم و ستیزه و خشم و زور مرا به ستوه در آورده و برای من به جز تو پشت و پناهی نیست. از تو درخواست می‌کنم که برایم نجات بخشی فرستی تا زندگانی آسوده و خرمی‌به من بخشد.
یسنا ٢٩ بند ١

ای مزدا؛ تو خود از همه بهتر می‌دانی که در گذشته چه کارهای ناشایستی از بدکاران و هواخواهان آنان سرزده است یا در آینده سرخواهد زد. پس برای این ماموریت بزرگ، یعنی رستگاری مردمان، اراده تو برهر که تعلق گیرد بدان خشنود و خرسندم .
یسنا ٢٩ بند ۴

بنابراین من که روان آفرینش هستم با دست های برافراشته از تو خواستارم که مبادا هرگز نیکوکاران دچار رنج و آزار شوند و به پارسایان و کارگران درست کار از سوی بدخواهان رنج و آسیب رسد، یا بر آن ها چیره شوند.
یسنا ٢٩ بند ۵

آنگاه اهورامزدا که همه چیز را از خرد خویش در می‌یابد، خطاب به روان آفرینش گفت. چون تو درخواست نجات دهنده ای کرده ای که مردم گیتی را وا دارد تا از روی قانون داد و راستی رفتار کنند، ازین روی من فره وهر زرتشت را برای رهبری جهان بر می‌گزینم.
یسنا ٢٩ بند ۶

پس مزدای پاک کلام الهام بخش خود را به صورت سرودهای اوستایی که فرمان هایش سراسر بر راستی و درستی استوار است، از برای رستگاری جهانیان به زرتشت سپرد و او را مامور رهبری مردم جهان ساخت.( آنگاه روان آفرینش پرسید) پس ای اهورامزدا چنین رهبر نیک منش را چه وقت برای رستگاری من خواهی فرستاد؟
یسنا ٢٩ بند ٧

( اهورامزدا پاسخ می‌دهد) یگانه کسی که آیین مقدس را پیروی کرده و اندیشه راستین خواهد گستراند، زرتشت اسپنتمان است. پس برای پیشبرد کارش ما به او زبانی سخنور و گفتاری دلپذیر خواهیم بخشید.
یسنا ٢٩ بند ٨

آنگاه زرتشت گوید: ای مزدا به من نیروی راستی و پاک منشی و شجاعت روحی عطا فرما تا مردم جهان و انجمن موبدان مرا به آسانی بپذیرند و جهانیان تعلیم مرا دریابند . برای این کار تنها چشم امیدم به یاری و پشتیبانی توست.
یسنا ٢٩ بند ١١

بنابراین از همان آغاز هر کسی خواه طرفدار راستی یا دروغ، خواه دانا یا نادان بنابر ندای دل و اندیشه خود عقیده خود را ابراز و آشکار می‌سازد؛ ولی در عین حال خرد مقدس پیوسته آماده است تا آنان را که در انتخاب راه سرگردان و در شک و تردیدند ، راهنمایی کند.
یسنا ٣١ بند ١٢

اهورامزدا از هر کار آشکار و نهان مردم آگاهست ؛ گناهان کوچک و بزرگ همه را با دیده‌گان روشن‌بین خود می‌بیند و پیوسته‌همه کارها را برابر قانون ابدی خویش پاداش و جزا می‌دهد.
یسنا ٣١ بند ١٣

تنها اهورامزداست که کیفر کارهای مردم را در گذشته و حال و آینده به درستی خواهد داد. چه او برای هرکار نیک یا بدی پاداش و سزایی مقرر داشته است و حساب همه کارها را در روز واپسین منظور خواهد داشت.
یسنا ٣١ بند ١۴ و ١۵

_ این سخنان توسط اِنی کاظمی از وب سایت ها و ماهنامه های زرتشتی گردآوری شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
دنبال کردن
guest
72 Comments
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
saeid

چونکه ما تاریخمان بر باد رفت.هستی فرهنگمان بر خاک رفت.کاوه و ارش همانجا خاک شد ! پهلوان کشورم عباس شد! جای کوروش را علی امد گرفت ! کل ان اتشکدها اتش گرفت.کل ائین هایمان بنام اسلام شد ! رستم سهرابها گم کرده ایم.تازی ناموس خود بت کرده ایم ! نقش رستم .تخت جمشید خاک شد . کربلا وکاظمین اباد شد! رسم زرتشت اگر دانی که چیست؟ عید ما جشن غدیر و فطر نیست ! {{ پس همتی کنیم سنت اعراب خاکستر کنیم}}

fahimeh

فقط میتونم بگم کاش ما هم در زمانه مردی مثل کوروش یا زردتشت زندگی میکردیم

میترا راضی

گریه کن الان ………..

سعید سجادیان

سلام بر شما .
چرا دیگران را مسخره می کنی

سعید سجادیان

سلام بر تو میترا جان
منظور شما از این حرف ها و گفتار ها چیست

saeed sajjadian

kheily darket paeene

fahimeh

وقتی میبینم چه خالصانه خداوندو به پاکی میپرستن وافعا حسودیم میشه به پارس بودنم به آریایی بودنم میبالم

میترا راضی

گمان میکنی ما ایرانی هستیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ببخشید……… گمان میکنی ما ایرانی هستیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

زانیار

این رو خوب اومتیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بسه دیگه چرت و پرت

کامیار صباحی

دختره بی فرهنگ بی تمدن

رضا

آنی جان درود فراوان بر شما درسته ما ایرانی هستیم ولی این زبان ها یا لهجه ها رو که فرمودید اینها فقط مشوش یا تغییرات زبانی در سال‌های دراز هستند. مثلا یک آذری هرگز ترک نیست، ترک از ریشه عثمان است ولی یک آذری آریایی نژاد است. کشورهایی همچون عراق امروزی یا مصرف و دیگر کشورها اینها همه نژاد خود را دارا هستند ولی زبانشان مشوش شده. مثلا عراقیها بابلی هستند نه عرب. الان نصف بیشتر اروپا هم آریایی نژاد هستند. ولی کشور ما ایران یا پارسیان با هر لهجه و کشور مادها یا کوردها که هر دو با هم… مطالعه کامل... »

Mohammad parsa

من خودم تا چند وقت پیش به شدت میهن پرست بودم ولی بنظرم خب نباید به ملیت ببالیم باید به ویژگی های شخص خودمان ببالیم چون ما میتوانستیم بچه یک آمریکایی باشیم یا عرب پس بجای اینکه بنظر من البته بگیم من فرزند کوروش هستم و این حرفا سعی کنیم یه آریایی واقعی باشیم و خودمونو بسازیم تا وقتی اسم آریایی میاد با یک حس خوب به یاد خودمون بیفتیم آریایی بودن فقط به نژاد بستگی داره و نژاد پرستی چیز خوبی نیس بیایید تا انسان باشیم و عشق بورزیم و به خوش خلقی خودمان افتخار کنیم پاینده و پیروز… مطالعه کامل... »

ایارندخت

برای من اقوام ایرانی معنا ندارد کرد و ترک و عرب و فارس ندارد ایرانی ایرانی است و بخود می بالم که ایرانیم از تبار کورش و دیگران نام آوران این سرزمین

مزدیسنا

سلام من ایرانی آریایی زرتشتی ام. به کشورم و به مذهبم افتخار میکنم به این نکته افتخار میکنم که بعد از گذشت هزاران سال تعالیم زرتشت قابل استفاده س و از نظر من یه دین بسیار کامله.روی ماه تمام اون ایرانیایی رو هم که این دین رو دوست دارن می بوسم حالا هر دینی که میخوان داشته باشن! از این سایت هم تشکر میکنم به خاطر اینکه واقعیات رو به دور از تعصب بیان میکنه.

مهسا

سلام خسته نباشید

به خودم میبالم که ایرانی آریایی هستم با این پیشینیه درخشان .

ایراندخت

ما الان هم می توانیم دستورات آنها را سرلوحه زندگی مان قرار دهیم و به آن عمل کنیم شاید سخت تر باشد اما شدنی است فقط باید حرف نزنیم و عمل کنیم در پاسخ به اولین نظر

جواد

چو بیشه تهی ماند از نره شیر شغالان به بیشه در آیند دلیر چو بیشه ز شیران تهی یافتند سگان فرصت روبهی یافتند ……………………..

فریبا

سلام خسته نباشید
من خیلی چیزها یاد گرفت ممممممممممممنون

فریبا

عالی بود

میترا راضی

خب این که دیگه پاسخ نداره………..

علی

عالی بود ای کاش من میتونستم از حالت عربی در بیام و زرتشتی میشدم من خیلی دوست دارم زرتشتی بشم ولی حیف که الان تو کشور ما امکان پذیر نیست .

ارمان

حتما باید تو شناسنامت بنویسن زرتشتی؟

میترا راضی

واقعا…………

اشكین شریف زاده

با درودی بی پایان
با سپاس از این همه لطف و محبت شما نسبت به این مرزوبوم
به امید روزی که به خیشن خود باز گردیم

محمد

درود بر شما.
ای کاش همه بدانیم و سربلند باشیم .

یاس

خوب کاری کرد یزگرد سوم /حالشونو گزفت / دمش گرم.

سعید سجادیان

سلام بر شما.
یاس من از شما به خاطر نوشتن این نامه در این سایت تشکر می کنم.چون عرب یعنی جاهلیت.
هرگز زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاه تر از قامتم شود.
کوروش بزرگ

درود بر تمام پارسی پرستان .
ارادتمند مردمان ایران زمین
فرزند کوروش

ایلیا

انصافا این همه حرف رو که کوروش گفته از کجاتون در میارید؟؟؟؟
بابا کوروش فقط یه منشور داره این همه حرف رو از کجا میارید یعنی فقط کوروش نشسته بوده حرف فلسفی میزده و یکی هم فقط یادداشت میکرده ؟؟؟؟؟

مرتضی متقیان

چنین گفت پیغمبر راستگو(( زرتشت)) زگهواره تا گور دانش بجو
در زمانی که این شعر سروده شد بسیاری دروغ مصلحتی را در اسلام مجاز میدانستند و به نام تقیه نفاق و ریا و سالوس را ترویج می کردند

ahoora

عرب را با کسی که عزبی حرف میزند و ترک را با کسی که ترکی حرف میزند اشتباه نگیرید

artin756

دمت گرم عالی بود

سعید سجادیان

درود اهورامزدا بر تمام آریایی ها .
می خواهم بگویم اگر شما ایرانی هستید بدانید که دین زرتشت همان اسلام است .
بدانید که زرتشت هم عقیده پیامبر اسلام است
بدانید که تعصب های بیجا اتحاد و همبستگی ما را از بین برده
بدانید که در این مملکت به خود اجازه می دهند که نام کوروش را از کتاب های درسی حذ ف کنند
بدانید که زرتشت انسان هایی را می خواهد که عمل کنند.
بدانید که زیبا ترین منش انسان محبت اوست
کوروش کبیر

میترا راضی

آفرین ………. واقعا آفرین………… درود بر تو ای میهن پرست………………….

saeed sajjadian

bro donbal karet

سعید سجادیان

سلام بر تمامی دوستان.
در پاسخ به این دختر که تمتم عقاید دوستان را مسخره می کند باید بگویم که فقط سنش زیاد شده اما هنوز افکارش بچگانه است.

کامیار صباحی

میترا راضی دختر جون با اون افکار ناراضیت خداوند عاقلت کنه

نبيل آريا مهر

درود بر ایرانیان
ایران در آن زمان برای جهان قوانین وضع نمودوآیین بوجود آورد و این آیینی است که در اوستای زرتشت بیان شده است.

سخن زرتشت: راه در جهان یکیست و آن راه راستیست.

به امید روزی که شکوه ایران باستان به ایران بازگردانده شود.

میترا راضی

عزیزم : و آن راه نیکیست…………..

آرمان آریا

وقتی فکر میکنم که کجا بودیم و به کجا رسیدیم به جنون میرسم . آیا این همون ایران با همون مردمانه ؟
حیف که ترسی بزرگ در دل اکثریت مردم کشورمان رخنه کرده و دیگه اون شجاعت رو ندارند و دین تزویر و تقیه و ریا اونها رو به سوی چند شخصیتی برده . یعنی ما از یمنی ها و بحرینیها و سوری ها و لیبیایی ها کمتریم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میترا راضی

خب معلومه که نیستیم…….. این چه حرفی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…………………………………………………. ولی خب حالا که خوب فکر میکنم، به این نتیجه میرسم کا با وضعیت الان ………………… خب هستیم…………….

فرزاد چراغی

باعث افتخار است که ایرانیم.ولی ای کاش کمتر میدونستم.

میترا راضی

یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آرمان

برو کتابهای دکتر شریعتی رو بخون می فهمی یعنی چی !

وطن پرست

پس خواهران و برادران من بیایید یک صدا بگوییم زنده باد ایران زنده باد آزادی

میترا راضی

خب همین الان هم داریم همین شعار رو میدیم ها………

تازه از غار کهف اومدی بیرون نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شرط میبندم……..

کامیار صباحی

دختره عقب مونده بی فرهنگ

سعید سجادیان

سلام
منظورت از این جور صحبت کردن جیه

ferdosi

همه دینشان مردی و داد بود وز آن کشور آزاد و آباد بود چو مهر و وفا بود خود کیششان گنه بود آزار کس پیششان همه بنده ناب یزدان پاک همه دل پر از مهر این آب و خاک پدر در پدر آریایی نژاد ز پشت فریدون نیکو نهاد بزرگی به مردی و فرهنگ بود گدایی در این بوم و بر ننگ بود کجارفت آن دانش و هوش ما که شد مهر میهن فراموش ما که انداخت آتش در این بوستان کز آن سوخت جان و دل دوستان چه کردیم کین گونه گشتیم خوار؟ خرد را فکندیم این سان زکار… مطالعه کامل... »

ا---ح

نظرت درباره این وبلاگ چیست ؟ این وبلاگ تاریخ ایران را دروغ پنداشته و فکر می کند که روشنفکر هست . http://ravid.blogfa.com

محمد

انوش راوید؟؟؟؟
اتفاقا برعکس گفتی کل تاریخ جهان رو مال ایرانیان دونسته و یک پان ایرانیست به تمام معناست فقط یکم زیاده روی کرده
مثلا گفته اسکندر و چنگیز و اعراب دروغ بودن
با بررسی یک نقاشی از آتیلا ادعا کرده که چهرش به ایرانیا خیلی شبیهه پس ایرانیه!!!!!

آرش ب

تنها اهورامزداست که کیفر کارهای مردم را در گذشته و حال و آینده به درستی خواهد داد. چه او برای هرکار نیک یا بدی پاداش و سزایی مقرر داشته است و حساب همه کارها را در روز واپسین منظور خواهد داشت.
یسنا ٣١ بند ١۴ و ١۵

علیرضاترابی

سخنان زیبایی است ممنون .

دوستان اگر از “دکتر فرهنگ مهر” مطلبی بود به اشتراک بگذارید .

پارسا

سلام به امید برگشت به آیین خودمون

parsboy

salam merci az matalebe jalebet .mer30 ham vatan ariyayi doset daram manam ye iraniye asil hastamm az tabare pak ariya va korosh

parsboy

سلام .مرسی از مطالب مفیدت .ممنون ای اریایی منم از تبار اریا و کوروشم

سجاد

nدنیا فقط کوروش

سجاد

nدنیا فقط کوروش بزرگ و بس

سجاد

وظیفه هر ایرتنی اینکه اسم بچه اش رو پارسی بزاره

ما مو ستا رو شنی { ئا سورا}

من کو چک شما: ما مو ستا رو شنی اهل کوردستان سر زمین ئا هورا ئی نو یسنده هستم درمورد تاریخ ئا ریا وا چها در وبلا کهم هست که اجا زه چاپ کتا بم ندا دنند نا چار از طریق انتر نت پخش کرم وهبجر م وا قعیت تاریخ اخرا ج شدم چون وا ژ های اویستای را از قر آن در آورده بودم وه مورد غزب کوردلان متعصب بیسواد قرار گر فتم تازه به جرم اها نت به خلیفه ی دوم و شیخ نو کر انگلیس که خادم تر کهای عثمانی چه زجر و سختیهای را به من… مطالعه کامل... »

ما مو ستا رو شنی { ئا سورا}

من اجا زه می خو ا هم با تلفن در خد متتا ن با شم چون نا گفته ها ی تار یخی دارم : از کر دستان > لطفا با این شماره تما س بگیری وه در وبلا که م کتا بی که مرا مرتتد خو اند نند روی بلو گ فا هست >ما مو ستا رو شه نی {ئا سورا } ۰۹۱۸۹۷۲۱۷۹۶ یا ۰۸۷۲۵۶۲۷۰۱۱ اید ون باد ایران ئا هورا ئی مه زدائی

ایراندخت

سلام ودرود به همه ی کسانیکه از نسل کوروش بزرگن

Kimia

Vaghan vaghti mibinam az in tamadonr bozorg hanuz takotuk adamayi hastan k zartushti mundan va khodeshuno nabakhtan az hamatun mamnunam mikham gerye konam irani yani in dine eslamam khube AMA ma iraniim khaheshan zartushtia Mano tu yahoo add konan
Kimia201050@yahoo.com
Vase hamatun zandegii Ali ro arezu mikonam
Ye khaheshan daram
Vaghti Adam chizio az tahe tahe tahe ghalbesh mige nabayad be khodetun ajaze bdin k maskharash konin

سروش

درود بر زرتشت

راه راستی

با درود فراوان.از شما دوست گرامی،ازبرای گردآوری این آموزه ها و نهادن شان در این نمایه و از کوشیدن شما،از برای پاسداری شما از زبان پارسی و آیین راستی،بسیار سپاس گزارم.
برای تان آرزوی تن درستی،پیروزی،شادکامی ونیک بختی را می دارم.
باشد که با یاری مزدا اهورا،در زمره راستیان و رستگاران شوی.
دوست دار شما ( راه راستی )

جمشید

سلام
دوستان گرامی ماچی داشتیم حساب نیست ماچی داریم حساب است
مافکر می کنیم دارای فرهنگ کهن هستیم دنیاباید برای ماتعظیم کندفرهنگ غنی ماسالهاست که به تاراج رفته برای مافقط فرهنگ جاهلی منم منم باقی مانده باید دعا کنیم شخصی ازطرف خدابیاید وفرهنگ ناب ایرانی که همان صلح وخرد ورزیست همراه با فرهنگ عدالت محض وحذف بدکاران وشیاطین از روی زمین البته باکمک ایزد یکتا
وآن دور نیست

پیمان آریایی

فرزندان زرتشت ایم سربازان کورش ایم
درود مرا پذیراباشید.این شعار ما ست به تمامی فرهیختگانی که دراین سایت مطالب خودرا جولان میدهند.

پیمان آریایی

درود بر شما و کاربران محترمتان
نخست سپندارمذگان رو به تمام بانوهای ایرانی تبریک میگم وهمچنین خجسته باد روز مهندس به تمامی مهندسین
هستم تازمانی که هستید

یوسف

سلام
اصلا شعور نداری میترا
وجودت نجس میکنه این سایتو

باید با شماها مثل خودتون رفتار کرد.

فقط بهت میگم خفه شو و بگیر بخواب