فهرست بزرگ‌ترین امپراتوری‌های جهان

امپراتوری‌ها همواره نقش زیادی در حوادث و رخ‌دادهای تاریخی داشته‌اند و به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • امپراتوری‌های باستانی
  • امپراتوری‌های سده‌های میانه
  • امپراتوری‌های دوره مدرن (معاصر)

بزرگترین امپراتوری باستان، امپراتوری هخامنشی (ایرانیان) در سده پنجم پیش از میلاد و بزرگترین امپراتوری دوران معاصر، امپراتوری بریتانیای کبیر بوده است. بیشترین امپراتوری‌های دوران باستان در چین باستان حضور داشته‌اند که هر کدام به دلایلی پس از مدتی برچیده شده‌اند در این سلسله‌های چینی سلسله ژو دوم که به وسیله وو زتیان تنها امپراتور زن در تاریخ چین بود تأسیس شد که مشهورترین سلسله چین باستان بود زیرا که امپراتور آن یک زن بود. در سده‌های میانه امپراتوری مغول که به دست چنگیز تأسیس شد بیشترین قلمرو را تا زمان خود داشت (حدوداً ۳،۳ میلیون کیلومتر مربع) و تا نزدیک ۶ قرن دیگر امپراتوری دیگری به بزرگی آن تشکیل نشد تا زمان امپراتوری بریتانیا در دوره حکومت ملکه ویکتوریا، که وسعت امپراتوری به حدود ۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع می‌رسید که در تاریخ کم‌نظیر بوده‌است. امپراتوری بریتانیا کوچکترین امپراتوری جهان است.

بزرگترین امپراتوری‌ها

فهرست زیر شامل امپراتوری‌های جهان باستان در سال‌های پیش از میلاد تا اواخر قرن پنجم میلادی (تا سال ۵۰۰ میلادی) است.

رتبهنام امپراتوریسالوسعت
۱امپراتوری هخامنشی۴۸۰ پیش از میلاد۱۱میلیون کیلومتر مربع
۲امپراتوری ساسانی۶۲۰ میلادی۷٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳دودمان هان۱۰۰ پیش از میلاد۶٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۴امپراتوری روم۱۱۷ بعد از میلاد۶٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۵امپراتوری اسکندر۳۲۳ پیش از میلاد۵٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۶سلسله مائوریا (هند)۲۵۰ پیش از میلاد۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۷دودمان جین (چین)۱۰ بعد از میلاد۴٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۸دودمان هیونگ۱۷۶ پیش از میلاد۴٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۹دودمان هونیک۴۴۱ بعد از میلاد۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۰شاهنشاهی هیاطله۴۹۰ بعد از میلاد۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۱خاقانات روران۴۰۵ بعد از میلاد۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۲سلوکیان۳۰۱ پیش از میلاد۳٬۹ میلیون کیلومتر مربع
۱۳امپراتوری اشکانیسال ۲۴۷ پیش از میلاد تا ۲۲۴ بعد از میلاد۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۱۴شاهنشاهی کوشان۲۰۰ بعد از میلاد۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۱۵شاهنشاهی گبتا۴۰۰ بعد از میلاد۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۱۶دودمان جین غربی (چین)۳۰۰ بعد از میلاد۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۱۷امپراتوری ماد۵۸۵ پیش از میلاد۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۱۸دودمان کین (چین)۲۰۶ پیش از میلاد۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۱۹امپراتوری بیزانس (روم شرقی)۴۵۰ بعد از میلاد۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۲۰دودمان جین شرقی (چین)۳۴۷ بعد از میلاد۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۲۱دودمان لیو سونگ (چین)۴۲۰ بعد از میلاد۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۲۲شاهنشاهی یاوانا (هند)۱۵۰ پیش از میلاد۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۳شاهنشاهی باختری (بلخ)۱۸۴ پیش از میلاد۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۴سلسله ژو جدید (چین)۳۲۹ بعد از میلاد۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۵سلسله وی شمالی (چین)۴۵۰ بعد از میلاد۲٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۲۶سلسله وی (چین)۲۶۳ بعد از میلاد۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۷سلسله کین (چین)۳۷۶ بعد از میلاد۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۸امپراتوری روم غربی۳۹۵ بعد از میلاد۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۹سلسله ژو قدیم (چین)۳۱۶ بعد از میلاد۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۰شاهنشاهی ساتاواهانا (هند)۹۰ بعد از میلاد۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۱شاهنشاهی هندی-پارتی (هند)۵۰ بعد از میلاد۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳۲سلسله وو (چین)۲۲۱ بعد از میلاد۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳۳شاهنشاهی هندی-سکایی (هند)۱۰۰ پیش از میلاد۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳۴دودمان ناندا (هند)۳۵۰ پیش از میلاد۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳۵امپراتوری آشور۶۷۰ پیش از میلاد۱٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۳۶دودمان شانگ (چین)۱۱۲۲ پیش از میلاد۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۳۷ژو غربی (چین)۱۱۲۲ پیش از میلاد۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۳۸شاهنشاهی آکسوم (اتیوپی)۳۵۰ بعد از میلاد۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۳۹دودمان شونگا (هند)۱۵۰ پیش از میلاد۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۴۰شاهنشاهی کوشی (حبشی)۷۰۰ پیش از میلاد۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۴۱سلسله تانگ۵۶۶ بعد از میلاد۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع

امپراتوری‌های سده‌های میانه

گستره شاهنشاهی ساسانی در دوره خسرو پرویز
دولت اموی

این فهرست شامل امپراتوری‌های بزرگ سده میانه (۵۰۰ میلادی تا ۱۵۰۰ میلادی) می‌شود.

رتبهنام امپراتوریسالوسعت
۱امپراتوری مغول۱۲۷۰ میلادی۳۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲امویان (خلفای اموی-اعراب)سال ۷۲۰ میلادی۱۹٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۳دودمان یوآن (حکومت مغولی چین)۱۳۱۰ میلادی۱۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۴خلفای عباسی (اعراب)سال ۷۵۰ میلادی۱۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۵خلفای راشدین (اعراب)سال ۶۵۴ میلادی۹٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۶ساسانیان (اواخر-دوره خسرو پرویز)سال ۶۲۰ میلادی۷٬۵میلیون کیلومتر مربع
۷سلسله مینگ (چین)۱۴۵۰ میلادی۶٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۸خاقانات ترک (گوک ترک)سال ۵۵۷ میلادی۶٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۹اردوی زرین۱۳۱۰ میلادی۶٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۰شاهنشاهی گل محلهسال ۸۰۰ میلادی۱۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۱دودمان تانگ (چین)سال ۷۱۵ میلادی۵٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۱۲خلفای فاطمیسال ۹۶۹ میلادی۵٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۱۳دودمان توفان (تبت)سال ۸۰۰ میلادی۴٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۱۴تیموریان (دوره تیمور لنگ)۱۴۰۵ میلادی۴٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۱۵دودمان پالا (هند)سال ۸۵۰ میلادی۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۶خاقانات شرقی ترکسال ۶۲۴ میلادی۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۷خاقانات غربی ترکسال ۶۰۰ میلادی۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۸دودمان کارکوتا (کشمیر-هند)سال ۷۵۰ میلادی۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۹سلجوقیان۱۰۸۰ میلادی۳٬۹ میلیون کیلومتر مربع
۲۰ایلخانان۱۳۱۰ میلادی۴٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۲۱سلسله چولا (هند)۱۰۵۰ میلادی۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۲۲خوارزمشاهیان۱۲۱۸ میلادی۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۲۳خانات چاگاتی۱۳۵۰ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۴روم شرقی (دوره ژوستینین یکم)سال ۵۵۵ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۵دودمان یوآن شمالی (مغولستان)۱۴۰۰ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۶آل بویه۱۳۵۰ میلادی۲٫۸میلیون کیلومتر مربع
۲۷غزنویان (دوره سلطان محمود)۱۰۲۹ میلادی۳٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۲۸مرابطان (خلفای مرابط)۱۱۴۷ میلادی۳٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۲۹سلسله توقلاق (هند)۱۳۲۰ میلادی۳٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۳۰سلسله غوریان۱۲۰۰ میلادی۳٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۳۱دودمان سوء (چین)سال ۶۱۰ میلادی۳٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۳۲خانات خزر (اطراف دریای خزر)سال ۸۵۰ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۳اتحاد کالمار۱۳۹۷ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۴کیاون روس۱۰۵۰ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۵خانات کاراخنید۱۰۲۵ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۶سامانیانسال ۹۲۸ میلادی۲٬۹ میلیون کیلومتر مربع
۳۷ایوبیان (خلفای ایوبی)۱۱۹۰ میلادی۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۳۸دودمان ماجاپاهیت (اندونزی)۱۳۸۹ میلادی۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۳۹سلسله خیلجی (هند)۱۳۱۲ میلادی۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۴۰دودمان لی آیو (چین)سال ۹۴۷ میلادی۲٬۶ میلیون کیلومتر مربع


گسترده امپراتوری بریتانیای کبیر (سال ۱۷۴۷ میلادی)

گسترده امپراتوری روسیه

گسترده امپراتوری اسپانیا
امپراتوری چینگ در بیش‌ترین وسعتش

امپراتوری‌های معاصر

این امپراتوری‌های معاصر بین سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۹۵۰ میلادی هستند.

رتبهنام امپراتوریسالوسعت
۱امپراتوری بریتانیای کبیر۱۷۴۷ میلادی۳۳٬۷ میلیون کیلومترمربع
۲فرانسه استعمارگر۱۷۴۰ میلادی۲۴٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳امپراتوری روسیه۱۸۶۶ میلادی۲۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۴سلسله چینگ (کینگ)-(چین)۱۷۹۰ میلادی۱۴٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۵امپراتوری اسپانیا۱۹۳۸ میلادی۱۲٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۶امپراتوری پرتغال۱۸۱۵ میلادی۱۰٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۷امپراتوری برزیل۱۸۸۰ میلادی۸٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۸امپراتوری ژاپن۱۹۴۲ میلادی۷٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۹آلمان نازی (دوره هیتلر)۱۹۴۲ میلادی۶٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۱۰امپراتوری عثمانی۱۵۹۵ میلادی۵٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۱۱یوآن شمالی (مغولستان)۱۵۵۰ میلادی۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۲سلسله مینگ (چین)۱۵۴۰ میلادی۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۳امپراتوری اول مکزیک۱۸۲۲ میلادی۴٬۹ میلیون کیلومتر مربع
۱۴امپراتوری مغولی هند۱۶۹۰ میلادی۴٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۱۵افشاریان (دوره نادر شاه )۱۷۴۷ میلادی۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۶امپراتوری ایتالیا۱۹۴۰ میلادی۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۱۷هلند استعمارگر۱۹۴۰ میلادی۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۱۸امپراتوری آلمان۱۹۱۴ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۱۹صفویان۱۵۱۲ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۰ازبکان۱۵۱۰ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۱فرانسه استعمار (دوره نخست)۱۶۷۰ میلادی۳٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۲۲دانمارک استعمارگر۱۸۰۰ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۳قاجاریان (دوره آقامحمدخان)۱۷۹۶ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۴پادشاهی بزرگ دوچی روس۱۵۰۵ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۵بلژیک استعمارگر۱۹۱۴ میلادی۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۶پادشاهی ماراتا (هند)۱۷۶۰ میلادی۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۷امپراتوری اول فرانسه۱۸۱۳ میلادی۲٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۲۸دودمان اینکا۱۵۲۷ میلادی۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۹امپراتوری زندیان (ایران)۱۷۵۰ میلادی۱٬۹ میلیون کیلومتر مربع
۳۰خانات سیبیر (خاناتی ترک)۱۵۲۰ میلادی۱٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۳۱دودمان سوری (مای-سوری)-(هند)۱۵۴۵ میلادی۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳۲پادشاهی لهستان-لتونی۱۶۵۰ میلادی۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۳۳دودمان سیام (تایلند)۱۷۸۲ میلادی۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۳۴دودمان لودهی (هند)۱۵۱۷ میلادی۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۳۵امپراتوری سوئد۱۶۵۸ میلادی۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۳۶سلسله کوبائونگ (میانمار)۱۸۰۰ میلادی۰٬۹ میلیون کیلومتر مربع
۳۷خانات کازان۱۵۴۰ میلادی۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۳۸سلسله ویجایاگارانا (هند)۱۵۲۹ میلادی۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۳۹امپراتوری اتریشمجارستان۱۹۰۰ میلادی۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۴۰دودمان نیزامز (هند)۱۷۴۰ میلادی۰٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۴۱سلسله سیک (هند)۱۸۴۵ میلادی۰٬۶ میلیون کیلومتر مربع
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها