نیاکان باستانی کردها و لرها و ترک های آذربایجان

بالاتر از کاسیان به سمت غرب، سرزمین بیت همبان (سرزمین کمند اندازان ساگارتی) قرار داشته که همان استان کرمانشاهان کنونی بوده است. این ناحیه از اوایل هزارهً اوّل پیش از میلاد تّوسط مادیهای ساگارتی مسکون بوده است.

• نزدیکترین ترکان به نواحی ماد اعم از ماد بزرگ و ماد کوچک (آذربایجان ایران) ارانیان (یعنی مردمی که توتمشان عقاب است) و خالیبیان (خالدانیان، یعنی مردم پرستندهً ایزدجنگ) بوده اند.

جواد مفرد کهلان

نگارنده قبلاٌ کتابی دردو مجلد تحت عنوان نیاکان باستانی کرد در تاریخ و اسطوره ها تاًلیف و منتشرنموده است. تدوین این مقاله از آنحا الزام پیدا کرد که جدیداٌ به نکاتی دراین باب پی بردم که قبلاٌ متوجه آنها نشده بودم: چنانکه مرسوم است برای شناسایی نیاکان باستانی کردان و لران و ترکان آذری باید اقوام باستانی غرب فلات ایران را به همراه جغرافیای تاریخی نواحی مربوط بدیشان مورد مّداقه قرار داد.

سخن خود را ازجنوب و از سرزمین عیلام که شامل خوزستان و ایلام می شده آغاز میکنیم. از آنجاییکه نامهای اوکسیان (چهارمحال بختیاری عهد باستان) و خوزستان در نقطه مقابل هم به ترتیب به معنی سرزمین چمنزارها و سرزمین مرطوب و نمناک میباشند،لذا با این مفاهیم جای آنها مشخّص است امّا از آنجاییکه خود نام عیلام به اکّدی به معنی سرزمین مرتفع و کوهستانی است، لذا مسلّم به نظر می رسد که موطن اصلی عیلامیها همان منطقهً زاگروس جنوب غربی بوده یعنی همان ناحیه ای که درقرن ما به حقّ ایلام نامگذاری شده است، چه نامهای قدیمی این منطقه در منابع آشوری الیپی (یعنی سرزمین بلند و کوهستانی) ودرمنابع یونانی ایلام و الیمایید آمده است، و همان جایی است که که بعداٌ نزد پارسیان عهدساسانی به نام مردم آنجا ماسبذان (یعنی سرزمین مردمی که کشتار نمیکنند) ذکر شده است.هرودوت ماسپیها (ماسبذان)را درشمارقبایل پارسی آورده است. ولی این نام بی شّک از نام بونیان امردی آن ناحیه اخذ شده است که درزبانهای ایرانی معنی آنانکه کشتارنمیکنند را میداده است. طبق کتیبه های عیلامی مالمیر و شگفت سلیمان درناحیهً چهارمحال بختیاری امردیها زبان و فرهنگ عیلامی داشته و ساکنین باستانی ناحیهً استان ایلام کنونی بوده اند.

شباهت نام اَمردیها با آماردان (مردان ناحیهً مصب سفیدرود) این تصّوررا پیش آورده که آماردان هم شاخه ای ازملت عیلامی امردی بوده اند که این خطایی بارز است چه همهً شواهد و اسناد تاریخی و اساطیری دالّ بر آن است که آماردان فرهنگ و البسهً سکایی داشته اند و اصلاٌ از آریاییان سکایی بوده اند.نام رهبرتاریخی و اسطوره ای معروف ایشان یعنی آتردات (مخلوق آتش) یا همان گرشاسب- رستم سکایی گواه صادقی بر این امر است.ازشهرها وولایات عیلام (هیلامتی،الیمائید) نامهایی درکتیبه ها ذکر شده اند که اکنون هم قابل شناسایند: آوان (آبادان)، آدامدون (اندیمشک)، آدامشول (مسجد سلیمان)، خیدالو (خویذذی ،شوشتر)، هوپشن (دزفول)، انشان سوسونکا (سوسنگرد)، اجاپیر (ایذه)، سیماش (سفید دشت لرستان) باراخشه(بهبهان)، ورهشی (پارس)، شیراکوم (شیراز)، لیان(بوشهر). یونانیها نام شهرهای اهواز و خرمشهر را هم به ترتیب به صورت آگنیس و پیان یاد نموده اند. درشمال نواحی عیلامی نشین کاسیان (اسلاف لران) سکنی داشته اند که اصل نام تاریخی – اسطوره ای اژی دهاک (ضّحاک)- که لقبی بر آگوم کاک رمه سلطان معروف کاسی و بابلی بوده- متعلق بدیشان است.

کاسیها ، خصوصاٌ شاخهً جنوبی آنان تحت نام بودیها (خوشبختان،رستگاران)- که درخبر هرودوت از قبایل تشکیل دهندهً اتحادیهً قبایل ماد به شمار آمده است- همان قومی است که که در اوستا تحت نام خشتاویها (درخشانها) ذکر گردیده، چه خود کلمهً کاسی (کاشی) نیز درفرهنگ سانسکریتی کاسیان به همین معنی درخشان بوده است. درسرزمین اصلی کاسیان یعنی لرستان و جنوب کرمانشاهان نام سه شهر معروف بوده است: خارتیش (به فارسی یعنی خوارکنندهً تشنگی) همان خرّم آباد کنونی است که در عهد آشوریان شهرمرکزی کاسیان بوده است. پیشتر شهر مرکزی کاسیان کرینتاش (خوارنت آوستا) بوده است که همچنانکه از نامش پیداست همان شهر کرند حالیهً کرمانشاهان است. رهبر اساطیری خشتاویها (کاسیها، لرها) دراوستا با اسامی پوروذاخشتی ( پربخت و اقبال) و فرد ذاخشتی (بختیار) ذکر گردیده که لابد نیای اساطیری لران بختیاری به شمار می آمده است. درجبههً مقابل ایشان دشمنان آنها یعنی دانوهای تورانی (یعنی سکاییان ساکن کنار شطّ) قرار داشته اند که منظور عیلامیهای خوزستان و کردان حاکم بر ایشان بوده اند: در کتیبهً بیستون نام فردیکه از این ناحیه برعلیه داریوش قیام کرده بود آسینا (عقاب) فرزند اوپه دارمه (قانونگذاروالامقام) آمده که هردو نام کردوخی(کیمری،سکایی) به نظرمیرسند، گرچه وی نسب خود را به پادشاهان پیشین عیلام می رسانده است.ناگفته نماند در یک مهر جالب عیلامی که مربوط به همان عهد داریوش (قرن ششم پیش از میلاد) یا اندکی پیشتر میباشد سوارکاری جنگی با لباس و کلاهخود مخصوص سکاییان شاخهً کیمریان کردوخی نشان داده شده است.

در کتاب پهلوی ائوگمدئچا از رود زیرزمینی دانوهای تورانی صحبت شده که بی شّک همان رود کارون (رودکاریزهای کتب پهلوی دیگر) مراد میباشد. نام آسینای عیلامی در اوستا به صورت قابل تّوجه اسَ بَنَ آمده که به معنی که سنگ اندازنده بافلاخن میباشد. میدانیم سنگ اندازی با فلاخن در جنگها در آن عهد وجه مشخّصهً کیمریان کردوخی بوده است. پس طبق مندرجات اوستا معلوم میشود که قیام آسینا برعلیه داریوش توّسط اسلاف لران بختیاری (کاسیان،بودیان، خشتاویان، اوکسیان) سرکوب شده است.

مطابق نوشته های استرابون کاسیها با طرفداری از عیلامیها (ایلامیها) حملهً خوزیها (عیلامیان جنوبی) را دفع نموده اند. بالاتر از کاسیان به سمت غرب، سرزمین بیت همبان (سرزمین کمند اندازان ساگارتی)قرارداشته که همان استان کرمانشاهان کنونی بوده است. این ناحیه از اوایل هزارهً اوّل پیش از میلاد تّوسط مادیهای ساگارتی (لفظاً یعنی سنگ کن ها که همان ستروخاتیان یعنی خانه سنگیهای خبر هرودوت میباشند) مسکون بوده است. نامهای کرمانشاه (در اصل کرمانشان یعنی جایگاه کرمانجها) و کرمانج (یعنی خانه سنگیها) مربوط بدیشان میباشد. منابع یونانی که از لشکرکشی اسکندر به ایران صحبت میدارند در این ناحیه از شهرکهایی به نام کارِس، ستیا (که به فاصلهً چهار روز از کارِس واقع شده بود) متعاقباٌ سامبانه یادکرده اند که به ترتیب مطابق با قصرشیرین، قصبهً بیستون(ستیغون) و شهر صحنه می باشند.

بالاتر از بیت همبان، سرزمین پارسوا(یعنی سرزمین کناری) واقع شده بود که معنی این نام در نام منطقهً اردلان (یعنی سرزمین پشتی) در ناحیهً استان کردستان زنده مانده است. این منطقه پیش ازآمدن کیمریان کردوخی و ساگارتیان تّوسط لّولّوبیان لفظاٌ یعنی بردگان کوهستانی، ازبومیان باستانی منطقه مسکون بوده است.

بالاتر از پارسوا سرزمین زآموا (یعنی منطقهً زمستانی) واقع بوده که بعداٌ بخشی از کشور ماننا (سرزمین ماه) را تشکیل میداد. اینجا در اعصار باستان محل کوتیان و لّولّوبیان بود. در شمال آنجا، در غرب دریاچهً اورمیه دو سرزمین گیلزان (ظاهراٌ به معنی سرزمین جنگلی) و موساسیر (ظاهراٌ به معانی محل سرازیر شدن آبها واز آب برگرفته شده) واقع شده بود که محل سکنای هوریان (کوهستانیان) ، میتانیان (دامداران گردندهً خورشید پرست) و کوتیان (مردم سگپرست) بوده است. آشوریان در عهد مادها توشپای کیمری را در این ناحیه در منطقه ای به نام کوشخنو (که با قصبهً گوزلسوی جنوبشرقی ترکیه مطابقت دارد) شکست داده بودند.

روایات سامی که در قرآن هم متجلّی شده نام کوتیان و کوه آنان یعنی جودی (کوتی) را در این منطقه و حوالی آن جستجو میکرده اند. کوهی که اکنون به نام جودی نامیده میشود کمی دورتر از این منطقه ودرغرب آنجا، در شمال موصل واقع شده است. این کوه اساطیری در اسطورهً بابلی اوتناپیشتیم نیسیر نامیده شده و آشوریان آن را با کوه شیخان یا کندی شیخان درجنوب پیرانشهر مطابق میدانسته اند. از موساسیر به سمت غرب دو ولایت خوبوشکیه (خوبوشنا، یعنی ناحیهً خودمختار) و شوباریا (یعنی ناحیهً چوپانان) واقع شده بود نه از سدهً هفتم پیش از میلاد ولایات کیمریان کردوخی محسوب میشدند.

کیمریان کردوخی که درخبر هرودوت بانام بوسیان (یعنی آزادگان گردنده) مشخّص گردیده اند از اقوام تشکیل دهندهً امپراطوری مادها به شمار می آمدند. ولی چنانکه قبلاٌ اشاره شد آنان طبق منابع آشوری دراصل از سکائیان کیمری بوده اند و دراواسط حکومت مادها از شمال دریای سیاه بدین ناحیه کوچ کرده بودند. در اوستا اینان با اسامی قوم فریان تورانی (یعنی سکائیان دوست ایرانیان، در اصل یعنی قوم گردنده، همان قوم پیران ویسهً شاهنامه) و تئوژیان (گردندگان) یاد گردیده اند. زبان کردی را باید به همین مردم منسوب نمود، ولی کلاه دراز و مخروطی آنان با دستارکوتی- میتانی جایگزین گردیده است:طبق تصاویر باستانشناسی نوک کلاهخود دراز و مخروطی کیمریان به سمت جلو خمیده شده بوده است.

ملت آریایی دیگری که در تشکیل ملیت کرد سهیم بودند عبارتند از میتانیها (یعنی چوپانان گردندهً میتراپرست) اینان خصوصاٌ در مجاورت نواحی غرب خوبوشکیه (بوختان، یعنی ناحیهً آزادگان کرد) در منطقه ای که به نام ایشان شوباریا (یعنی ناحیهً حشم داران) ذکر گردیده، سکنی گرفته بودند.درکتیبه های هیتی و اکدی آنان را پاپهی نیز نامیده اند که این نام نیز به زبان اوستایی معنی دامپرور است. نام پاپهی (میتانی، خورشید پرستان کوچ نشین) به صورت اصحاب الرّس (صاحبان دامها) درقرآن ذکر گردیده و جزء اقوام بائده (یعنی معدوم شده)به شمار آمده است. سنتهای پرستش ایزد خورشید (مهر، امیر) نزد کردان یزیدی انساب آنان را به میتانیان می رساند. میتانیان درجمع اتحادیهً قبایل هیکسوس (پادشاهان بیگانه) از فلسطین به مصر هجوم بردند و حدود صدوپنجاه سال در آنجا حکومت کردند و بعدازگذشت این مدّت تّوسط فرعون اهموسه به سمت فلسطین وشمال بین النهرین رانده شدند واین همان واقعه ای است که در تورات با عنوان خروج بنی اسرائیل ازمصر بازگویی شده است.

در اتحادیهً اقوام هیکسوس به همراه میتانیها (قوم موسی)، هوریان (قوم هارون)،مردم ماری (قوم مریم) و آموریان (قوم عمران) هم حضور داشته اند. استرابون میگوید که کردا (کُرد) به معنی مرد جنگی و دلیر است. می دانیم که از همین ریشه است کلمهً گرد فارسی که به معنی پهلوان است . این معنی در معنی نام زبان کردی سورانی (پهلوانی)زنده مانده است و آن همچنین درمعانی لفظی نامهای کردوخ و کیمری که به ترتیب درزبانهای اکدی و گرجی به معنی پهلوان است دیده میشود. امّا نام کردوخ به صورت کرداک در خودزبانهای قدیم نیز معنی مرد جنگی دوره گرد را میدهد و این معنی در نامهای شاهنامه ای و اوستایی کردان کردوخی یعنی قوم پیران ویسه (شیوخ گردنده) ، تئوژیه (متحّرکها) و قوم فریان (شتابنده، گردنده) نیز قابل مشاهده است.

این سؤال هم پیش می آید که آیا نام کرد ربطی با کلمهً کورتش عیلامی یا گردهً فارسی کهن به معنی بنده ورعّیت (لّولّوبی) داشته، که جواب منفی مینماید. گروهی نام کرد را به معنی چوپان گرفته اند که این معنی فرعی و عاریتی آن بوده چراکه نه در زبانهای کهن و نه نو نام کرد بدین معنی دیده نمیشود، در این صورت باید نام کرد را مترادف با نام میتانیان (شوباریان، پاپهی ها) به معنی چوپانان گردنده شمرد. که این امر با اسناد و داده های زبانشناسی و تاریخی درست در نمی آید. ولی به موازات نام کردوخیها، نام ایرانی دیگری به شکل کردیو (کرتی، مترادف با کلمهً عربی سوران) به معنی دارندگان خانه های سنگی وجود داشته که نامی بر کردان ساگارتی (سنگ کن) بوده است که اسلاف مردم کرمانشاهان بوده و هیئت بابلی- یونانی شدهً نام خود یعنی زاگروس (زاکروتی، ساگرتی) را به کوهستان معروف غرب فلات ایران داده اند.

ناگفته نماند نام پاپهی نیز با اندکی تغییر درکتابت میخی کردوک تلفظ میشده و وقوع این امر در زبان اکدی می توانست منجر به کردوخی نامیده شدن هر سه شاخهً هندو ایرانی کردان یعنی کردوخیها، ساگارتی ها ومیتانیها (شوباریان) گردد. گرچه میتانیها به همراه کیمریان کردوخی در تشکیل قوم کرد سهم اساسی داشته اند ولی نام آنان درترکیب قبایل تشکیل دهندهً اتحادیهً مادها مستقل ذکر نشده ودر همان نام بوسیان یعنی آزادگان کوچ نشین کرد مستتر است.

بهرحال اتحادیهً شوباریان (میتانیان) و بوسیان (کردوخیان) که منابع آشوری به صراحت از آن سخن رانده اند، بعد از سقوط آشوریان درسال ۶۱۳ پیش از میلاد، تحت نام کردوخی (یعنی پهلوانان دوره گرد، سورانی) معروف میگردد. از آنجاییکه سرتاسرنواحی غرب فلات ایران وشمال بین النهرین جولانگاه سواران کیمری کردوخی بوده، لذا چنان که اشاره شد لذا زبان کردی را باید متعلق به همان سکاییان کیمری دانست. هرودوت نام کیمری (تودهً مردم) را به معنی عامیانهً آن تودهً مردم بدون شاه ( کی- مری، یعنی آنان که شاهانشان کشته شده ) آورده است. این معنی حتّی به نویسندگان بخش وندیداد اوستا رسیده بوده که در آنجا این مردم را تحت نام تئوژیه (گردنده) قوم بدون سرور معرفی نموده اند. چنانکه اشاره شد شاهنامه ایشان را تحت نام قوم پیران ویسه ( قبیلهً شیوخ گردنده) ذکر نموده که همان قوم فریان گاثاهای اوستاست که به صراحت از تورانیان دوست ایرانیان درجزیرهً رود رنگها (در قسمت علیای دجله) به شمار آمده اند.

به هرحال مطابق منابع کهن آشوری و یونانی و ایرانی کیمریان اعم از کیمریان کردوخی و کپادوکی رعایای سکاییان پادشاهی شمال دریای سیاه یعنی اسکیتان (تورانیان سلطنتی) به شمار می آمده اند ودر اثر فشار همینان از سرزمینهای خود درشمال دریای سیاه به کوهستانهای شمال عراق و کوهستان زاگروس و کپادوکیهً آناطولی مهاجرت نموده اند.درمجموع معلوم میگردد که سه قوم از شش قوم تشکیل دهندهً اتحادیهً مادها یعنی بوسیان (کردوخیها و میتانیها) ، ستروخاتیان (ساگارتیها، کرمانجها) وبودیان (لران) متعلق به کردان و لران بوده و سه قوم مادی دیگر عبارت بوده اند ازآریزانتیان (قوم نجبای ماد) که درحدود کاشان میزیسته اند و مغها که در ناحیهً بین رغهً آذربایجان (مراغه) و رغهً تهران (ری) ساکن بوده اند و سرانجام پارتاکانیان (یعنی مردمی که درکنار رود زندگی میکنند) همان مردم منطقهً اصفهان بوده اند.

نزدیکترین ترکان به نواحی ماد اعم از ماد بزرگ و ماد کوچک (آذربایجان ایران) ارانیان (یعنی مردمی که توتمشان عقاب است) و خالیبیان (خالدانیان، یعنی مردم پرستندهً ایزدجنگ) بوده اند که به ترتیب در شرق و غرب ارمنستان امروزی سکنی داشته اند. گروه دوم که در حدود شهر قارص ترکیه ساکن بوده اند در منابع ارمنی و یونانی همچنین با نام ماریان یعنی آدمکشان و جنگجویان مشخّص شده اند. منابع گرجی این مردم را بُن ترک (یعنی مردم دیوانه سر گرگ پرست) نامیده اند. اینان شاخه ای از ترکان اران یعنی خایلندورکها (یعنی ترکان دانا) بوده اند. نام ارانیها (قوم عقاب) در اوستا سائینی آمده که به همان معنی قوم عقاب و شاهین است.

اوستا این مردم را پیرو اشه (زرتشتی) معرفی نموده است. دراسطورهً ده ده قورقود (پدر مجّرب و مقّدس) که از آنان به یادگارمانده است و به همان زبان ترکی آذری است قهرمانان اصلی کتاب عبارتند ازبامسی بئیرک (زرتشت)، بایندرخان (کورش)، غازان خان (کیخسرو) و باسات (رستم، گرشاسب، آتردات پیشوای مردان). جالب است که دراین کتاب افراسیاب با همان لقب اوستایی آن یعنی مجرم (شوکلو ملک= پادشاه مجرم) معرفی شده است؛ معهذا وی که در اصل همان مادیای اسکیتی است که استرابون وی زا در ردیف کشورگشایان بزرگ عهد باستان آورده، درتورات وقرآن تحت نامی یوسف کنعان (مادیای باجگیرنده از فرعون) در ردیف آخیار و انبیاء معرفی گشته است.

در پایان نگاهی به برخی از اشخاص اسطوره ای و تاریخی ده ده قورقود آذزبایجانیها می اندازیم.در مقاله ای که اینجانب قبلاٌ از روی دوکتاب که دربررسی اساطیر ده ده قورقود نوشته شده، تدوین کرده بودم برخی افراد تاریخی- اسطوره ای ازقلم افتاده اند. بررسی جدید وقتی لزوم پیداکرد که به متن کامل اسطورهً ده ده قورقود دسترسی پیدا کردم: شوکلوملک (به ترکی عثمانی سوچلو ملک) یعنی پادشاه مجرم. گناهکار بی تردید همان افراسیاب تورانی دوم یعنی مادیای اسکیتی است. به طوریکه گفته شد در اوستا نیز وی ملقب به مجرم و بزهکار است. موسی خورنی نیوکارمادس آورده است. از اینجا معلوم میشود که نیوکار به جای نا-وه-کار (نابکار) است و معنی این کلمه فردی که کارنیک نمیکند میباشد. قاراگونئی (سیاهبخت) همان فرود (سیاوش، فرائورت پادشاه چهارم ماد) است که بدست همان مادیای اسکیتی (افراسیاب دوم) دراطراف شهر گنجهً آذربایجان به قتل رسیده است.

طبق کتب پهلوی مهاجرت تورانیان(کیمریان کردوخی)به شمال بین النهرین در عهد بین همین دو افراسیاب اول و دوم روی داده است. جالب است اسطوره ای که هرودوت مبنی برکشتن و پختن پسر کیاخسار(کیخسرو) توسط سکاها نقل نموده در اسطوره ده ده قورقود به نام غازان (جنگجو) و اُروز (اعلیحضرت) ثبت گردیده، به ترتیب همان کیاخسار وپسرش آستیاگ میباشند.سوای قاراگونئی(فرود) در این اساطیر ازپسر وی به نام قارابوداک (شاخهً سیاه) صحبت شده که همان فریبرز شاهنامه است.

به احتمال زیاد فرود وفریبرز فرد واحدی بوده وهمان پادشاه نگونبخت ماد فرائورت (سیاوش) میباشند.قابل توجه است که در مجموعه اساطیری ده ده قورقود در رابطه با بامسی بئیرک (زرتشت) از هفت خواهر وی یاد میگردد که این بنا به اوستا و کتب پهلوی تعداد بچه های زرتشت است.

تکورا (امیر) در اساطیر ده ده قورقود یکجا مشخصاٌ به جای ساراک (آخرین پادشاه آشور) میباشد که برای رهایی خویش از کیاخسار (کیخسرو) خود را به درون شعله های کاخ خویش افکند.در اساطیر ده ده قورقود همچنین قاضیلیق قوجا (قاضی پیر) به جای زرتشت و یئگنک (سالارمردان) به جای پسروی اُرتدنر میباشد که لفظاٌ به همین معنی است. تپه گوز (غول یک چشم) به جای اژی دهاک اوستا وضّحاک شاهنامه است. پس بی جهت نیست که مطابق کتب پهلوی وی سرانجام درروز رستاچیز به دست گرشاسب (رستم) مقتول میگردد. گرشاسب دقیقاُ به جای همان باسات اساطیر ده ده قورقود(قاتل تپه گوز) است. خود ده ده قورقود(پدرتجارب) همان است که هرودوت و موسی خورنی وی را غیبگوی”اره” (اران، ایزد خورشید و جنگ) آورده اند. امّا تپه گوز از سوی دیگر با اساطیر یونانی وژرمنی هم مربوط گردیده چه وی و قاتلش در مقام اُدن (ایزد یک چشم خورشید ژرمنها) و اودیسهً یونانیهاست که خود با اودن ژرمنها مترادف میباشد. امران همان امیران (ایزد اساطیری آتش گرجیها-قفقازیها) و نام پدر وی بکیل به معنی نگهبان میباشد که بدین معنی در خود اسطورهً امران اشاره شده است. اسطوره اگرک (بزرگتر) و برادرش سگرک (عزیزتر) بن مایهً خود را از اسطورهً مادی زریادر (زرتشت که اصلش به صربهای دوردست شمال قفقازیعنی بوسنیها میرسیده) و برادر و هیشتاسپ (دارندهً بهترین اسبان) گرفته است. این اسطوره بعدها در آذربایجان با اسم بهرام و گل اندام (گل خندان) بیشتر معروف شده است. در اینجا مطابقت نام گل اندام با چیچک بانو (آتوسا=توپل، دخترکورش) یعنی زن بامسی بئیرک (زرتشت) قابل تّوجه است.

در ده ده قورقود غازان به سان یاسون یونانیها (کیاخسار) کشندهً اژدها ذکرشده، بعلاوه جنگهای کیاخسار (کیخسرو) با تورانیان اسکیتی که در شاهنامه به دوازده رخ معروف است به نحوی بارز در اساطیر ده ده قورقود نیز ضبط گردیده است.

عضویت
اطلاع از
guest

936 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
حسین

به ترک وبه کرد و به فارس همه اندر این خاک داریم پشت به سنی و شیعه وجم وعرب دلالت به شیرمردان این بیشه دارد نپخت. برادرهای عزیز اگه ما الان ایجا باخیال احت نشستیم فقط بخاطر یه چیزه . اگه همگی ناموسمون سالمه و یکی دو تا خواهر عراقی نداریم یا هر دشمن در هر زمان ماضی دلیلش فرهنک و افتخارمون یکتا پرستیه ما متمدنیم چون هیچ قومی توی این سرزمین غیر یکتا پرست نبوده وترک و کرد و فار س کنار هم شهید شدن جوان ایرانی احمق نباش وافتخار کن از ایرانی بودنت و شجاع باش از اتحادت… مطالعه بیشتر »

ناصر

کاش همچین تفکری بین ایرانیان از بین نره، آفرین

Mehran......mantegi bashim

احمق تویی .. امثال باکری ها برای آزادی جنگیدند نه برای پارس و آریایی ها.اگر میدانستند که بعدشان فرزندانشان این گونه تحقیر ملت و دولت پارسی خواهند شد صد سال سیاه این کارو نمیکردند…اگه میدانستند که فردا فرزندانشان به خاطر زبانشان مورد تمسخر سگ های پارسی قرار میگیرند هیج وقت این کارو نمیکردن.. ولی این دوران هم به پایان خواهد رسید و آن وقت توی سگ هم در دیارت امنیت نخواهی داشت چون باید پاسخ این پستی هایتان را بدهید

نارسینا

ترک نفهم الاغ تو هم نژاد مغول هایی باید در مورد مغولها صحبت کنی و وحشیگری های چنگیزخان و آتیلای خونخوارتان افتخار کنی تو سگ ی هستی که اسم باکری رو بیاری ترک وحشی. همه دنیا میدونن شما یه نژاد وحشی و غارتگر و جنگجو و مهاجر بودین که اومدین گند زدین به تمدن ایرانیو نگذاشتین تمدن درخشان اونارو مردم آذربایجان به ارث ببرند و آوده اش کردین ولی هنوز خوی وحشیتونو ارضا نکرد حالا میخواین تاریخ اون تمدن نیاکان ما رو هم بدزدین. تو اون زمان برای اجدادتون بی فرهنگی و بی تمدنی و وحشیگری و جنگجویی افتخار بود… مطالعه بیشتر »

علی

مردم آذربایجان همگی تورک و ایرانی هستند ، انسانیت و ادب را همواره رعایت کن؛ اینگونه صحبت کردن دور از انسانیت است ، اگر کسی به تو توهین کرد سعی کن توهین نکنمی چون هر کس نماینده شخصیت خودش است؛ و اگر نتوانستی فقط مختاری به خود او توهین کنی نه به یک ملت ، توهین تو توهین دیگری را در برخواهد داشت.

بانوی ایرانی

خیر، مردم اذربایجان ترک نیستند اذری هستند، بنده خودم اجدادم تبریزی بودن و خیلی درباره مردم اذربایجان، تاریخ و نژادشون تحقیق کردم، بهتره بدونید ترک نیستند اذرین، دو تا پانترک فاز برداشتن میگن ما تورکیم و طرفدار ترکیه هستند در صورتی که ترکیه دشمن اصلی ما اذری‌ها بود و هست، عثمانی تو یک شب ده هزار تبریزی رو قتل عام کرد، عثمانی بود که اذری های باغیرت رو در جنگ چالدران قتل عام کرد
یکم تحقیق کن بعد حرف بزن .! لااقل از خون اجدادمون که برای ما جانشون رو فدا کردن خجالت بکش

یاشاسین ایران، یاشاسین اذریلر

امیر

کل عمرم رو تاریخ خوندم همچین چرت و پرتی ندیدم تو هم زیادی حرف نزن مانقورت خود فروخته

kiah

شما ربات وشاید عده ای جاسوس یاشایدم پانتورک لجن خوار هستید. الکی بنام دین ومذهب وعقاید و… فتنه وسفسته میکنید ولی دراصل بدنبال مرهم گذاشتن به زخمهای شخصیتی و هویتیتون هستید.آذریهای مردمان تات وتالشی و پارس پهله و کردهای کرمانج بودن که به اقتضای شرایط زبانشون به لهجه ای ازترکی تغییرکرده و قواعددستوری وزبان شناختی و… همگی گواه این ادعا هستن.هیچیک ازمشاهیر واساطیر بزرگان وشعرا ونامداران گذشتهء آذربایجان تا۱_۲قرن اخیر ترک زبان نبودن و پانتورکهای قفقازشمالی بعدازجعل هویت ملت عثمانی و آران وشروان میخان یه جمهوری ترکی جعلی دیگه تاسیس کنن. ۱۵%ترک نام عثمانیو به ترکیه تغییردادن وزبان خودشونو به… مطالعه بیشتر »

آتیلا

تاریخ جعلی رو خوندی که خوشت بیاد به مذاقت ای مغول زاده اصیل

آتوسا

چون کل عمرت نگاه به ماهواره های ترکیه میکردی و تاریخ جعلی و دروغین ترکیه را تو مخت فرو می کردند

اصلان

آذربایجانی هستیم و ترک زبان با همه ی اقوام و ملیتها و فرهنگها هم دوست هستیم و مراوده داریم هیچ دشمنی در دنیا نداریم چون دشمن رو خیلی سریع نابود میکنیم’ همچنین مخالف سرسخت جنگ و دشمنی و دشمن سازی هستیم وسلام

alp

شما اصلا تبریزی نیستین. اگه ی نگاه مختصر ب تاریخ میکردین میفهمیدین ک آذربایجان از ازل سرزمین ترکان بوده.خوب ی جمله آذری بنویس ما هم باورمون بشه.البته از ابداعات کسروی نباشه

آتوسا

تو هم یک کتیبه با خط باستانی بیار که ترکی باشد یا یک آذری که هویت و فرهنگ و ژنتیک ترکی داشته باشه

بهرام

انگار خیلی مختصر به تاریخ نگاه کردی که به نظرت آذری ها ترک هستن . منبعت پانترکسکی از شوروی بوده حتما

s.m

دقیقا.با دانش کم دهنشون بااااازه!منم خیلی تحقیق کردم منم آذری ام.ما ماد هستیم با ترکهای ترکیه که با مغولها قاطی شدن هم هیچ سنخیتی نداریم.

مهدی

درود بر شما . آذری ها مظهر غیرت و فرهنگ ایران زمین .

اوشاق اولماس

چی میگی خانوم هر جایی شما برو زیپ عقبتا با دهنتا بکش قوم آذری همه ی مردم می‌دونن ترک هستن بعد شما داری واسه خودت فتوا میدید💤💤خوبه والا هر هرجایی فتوا میده

آتوسا

افکار و شعور شما پانترک ها به اندازه ی همان مغول های بیابان های مغولستان هست و فاقد درک و فهم و انسانیت و شعور و منطق هستید،آذربایجان نور چشم تمام ایرانیان و قلب تپنده ی ایران و آتش زرتشت و مهد ایران پرستی می باشد که در طول تاریخ مورد ظلم سلجوقیان و سربازان مغول و قزلباشان قرارگرفته و زبان آنها از پهلوی به گویشی شبه ترکی تغییر یافته اما هویت و فرهنگ ایرانی خود را حفظ کرده است

علیرضا عدیلی

۸۰درصد جهان تحت سلطه همون چنگیز خان مغول بوده و همین یعنی قدرت حتی به غلط ک شما فکر میکنید باز هم قدرتمند بودیم

ایرانشهر

در این مورد تاریخ روشن است. تا آخر ساسانیان و آمدن اعراب یعنی حدوداً تا ۱۴۰۰ سال پیش آذربایجان (آتورپاتکان ساسانی) مانند دیگر مرزبانی‌های آن امپراتوری مجموعاً ایرانی زبان بود. آذربایجان ایران، جمهوری آذربایجان و روم شرقی یعنی بیزانس که همان ترکیه کنونی باشد ترکی زبان نبودند. بعد از سلجوقیان و کوچ‌های مستمر و چند صد ساله قبایل ترک از آسیای میانه و خراسان به ایران و ترکیه کنونی هم ترکیه ترک زبان شد، هم آذربایجان ایران و هم بخش شرقی قفقاز که امروزه جمهوری آذربایجان است. طبیعتاً بخصوص در حاشیه‌های همجوار با ملت‌ها و اقوام دیگر زبان‌های دیگر مانند… مطالعه بیشتر »

تورک غیور؛نه به پارس و آذری

آذری وجود نداره و هممون تورکیم؛ هر چی میگی بگو🤣

حامد علوی

تو که خود فروخته هستی ما پان ترک نیستیم اما دنبال عدالت هستیم ما ترکیم آذری نیستیم دوماه ترک ترکیه از کجا جدا شده شده تورکیه از خود ایران و همشون ترکن حالا مگر بعد از دوره سلجوقی یان اورمیه توانست یک کشور مستقل تشکیل بده حالا فرض کن آذری هستیم خوب ترک آذری از یک شاخه هستند ترکمن همشون یک زبان اما با لحجه های مختلف الان هر شهری بری با شهر همجوارش لحچه متفاوتی داره نمیشه که بگی این ها یک زبان نیستن زبان اصفهان با تهران یا کرمان یا رشت یکی یه مگه این و رود ارس… مطالعه بیشتر »

کوردستان

آذری ها با کوردها و بلوچ ها هم نژاد است و اصیل ترین و بافرهنگ ترین و با تمدن ترین مردمان ایران هستند . درود بر شما ، آفرین انسانیت مهمه

ایلیا شعبانی

با تمدن ترین کردها هستن ترک ها ها با اینکه شاید ۵۰۰ سال نباشه که تو ایرانن ولی باز هم قابل احترام هستن

کوروش بزرگ کورد و لر

درود بر شما خوشک کوردی .
تمدن یعنی کورد و لر

داش قاسم مهربون

مش شعبون،خسته نباشی بهتر هست به همان بقالی خودت بپردازی تا نظریه تاریخی بدهی.مش شعبون به استحضار برسانم مردم آذری و کرد از یک ریشه و تبار هستن و مادتبار و داری فرهنگ و نژاد و اسطورهای ایرانی مشترک می باشند

اشکان

شاهنامه فردوسی نخوندی ینی ؟؟

علیرضا

کردها توسط انگلیس به منطقه کوچانده شدند تا در مقابل عثمانی بجنگد و تاریخ ایران رو جعل کردند.در اصل کردها کولی هندی هستند.می تونید کتاب خاستگاه کرد اثر آساطوریان رو مطالعه کنید.مادها همون لرها هستند.کرد های عزیز لطفا تاریخ رو جعل نکنید.هنوزم که هنوزه عکستون که پشت کامیون ها از عراق به ایران پناهنده شدید در همه جا هست.حتی در برنامه ماه عسل احسان علیخانی یک کرد رو دعوت کردند خودش به مهاجر بودن کردها اشاره کرد.

آخرین ویراییش 2 ماه قبل توسط علیرضا
دیاکو سقزی

دکتری؟کرمانشاه با۵ هزار سال قدمت حکومت مادها،سقز با ۴ هزار سال حکومت امپراطوری ماد و سکا از هند اومدن ؟ حالا خودت مغول زاده و هندی هستی به اقوام اصیل ایرانی وصله نچسبون بی سواد اصالت اقوام ایرانی در دنیا ثابت شده است همین ترکیه ام قبل از سکونت ترک های مغول جز امپراطوری ایران بوده تنها اقوام بیگانه در ایران از نظر زبان و فرهنگ و نژاد ترک ها و عرب ها هستن.
بژی اصالت آریایی و ایرانی کورد و لر و بلوچ و گیلک و مازنی و تالش و فارس.

دیاکو سقزی

رضا شاه حق داشت هر پنج تاتونو با ی الاغ عوض می‌کرد اون بنده خدا کرد ساکن عراق بود که مهاجرت کرد به کردستان ایران که مهاجرتم کنه به ایران نژاد درجه یک محسوب میشه چون کورده و زبان و تبارش ایرانیه نه مغولی،تمام کردهای دنیا ایرانی تبارن همونطور که همه ی ترک های دنیا مغول تبارن.

دیاکو سقزی

در ضمن آقای بی سواد کولی ها زبان مشخص خودشونو دارن و در تقسیمات کشوری قرار نمیگیرن و دارای طایفه و اصل و نسب نیستن که ممکنه خودت جزئی ازشون باشی به عقبت که برگردی.

دیاکو سقزی

تاریخ ۵ هزار ساله کرمانشاه و حکومت ماد و تاریخ ۴ هزار ساله سقز و حکومت ماد ها تو این منطقه چه ربطی به هند و کولی داره دکتر ؟کولی ها که زبان شون مشخصه در تقسیمات کشوری قرار نمی‌گیرند و در سراسر دنیا هستند و دارای طایفه نیستند آقای دکتر.تمام کشورهای همسایه و فراتر فراتر از اون تحت تصرف امپراطوری ایران بوده اگر خودت هندی مغولی وصله به ما نزن تاریخ و فرهنگ و زبان اقوام اصیل ایران در موزه های دنیا و دیدگاه بزرگترین مورخان ثابت شده شما بفرما پدر بزرگوارت رو در دشت مغولستان پیدا کن تا… مطالعه بیشتر »

اشکان

افرین داداش . از ده میلیون ایرانی فقط یه نفر اینو میدونه .واقعا مشخصه شدیدن در این مورد تحقیق کردین از علم ژنتیک تا کتیبه و نوشته های تاریخی گوناگون . واقعا در مورد باستان آگاهی و علم دارین .من خودمم تورک ازری هسم . تاریخ جعل کردن ب نفع تفرقه افکنی وگرنه در استخر ژنتیکی ایران و نوشته های تاریخی با مفاخری مثل شاهنامه اسم تورک کورد بلوچ اومده . واقعا کیف کردم این نکته رو فهمیدین ک این سه تا یکی هسن از قوم سامی نژادن هر سه .

امیر

سلام برادر من چرا توهین کردی اگه به ترک اذری توهین کردی یعنی به خودت توهین کردی من خودم منال کرد هستم و تاریخ را بهتر از هر کسی میشناسم ترکان درسته از قبل اریاییان در ایران بوده اند و نژادهای مختلفی دارند مثال از چین تا اروپا گسترده اند اگه شما به اروپا یا روسیه بری هر جا اذری یا ترکی حرف بزنی متوجه میسوند مثال از ارمنستان و گرجستان روسیه اوکراین نروژ و سوید فلاند و المان لهستان بگیر تا ۹۰ درصد اروپاییان زبان انان را میفهمند و اما زبان ما را پاکستان و افغانستان و هند بنگال… مطالعه بیشتر »

یوسف

سیاستتو برم تو معلومه خیلی وردی.اتفاقا ب کرد فقط میگن عقده ای.تو ترک درجه یکی فیلم در نیار ب عنوان کرد از خودت از ملت خودت تعریف نکن جیگر هیج جایه اروپا ترکی حالی نمیشن.😂😂😂😂😂

پارسا

اقا یوسف اگه انشاالله برای گردش به سنندج بیایی ممنونت میشم کافیه فقط شماره تلفن یا ایدی بزاری تا من در خدمت شما باشم اگه کوردی در کوردستان و کرمانشاه و ایلام زندگی مبکنی که خوبه زود میتونیم همدیگه را ملاقات کنیم یا اگر فارس و گیل و مازن و تات و بلوچی بازم مردم با غیرت کوردستان و کرمانشاه و ایلام میهمان نوازند و ما منتظر شماییم خوب حالا اقا یوسف چه کورد و تورک بلوچ و فارس تات و گیل مازن حتی برادران عرب همه از یک نژادیم راستی اگه مایلی میتونی ببینی که شباهت ژنتیگی اذریها با… مطالعه بیشتر »

امیر

داداش شباهت ژنتیکی بخاطر اینه که تو ۲ هزار سال همسایگی ازدواج هم شده ولی حرفت قشنگه ما هیچ کدوم دشمن به دنیا نیومدیم

Soltan

نگو که اورپا هم فارسه

بهرام

والا تورکا همه رو تورک میدونن . بیخودی حرف نزن از طرف بقیه .

alp

معلومه تا بحال از روستاتون بیرون نرفتی کل اروپا ترکی خالیشون میشه.

باهوز

اونجای که ترکی حالیشون میشه دشتای مغولستان و قزاقستانه،نه اروپا تاتار مغول.

بهرام

تو روسیه که ندیدیم کسی تورکی صحبت کنه . همکلاسی مجارستانی و کروات هم داشتیم اونا هم زبونشون فرق داشت با تورکی . از نظر پان تورکا کل دنیا تورکن پس باید بگم که نیجریه ای ها هم تورکی حرف نمیزدن . میگفتن زبانشون انگلیسیه . زبان خودشونم دارن ولی خیلی حرف نمیزنن . نروژیا هم زبانشون به تورکی ربطی نداشت

دیاکو سقزی

هرجا که مغول تجاوز کرده زبان شم موجوده ترکی مغولی که حاصل تجاوز به مردم اون منطقه س

حامد شعبانی

وقتی در مورد کردها حرف میزنی بفهم چی از دهنت در میاد هرکی که شعور داره و مخالف توهین دسته جمعی به یه ملته ترکه؟

اشکان

لامصب خیلی میدونی . واقعا دقیقن درست بود حرفات .معلومه خیلی خیلی تحقیق و سواد باستانی دارین .از ده میلیون ایرانی یکی به این سطح درک شعور شما رسیده واقعا دست مریضا . واقعا بیست بود حرفاتون . زنده باد ایرانی

بهرام

من چند سال روسیه بودم چرا نشنیدم کسی ترکی حرف بزنه ؟

پارسا

<emاقای نارسیا و اقای مهران که یکی خودش را ترک و دیگری خودش را جای فارس عوض کردنند بخدا شما نه ترک اذری هستید و نه فارس فقط برای جدا کردن و تفرقه بین ترک و فارس و کورد و لر به این سایت امده اید وگرنه من خودم فارسم و خواهرم عروس ترکها هست و برادرم هم با یک کورد ازدواج کرده و من نیز با یک دختر اذری اردبیلی ازدواج کرده ام پس ما با هم هستیم

alp

جوک نگو

حامد شعبانی

واقعا

سردار

تو خودتو اذیت نکن عرب اصیل پدرت عمر اینها رو برات جا گذاشته همین تورک ها هم الان هم همیشه با ایمان بودن با افتخار بودن بسه شما برو پدر عرب ات رو جمع عرببب👍

Soltan

پارسی را با فارسی اشتباه نگیر فارسهای امروزه یا افغانی هستن یا عرب من توحین نمیکنم ولی شما که میگید فارسیم تو تاریخی نداری ترک تو کل دنیا یکه ای چی ازربایجان چه خارج همه یه نسل هستن باهاشون بحث هم نمیکنم ما تارخمون معلومه یاشاسن ترک اوغلو

باهوز

اره داداش غارتو دزدی و تجاوز و وحشی گری اصل تاریخ شماس
واقعا باید به تاریختون رید که یکذره کاری فرهنگی و هنری توش ندارین تاتارای مغول بی هویت چادر نشین

جلال

ساغول دادا فدا

دیاکو سقزی

بله تاریخ تون معلومه حاصل تجاوز چنگیز به زبان و ژنتیک اجدادتون.

بانوی ایرانی

برات متاسفم نادان .!، اول اینکه ایران ترک نداره ، اذری داره و ترک زبان، فقط ترکمن ها ترکن که اوتا هم بعد از این همه مدت دیگه ژن ایرانی دارن و ترک خالص نیستن، چون نژاد ها ترکیب میشه‌ در ضمن فقط مغول نیست، مغول های وحشی رو نذار پای همه ی ترک ها، سکاها هم ترک و ایرانی تبار بودن، مغول وحشیه درسته، ولی تو هم یه احمقی که با هموطنت اینطوری حرف میزنی

alp

اتفاقا ایران فارس نداشته. وفارس زبانهای ایران همون کولی های هندی الاصل هستن.

بهرام

بله . برای همین از دوره باستان درباره پارس ها کلی منابع مختلف که دنیا قبولشون داره وجود دارن ولی تا قرون وسطی حرفی از تورک نیست هیچ جا

دیاکو سقزی

کولی ها در دنیا زبان خاص خودشونو دارن و در تقسیمات کشوری قرار نمیگیرن و دارای طایفه نیستن بیسواد از در عقب حرف نزن.

امیر

همه ی مردم آذربایجان تورک هستن بربر و غارتگر هم شما هستین وقتی به هندوستان مهاجرت کردین نظام کاستی رو ایجاد کردین شرم برای شماست نه نژاد بزرگ تورک

ایلیا شعبانی

بعضی ها از سر غیرت زیاد روی اصالتشون میزنن سر اصالت های دیگه کلماتی مثل لر خر ترک خر کلمات مناسبی نیستن چون به یک ملت توهین میشه همه جا همه جور آدمی هست
منم توقع داشتم از شما که جواب بدی رو با بدی نمی دادین تا خود طرف خجالت بکشه

دیاکو سقزی

هندوستان پدر جد مغول تو شاید برگرده.کرمانشاه و لرستان و کردستان با تاریخ دارای تمدن زنده بالای ۵ هزار سال از هند اومدن دکتر؟خود هند تحت تصرف ایران باستان بوده دکتر. تنها اقوام بیگانه وغیر ایرانی در ایران ترک و عرب هستن بی بته.

سامان

اخر سر معلوم نشد که کردها هندی هستن یا فارسها عزیزان اذری زبان چرا فکر میکنید همه اقوام ها هندی هستن اللا خودتون چخبرتونه به فارس میگید هندی به کورد میگید هندی به عرب میگید هندی همین مونده که به انگلیسی ها بگید هندی هستن. من فرقی بین کورد و ترک و فارس نمیزارم همه ادم هستیم و انسانیتل. و در اصل معلوم نیست کدوم قوم تاریخش بیشتر چون اگه یه برادر فارس کتاب الان یا کتاب قدیم رو نوشته باشه به نفع فارس مینویسه و همینطور اگه ترم بوده باشه به نفع ترم مینویسه و اگه کرد هم با… مطالعه بیشتر »

حسین

از طرز صحبت معلومه وحشی کیه

s.m

.یه کم سواد داشته باشی خوبه.برو بخون درموردش بعد بیا حرف بزن.ببند فقط!ببند!

مهدی

تویی که این رو نوشته ای نه فارس وکردی هستی ونه اصلاایرانی هستی. تو که به دیگران توهین می کنی . وهدفت مطمئنا کم کردن هم. دلی و از بین بردن آرامش و امنیت داخل. کشور است . تو. احتمالا هم روش و همنوا با صهیونیست های خونخوار. ودشمن ملت هستی .

محمد

ایا وحشی تر و خونریز تر از کوروش سراغ دارید؟! دشمنی پارسیان هندو و گاو پرست با ترکان بخاطر انست که کوروش خونخوارتان را ملکه آزربایجان سر برید و نعشش را طعمه سگان کرده ..هنوز شمار زیادی از پارسیان در روستاها با دست غذا میخورند ؛ بیشترشان را ترکها اموزش داده اهلی کرده اند و قاشق و چنگال بدستشان داده اند ولی هنوز بخشی از انها با همان سیستم عهدبوق زندگی میکنند! سرستونهای تخت جمشید نشانه گاوپرستی پارسیان و ریشه هندوی انان دارد…

نوید

عززززیزم تو خونتو کثیف نکن ملکه اذربایجان که تورک نبوده ترکا از زمان سامانیان وارد این منطقه شدن عزیزم تو خودتو درگیر این مسائل نکن عمو جون

علی

محمد جان من نمیگم شما نفوذی هستید ولی شما دقیقا کاری میکنید که نفوذیها انجام میدهند، تا یکی هم پیدا شود به ترکهای عزیز همین توهین ها را بکند البته شک ندارم که ان ادم هم خود شما خواهید بود با یک حساب واسم دیگر تا حمام خون براه نیاندازید از ماموریتتان دست نخواهید کشید کمی خجالت بکشید

بهرام

عمویی اینو بخون یاد بگیر . ماساژت ها که هرودوت گفته سمت ترکمنستان و ازبکستان بودن . ( تاریخ نویس های معتبر تر چیزای دیگه گفتن که اصلا این اقوام نقشی نداشتن تو مرگ کوروش بزرگ . کلا هرودوت به قصه سرایی معروف )
قاشق چنگال زمان ساسانیان تو ایران بوده . ( زمانی که هنوز واژه تورک ساخته نشده بوده و نام پارسیان تو اروپا و آفریقا و آسیا بوده )
حرفای بدبدم نزن عمویی خوب نیست عیب .

مهرداد

عجب با سواد و روشن فکر هستی تو کل تاریخ را با نظرات عجیب شخم زدی

mehdi

مطابق تحقیقاتی که به سرپرستی دکتر مازیار اشرفیان بناب در دانشگاه پورتموت انگلستان انجام شد ایرانی ها به لحاظ ژنتیکی اریایی نیستند بلکه از نسل اقوام ما قبل آریایی کاسی ها ، لولوبی ها ، گوتی ها و عیلامی ها هستند که بعد ها زبانشان هندواروپایی شده.موفق و سربلند باشین
https://www.aparat.com/v/jy2xD

حامد شعبانی

بین تمام مردم خوب و بد وجود داره.
من خودم کردم اولین و با اصالت ترین نژاد ایران.
اما نمی تونم بگم کرد ها خوبن ترک ها بد.
من دوست داشتم کرد بود ولی دست کج یه دوستم داشت ترک بود ولی با خدا و اهل بیت پیامبرش،طوری مومن بود که راه من رو تغییر داد.
ما سونی کردستان بودیم ولی ازوقتی که خانوادم با خانواده ی اون آشنا شدن شیعه شدیم.

کاوه

تف به ذات هرچی دروعگوه اولا اونیکه کورد باشه نمیگه کرد….ثانیافقط تعداد انگشت شماری ازتسنن به تشییع تعییر دادن که یا ارگانهای حساس بودن و بخاطر سمت و…و یا بخاطراستخدامی و اینده خوب..چون همونجور ک کل ایران خبر دارن اهل تسنن تو اکثر ارگانهای دودولتی باحقوق ومزایا بالا جایی ندارنو ختم کلام هر کسی یا خانواده‌ای فقط بخاطر اینک یک دوست مومن داشته نمیره مدهب عوض کنه …خخخخ مگه اینکه بحث منافع درمیان باشه.من نمیخوام وارد این بحث بشم و بهیچ مدهبی توهین نمیکنم …اماشما رفتی با یکی دوست شدی چون مومن بوده شدی تشیع؟مگه سنی کافره؟یعنی از پدرت بگیر… مطالعه بیشتر »

کاوه

عجب راستی خخخخ کورد نمیگه کرد اون خودتی دوست تخیلی

کایهان

تویی که خودت رو فهیم میدونی و نهایت خریتی مغولان تورکان خوارزمشاهی رو شکست داده و وارد ایران شدند و قبل از سلجوقیان هم چند سلسه تورک هم در ایران حکمران بودند پس عقده حقارتت رو با فحش و دشنام خالی کن

Iraj

در قرن ۲۱
هیچ ژن خالصی وجود ندارد. حتی اسکیمو ها…
۳ نژاد اصلی وجود داره
(سیاه ها)
بومیان استرالیا و افریقا
(مغولی)
سیبری چینی ها بومیان امریکا
(اروپایی)
هندو مدیترانه
و آتلانتیک
که هر ۳ گروه آمیزش داشته و با هم و ترکیب شدن
بیشتر از نصف کره زمین از نسل چنگیز خان هستن.و پارس های فلات مرکزی ایران نزدیک ترین شباهت ژنتیکی به ژن اروپای شرقی وقوم تاتار رو دارند.و ترک ها از لحاظ ژنتیک به گرجی و قفقاز به استثنا شاهسون ها که به کرد ها نزدیک هستن.

قشقایی اوقوله

خداروشکر با طرز حرف زدنتون شخصیت خودتون رو نشون میدید بحث ترک و لر و کرد بودن نیس بحث ادم بودن و انسان بودنه ب جای اینکه فکری ب حال و اینده امون کنیم نشستیم ی مشت اراجیف ک معلوم نیس حقیقت داره یا دروغ بهم میگم ..ما اونقدر نادان هستیم ک نشستیم برای ی مشت عرب عذاداری میکنیم درصورتی ک همین عرب ها میگفتن باید ایران رو فتح کنیم و مردانشان رو ب بردگی بگیرم و ب زنانشان تجاوز کنیم …خواهشا ب جای جر و بحث کردن و توهین کردن ب قومیت همدیگه برای یه بار هم ک شده… مطالعه بیشتر »

تورک

با نیازی به تمدن شما نداریم تورک همیشه برای خودشون حکومت داشتن نه مثل کورد ها ک همیشه تو دشت کویر گوسفند میچروندن

دیاکو سقزی

دشت نه مغول زاده کوهستان زاگرس امپراطوری ماد وسکا با قدمت بالای ۵ هزار سال تاریخ زنده ودارای تمدن نه مغول حاصل …..

مینا

همین مغول ها هزاران بار شرافت داشتن به اعراب.اعراب بودند که حمله کردند .خرخره زنان و دختران ایرانی را جویدند.فرش با شکوه بهارستان را تکه تکه کردند.کتابخانه ها را آتش زدند.شما از نژاد همان اعراب هستید.مغول اول پیام میفرستاد بعد لشگر کشی می‌کرد.مغول ارزش ها و دانشمندان ایران را به نام خود مصادره کرد.شاهکار منار جنبان اصفهان حاصل زکات مغول هست.شماهایی که زر می‌زید تورکان تبریز از نژاد مغول هستند آنقدر از زکات محرومی که حساب دو دوتا چهارتا هم نمیکنی مغول زمان خوارزمشاهی ها به ایران حمله کرد.خوارزمشاهین و چند سلسله قبل از آنها تورک تبار بودند.منشا هر تورکی… مطالعه بیشتر »

بانوی ایرانی

بزرگوار مدیر این سایت این چرندیات رو نوشته نذارید پای همه ی فارس ها، این نادانه، وگرنه ما فارس ها به اقوام گوناگون کشورمون افتخار میکنیم و مدیونیم به شهیدان ، شهیدانی که از هر قومی بودند، فرقی نداشته عرب،لر،کورد،آذری و ترک همه هموطنیم

جلال

دقیقا مهم اینکه اجدادان ما ایران رااز دشمنان پس گرفتند وشهیدشدن ماهم باید ایران به اوج بهترین ها ببریم

kiah

واقعا خاک برسرت که به زبان رسمی کشورت توهین میکنی!؟ترکیه که اسم۱۵%مردمشو گذاشته روکشورش و زبان رسمیش شده زبان همون۱۵%خوبه!؟مردم اصیل اون خاک و دیارو برده زیر سلطهء دورگههای مغولی_اروپایی خوبه!؟یا آذربایجانی که۹۰%ایرانین ودارن زبان۱۰% مغولیو به همه دیکته میکنن واسم جعلی آذربایجانو برای آران وشروان جعل کردن!؟ هرجا اسمی ازدین ومذهب و وطن پرستی وشهادت میشه یه عده پانتورک منافق شروع به توهین به دیگران میکنن والکی شعارمنافقانه میدن. باکری اگه میفهمید بیشعوری مثل توبه زبان مملکتش توهین میکرد میموند توآذربایجان میجنگید نه عراق.امثال اون شهیدشدن تابیشعوری مثل تو بفهمه ایران واسه چی ایرانه.اون فهمیده بودکه اگه زبانش فرق… مطالعه بیشتر »

جلال

از هر گروه ووهر نژاد دست اندر دست هم باید نهاد مام میهن عاشق صلح وصفاست

مهدی

خجالت بکش همه ایرانی ها با هم ودر کنار هم زندگی می کنند . مگر کسانی برای اختلاف افکنی و تصاحب مال و زمین. وناموسشان از بیرون هماهنگی و برنامه ریزی داشته باشد. فضای مجازی بی در و پیکر و رسانه های متعلق به دشمن مثل اینترنشنال ومن. و تو از تجهیز صدام و داعش به. روز نامه نگاری و جنگ رسانه ای پناه آوردن تا بتوانند بر این ملت غلبه کنند. واز همه ابزارهای تفرقه افکنانه استفاده می کنند . به اسم پان ترک و آن فارس و عرب و جدایی کردستان . ما در ماشینی به نام ایران.… مطالعه بیشتر »

مهدی ملایی

قشنگ توضیح میدی ولی متاسفانه یکی به نعل میزنی چهارتابمیخ.درکرج تپه قلعه ای کشف شددرسالهای اخیر که متعلق به ازبکهاست وهفت هزارسال قدمت دارد ازبکها ازقبایل ترک میباشند.تاریخ این سرزمین روازروکتابها نمیشه رمزگشایی کرد چراکه نویسنده گان همیشه منافع طلب ههستند.شمامیکوشید برای لرها تاریخ قبل هخامنشی بسازید ولی نمیشه چرا؟؟چونکه قبل مهاجرت اقوام پارس ازهندبه ایران دوقوم باتنوع گفتاری بیشترنبودن وآن هم کرد وترک هستن.مادرتمام ایران کردوترک داریم.ولی درهیچ قسمت ازآزربایجان لرنداریم چرا..؟؟چون اصلا اونجاوجودنداشتن.تاریخ مادرزمان پهلوی توسط یهودیان رمزگشایی شد وهرچه خاستند کردند.موفق باشید.

لیدوما

دلیل اینکه جاهای دیگه لرنداره بودن در کنار تمدن خودشونه و نه صحرانشین و بیابان گرد

LOR KABIR

اولا که تا چه حدمیتونی شر و ور بگی بس نیست حرفای من درآوردی؟! کل جهان میدونن که قوم لر بعد ایلامی ها قدیمی ترین تمدن تو ایرانه و اصلا موقعی که لرها تو ایران بودن کرد و ترک وجود خارجی نداشتن تمدن متعلق به لرهاست کافیه یکم تحقیق کنی رو معده حرف نزنی لرها از نسل کورش کبیر هستن تنها فرد ایرانی که اسمش تو قرآن کریم اومده و لر هست همه اینو میدونن فقط یه گاوی مثل تو میخواد جلو حقیقت مقاومت کنه و در ضمن پیشینه کردها از آذریها کمتره کردا حتی نمیدونن که کی به وجود… مطالعه بیشتر »

پارسا

با سلام به عزیزی که با عنوان لر کبیر نظر دادنند لرها مردمانی دلیر و با غیرتی که در همیشه تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین دوش به دوش سایر اقوام در برابر دشمنان ایستادگی کردنند و همیشه یار و یاور این ملت پرافتخار بوده اند و خواهند بود و اما قبایل اولیه ایران که از ۱۰هزار سال پیش در ایران بوده اند و هستند به ترتیب از قدیمترین قوام ۱ اذریها ۲ تاتها ۳ فارسها ۴ گیلها۵ مازنها ۶ لرها ۷ ترکمنها ۸ اکراد۹ بلوچها ۱۰لکها این طبقه بندی را دانشمندان تاریخ ترتیب داده اند و هیچ یک اقوام… مطالعه بیشتر »

کیانوش مورخ پارسی

ترتیبت اشتباه

kang

احمقی که نمیدونه لک ها و کوردها از فارسها منشا قدیمی تری توی ایران دارن نباید اظهارنظر کنه واقعا…این هم که بجای کوردها نوشتی اکراد مشخص میکنه اولین و آخرین دلیلت واسه نظردادن زیر سوال بردن مردم کورد بوده

مهرداد

هرچند که امروزه بیشتر اقوام مخلوط شده اند اما کردها در تمام تاریخ ایران معروف به اولین قوم ایرانی هستند و به جمشید و کاوه و سیاوش میرسند

مهرداد

بیشتر مطالعه کنید بعد می‌فهمید آذری های اصیل ایران به هیچ عنوان ترک زبان نبودند و با رشادت و پهلوانی همیشه با ترکها مبارزه کردن و جلو عثمانی ایستادند و ریشه آذری خود را حفظ کردند از پهلوانان و سرداران بزرگ آذری نامش شاهین میباشد

یوسف

چطور امام صادق میدونسته کردا بودن تو نمیدونی.اخه هر کی هر چی بگه قبوول ولی لر چیزی نگه اخه کجایه تاریخ ل به ر چسپیده کجا تحقیق کردی نا قلا.کدوم کث کش گفته کرد از جنه کدوم گفته عراقیه اینو مغز تو میگ چون اونجا هم کرد هست میگن عراقی .مغز کدوم بشر غیر از لر قبول میکنه یه ادم از جن درست شه.اخه شما تا بیست سال پیش میگفتین کردین الان اومدین با تخیلات تخمیت لر بسازی کدوم لر میدونه تو کردستان عراق یه شهر کوچک لر وجود داره ک میگن کردیم.مادها از شش قومیت درست شده بودند .ک… مطالعه بیشتر »

بلوچ

بیشتر قومیت های ایران از پارت ها هستن

کیانوش مورخ پارسی

اشتباه هست پارت ها امروزه شامل نواحی افغانستان و نواحی شمال شرقی ایران هستن
پارس ها پیشترن
پارس ها شامل گیلانی ها ،مازندران ی ها ،مشهد ها ،تهران ،شیراز ،هرمزگان ، یزد چند تا نواحی دیگه هست که یادم رفته و اینکه این اسم های که بردم ممکنه توش آذری و کرد و….هم باشه ولی توشون تعداد پارس بیشتره

مهرداد

عزیز پارتهای شجاع ۸۰۰ سال بعد از مادها و هخامنشیان و سلوکیان اسکندر به حکومت رسیدند. جهت آگاهی… اما پارتها بسیار قوم دلیر شجاع و باهوشی بودند

رضا

سلام برادر
طایفه ای بنام کرد تو ایران نداشتیم
چوپانهای ایران رو کرد میگفتند
حالا اذری یا لر و عرب و هر چی که بودن به چوپان ها کرد میگفتند. و گرنه قومی بنام کرد وجود خارجی نداشته .
الشتر لرستان جزو اولین سکونتگاههای بشریت بوده زمانی که هنوز چیزی بنام کرد و ترک و تات نبوده .
موفق و پیروز باشید

kang

انساب الاکراد نوشته ابوحنیفه دینوری مربوط به ۱۱۰۰ سال پیشه…کتیبه قازقاپان و آرامگاه هووخشتره واقع در شهر کوردنشین سلیمانیه مربوط به ۲۷۰۰ سال پیشه…اونوقت لر بیاد واسه من از بی ریشه بودن ملت کورد بگه

مهرداد

بطور خلاصه لرهای غیور از پارس وکورد بوجود آمده اند و لک‌ها از لر و کورد بوجود آمده اند

مهرداد

اما نوشته های لوح و حتی استوانه قدیمی کوروش کردها را برگرفته از حاکمان کوهستان غربی ایران دانسته …حالا یه آدم بی هویت آمده چند تا کتاب جدید نا معتبر خونده و میگه کردها چوپان بودند

دیاکو سقزی

کرد نبوده در طول تاریخ تغییر کرده مهم نژاد و زبان و فرهنگ ک تغییر نکرده در ضمن خیلی چاپلوس بین تون زیاده آقای لر که گند زده ب اصالتتون

Ar_Kurd

این چرندیات چیه ک میگی. امپراطوری ساسانی از اردشیر بابکان گرفته شده ک جد اردشیر کورد بوده و حکومت ساسانی در اصل ی حکومت کورد بوده زمانی ک عرب و آذری اصن وجود نداشته برو کتاب تاریخ بلعمی رو بخون بیسواد الاغ
اولین خواستگاه کشاورزی در تمام جهان شهرستان مهران در ایلام بوده و یقینا ایلام هم از اولین سکونتگاه های بشر هست پس ب لرستان نناز
درواقع کورد اصیل ترین نژاد ایران هست و اینو همه میدونن.

آخرین ویراییش 1 ماه قبل توسط Ar_Kurd
رضا

تاریخ و پیشینه ی لرها کاملا مشخص و عیان و مستند هست ولی متاسفانه روزی یک تاریخ در مورد کردها ساخته میشه. بنده چون رشتم تاریخه در مورد کردها با مطالبی روبرو شدم که همدیگه رو کاملا نقض میکنند و هر کدوم ۳۶۰ درجه با بقیه فرق میکنه. این همه تناقض دلیلی نداره جز اینکه عرض کردم طایفه ای بنام کرد نبوده شغل شریف چوپانی رو کرد میگفتند. همین الآنم اگه لباسهای کردی رو ببینی لباسی هست که چوپانها میپوشند برای راحت بودن و دنبال بز و گوسفندها دویدن. ولی لباس سنتی لرها کاملا رسمی و نشاندهنده ی اصالت این… مطالعه بیشتر »

kang

شرفنامه از شرف خان بدلیسی نوشته شده حدود ۴۴۰ سال پیش شما بیغیرت های بزدل تووسری خور رو زیرمجموعه مردمان کورد میدونه
زبان مضحکتون هم که ترکیبی از تورکی و کوردی و عربی و فارسی هست
اگر هم سلسله ای داشتین از سایه سر مردمان لک بوده
تاریختون کجاش مشخصه؟
من هم دکتری تاریخ دارم کنتور نمیدازه که

مهرداد

دکتر تاریخ پس چرا ما اسم لک ها را فقط ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساله در تاریخ می‌بینیم

مهرداد

اما در کل تاریخ مکتوب ۳۰۰۰ ساله ایران فقط ۴۰۰ ساله اسم لر بوجود آمده و قبل ۴۰۰ سال نوشته ای بنام لر نداریم

kang

آخه تو نمیدونی که این لریا تمدن اتابکان داشتن از همه قدیمی ترن
توی ۱۰ تا کتاب تاریخی نوشته مورخ فارس و عرب و کورد و فرانسوی قید شده که لرها شاخه ای از مردمان کورد هستن بعد این خودفروخته های بدبخت واسه ما شدن قدیمی ترین قوم ایران

آزربایجان تورکو

قرآن وکوروش؟؟؟؟؟؟ هههههههههههههههههههههه

pari

آخرت حرفت کافی بود تا بهمون بفهمونی که یه خرافاتی هستی که و تمام حرفات از یکانال ساخته دست یه همنظر عقده ای مثل خودته ک منبع معتبری ندارین .و اینکه تو یسایت ساده سرچ کنی اصیل ترین قوم ایرانی کورد و ماد رو برات میاره واین نظریه توسط مینورسکی،دیاکونوف، هرودوت،مایسای خور ینسکی و دیگران اثبات شده میخای آدرس کتاب و صفحاتش رو هم بهتون میگم خلاصه ک برای چیزی ک ثابت شده نیازی نیس بحث بشه و بنظر امثال جنابعالی که حرفایی بی ریشس توجهی بشه

رضا

از کجا معلوم کراتی که در هرودوت اومده منطور قوم کرده؟
شما یه سرچ ساده کنی میفهمی قومیتی بنام کرد وجود خارجی نداشته
و چوپانها رو کرد خطاب میکردن
با کمال احترام
از لباسهای کردی کاملا میشه فهمید که لباس چوپانی هست

یا حق

FbI

والا آقا رضا ما تو ارومیه تا قبل انقلاب چوچونامون همشون ترک بودن که تعدادشان آنچنان نبود بعد انقلاب از روستا ها و شهر های تبریز محاجرت کردند این خودش گویای همه چیز درباره تاریخ هست

مهرداد

چرا خودت را به آتش میکشی برو در تمام تاریخ تحقیق کن که ببینی اصلی ترین قوم قدیمی ایران کوردها ماد بودند که در ناز ونعمت فراوان میزیستن که بعدها کوروش بزرگ هخامنشی بر آنها پیروز شد و به عنوان سلسله دوم پادشاهی ایران شناخته شد

Soltan

با امام گفتند ثابت کردی هرچی نوشتی پوچه یعنی از نسل تازیان هستی لر نیستی

محمدرضا

خوب من تمام متن ها و چیزهایی که دوستان نوشتن و خوندم حالا من یک چیز میگم شماها همتون عقلتون و از دست دادین؟!اون از کرد اون از لر اون از آذریه که من موندم ترکن یا آذری این از فارس باهم اختلاف احمقانه ای دارید منم تپوری مازنی طبری هستم منم دل دارم دیگه این اصیل اون اصیل به چی فکر می‌کنید همین دیروز بود با یک آذری بحثم شد چرا چون معتقد بود این سرزمین برای ترک هاست اگه برای ترک ها بود این وسط لر و فارس و … تپوری چی میگن؟ اگه نظر منو بخواید میگم… مطالعه بیشتر »

کیانوش مورخ پارسی

اسکول کورش پارسی بوده مهر لردی
پارس قبلن شامل نواحی شیراز ،یزد ،هرمزگان و نواحی دریای پارس می شه و اینکه کرد ها هم در زمان قدیم ماد حساب می شدن

مردعنکبوتی

امام صادق کجا این حرفو زده بعد حرفت استناد به چه کسیه کسی که عرب بوده و دشمن ایرانیا

باهوز

باسواد لک لر بختیاری مثل کرمانج و کلهر از کردن
برو از پدر بزرگت بپرس اینا رو، برو کتاب علیمراد خان رو بخون بعد بیا حرف بزن

رضا

چرا از پدربزرگش بپرس؟
چیزی مصرف میکنید؟
آخه اونموقع که لرها تو ایران بودند کردها کجا بودن؟؟
آوات بوکانی میگه ما کردها اصالتا عراقی ایم
اون یکی میگه مادم
اون یکی میگه از نسل سامی ها هستیم

این همه تناقض دلیلی نداره جز اینکه قومیتی بنام کرد تا قبل از ورود اسلام به ایران وجود خازجی نداشته
مگه میشه این همه تاریخ متناقض برای یک قوم

آسمون برید زمین بیایید به جایی نمیرسید چون اصالت ندارید

مهرداد

داداش تو معلوم میشه دیپلم هم نداری چون کشور عراق ۳۰۰ سال قبل مال ایران بوده جدا شده . حتی ۱۵۰۰ سال پیش قبل از اسلام شهر مداعن بغداد پایتخت خسرو پرویز ایران بوده

مهرداد

عزیزم قالب فرمانروایا و ملت اصلی کشور ایران که ریشه اصلی ایران دارند کردها مادها هستند که حتی مادر کوروش بزرگ ماندانا از کردها بود

کوردستان ایران ماکو تا شوشتر

لر ها؟ کرد ها جن هستن؟ رقص شادی؟ امام صادق ؟ اون دوست گرامی که با لر کبیر معرفی کرده خودشو خطاب بهش امام صادق زمانی که پیامبر کوردان ایران و عثمانی رو مورد رحمت قرار میدادن وجود خارجی نداشت رقص کوردی هم یک نماده برای اینکه دشمنانی مثل شما جرئت باز نکنند کوبیدن پا به زمین نشانه استواریه یکی در میان بودن زن مرد نشانه نبود اقلیت جنسیه دو قدم به سمت جلو در رقص شمامه کرکوکی نشانه پیشروی و یک قدم به سمت عقب نشانه عقب نشینی برای فرصت به هم نوعان خلاصه لر ها مردمان با اصالی… مطالعه بیشتر »

گرال

شهر ما هم تپه ای پیدا کردن مال عربهاست آره داشی کم چرت و پرتی بگید اون موقع اصلا این قومیت ها وجود نداشت به جعال پانترک ها بگید درست جعل کنن مثل یهودی ها جعل نکنه باشه عمو جون

آخرین ویراییش 3 سال قبل توسط گرال
مهرداد

کل تاریخ عربها که در نوشته های تاریخ هست به زمان بهرام ذوالاکتاف ایران هست که به عرب‌های بادیه نشین در صحرا حمله کرد و اسیرشون کرد حتی سنگ نوشته هم موجوده دقیقا میشه ۱۵۶۰ سال پیش قبل از اسلام بوده . گفتم که بدانی

آرش

من ی آذری تبریزی هستم
باریکلا احسنت درود به شرفت مشتی

ممرز کاسپین ایران

به نام خدا پیش از ورود آریا ها و تورها به ایران گروههای نژادی سرشاخه در ایران زندگی می کردند.مانند هزاره ها در شهر سوخته و کاسپین ها در تپه مارلیک و کاسی ها در تپه سیلک و مانناها در تپه حسنلو و ایلامی ها در زیگورات و لولویی ها و کاسیان در غار دوشه بیانگر اینست که پیش از ورود آریایی ها و تورکمن ها و تورک ها به ایران این گروههای نژادی در ایران بودند.پس از جدایی در تبت و هیمالیا است که آریاها و تورها و سرخ پوستان در سیبری ازهم جدا گشته و آریاها به ایران… مطالعه بیشتر »

ممرز

زمانی که انسان نخستین از دره ها و کوههای تبت و هندوکش و تیانشان و ایران به سوی دیگر قاره های آفریقا و اروپا و آمریکا میگذشت.برخی از آن گروههای باستانی با نگه داری ویژگی های سرشاخه در کوهها دشتهای دور افتاده اوراسیا گوشه نشینی را برگزیدند یا گم شدند.مانند دراویدی ها و براهویی ها در هندوستان و پاکستان .لداخی ها و بلتی ها در تبت و چین.بوروشاسکی ها در پاکستان.اسکیمو آلیوتی ها و چوکوتکوکامچاتکایی ها در خاور روسیه و چین.کاشی ها و کاسی ها و کاسپی ها و ایلامی ها و جیرفتی ها و شهرسوخته ای ها در ایران.چینو… مطالعه بیشتر »

Diako

شما اول بگید اخرش ترکید یا اذری بعد بیاید خودتونو به مادها بچسبونید همه ما قبول داریم که ترک ریشه یه کهنی داره ولی ناموسا دیگه خودتونو قاطی هر اشی نکنید تاریخ جهان میگه مادها اریایی و کورد هستن الانم یه عده ترک فاشیسمی منکرش میشن 😂😂 بابا شما همین ظاهر کردو ترک و کنار هم بزاری میفهمی که بی چینی و مغولا شبیهه و کی ظاهر مختص خودشو داره

مهرداد

تو همینطور به ظاهر قضاوت کن واز دنیا بی خبر باش برات بهتره

دیاکو سقزی

ترک ریشه کهنش چین و مغولستان نه امپراطوری پر افتخار و کهن ایران

علی

عجب آمهایی هستینااااااااااااا بابا کی گفته یه نژاد نباید با نژادهای دیگه قاطی بشه؟ کی گفته یه نژاد خالص، بهترینه؟! تا الان ، هنوز ۲ زاریه نیفتاده تو خیلیاتون که نژادها با ترکیب شدن با همدیگه هستش که بهبود پیدا میکنن؟ ضمنا، زبون هر فرد هم تو همه جای دنیا، براش محترمه و نباید از بین بردش! من یه ترک ایرانی ام، یه آذربایجانی کاری هم ندارم که نژاد اصیلم چیه ، چون اینارو مسخره می دونم! به جای اینکه ایهمه به جزئیات به درد نخور تاریخ گیر بدین، از تاریخ و سیر اون، درس زندگی یاد بگیرین ! تو… مطالعه بیشتر »

مرتضی

دمتگرم حق گفتی… بعدمیگن چرا تهران و قدرت دست ترکهاست و چرا انقدر پیشرفت کردن و زیادن! چون دنبال زندگیشونن و با کسی کار ندارن و فقط به پیشرفت فکرمیکنن. گذشتگان که مردن رفتن!، خودت چه پخی هستی؟ تاچندسال دیگه افغانیها همه کارهمیشن ما دنبال افتخارات پوچیم… آیندگان ازنادونی و بیسوادی و حماقت ما حیرت میمونن 😂

بهرام

خوبه این بحثارو اونایی که به تورک بودنشون مینازن درست میکنن

مهرداد

ببین در زمان حمله عثمانی به آذربایجان عزیزمان و مدت طولانی که بودند زبان تورکی بجای آذری استفاده شد که البته عیبی هم نداره چون نژاد اذریهای ایران با قدمت زیاد و ایرانی اصل هستن

كرد

یک کلام کرد ها و آذری ها هر دو وجود داشتن
سند هم دارم ولی شما پست تر از ان هستید که برای شما سند بیاورم

(برای چه درباره ی چیزی که از آن علمی ندارید صحبت می کنید …..)

ساچلین

چرت بود معلومه پان ترکیسم نوشته این مطالب من خودم آذری هستم اصلا مادها ربطی به ترک ها ندارند دده بوزقورد 😂 کرد و آذری مادها بودن همدان و تالش و … هم هستن ولی لرها عیلامی و پارس هستن 🤣 اینا مغزاشون بیاد رفته فکر می کنن مردم مثله خودشون بیسوادت

مهرداد

طبق تاریخ ایران مادها با آذری‌ها کنار هم می‌زیسته اند و آنزمان آذری صحبت می‌کردند نه تورکی . آذری‌ها همان زرتشتیان قدیم چند هزارساله تاریخ دارند . اما تاریخ تورک ها مربوط به کشور عثمانی میباشد . افراسیاب دشمن ایران تورک بود که البته رستم او راشکست داد

nikomand

چند تا مثال ساده واسه کسایی که میگن کردها ایرانی نبودند یه جمله از کتیبه ی بیستون واستون میخونم که تمام کلماتش تو کردی کورمانجی امروزی دقیقا استفاده میشه adm dariush… satiya dariush ahurmazda ada av asmana دقیقا کلمه به کلمه ی این جملات در کردی امروزی استفاده میشه با همون معنای باستانیش معنی به فارسی: منم داریوش(فارسی)=ازم داریوش(کردی)=ادم داریوش(ایران باستان) گویدداریوش(فارسی)=گوتی داریوش(کردی)=ثاتی داریوش(ایران باستان) اهورامزدا داد این آسمان را (فارسی) اهورمزدا دا او اسمانا (کردی) اهورمزدا ادا او اسمانا (ایران باستان) دوستان میتونن لغتنامه کردی رو دانلود کنن و با کلمات پهلوی یا میخی هخامنشی مقایسه کنن تا یکی… مطالعه بیشتر »

مهدی لره

آقا من نمی دونم من هیچ مشکلی با کرد ها ندارم ولی من یه لرم و اون مثال هایی که از کتیبه داریوش اوردی بعد کردیشونو گذاشتی ما لرا م که داریم همینطوری صحبت می کنیم که مثلا می گیم اون به من یه شکلات دا حالا نمی دونم شاید لری و کردی خیلی به هم شبیه باشن.

ارتمن

چون کورد و لر و لک از یه قبیله هستن برا اون زبانشون بهم نزدیکه لرو لک همان کورد هستن 👌

مهدی لره

یا مثلا اون گوتی که نوشتی. ما لرا می گیم. تو به او چی گوتی. این در اصل لریه که مقداری با زبان شما مخلوط شده. با توجه به اینکه اجداد ما زودتر از ماد ها که شما می گین وارد ایران شدند.

ناشناس

😂😂😂لری خودش زیرشاخه کردی هستش برو تحقیق کن

خسرو

بله کردها و اقوام لر تشابه های زیادی با هم دارند و باید به کهنسالی این دو قوم در فلات ایران اعتراف کرد

Adim girna

جمعیت ۴۰ تا ۵۰ میلیون کورد ایران را از کجا آوردید؟ جمعیت کل ایران ۷۵ میلیون نفر است! اما در خصوص ترک بودن مادها و شباهتهای زبانی: “ژان اوپرت” محقق شهیر فرانسوی، مادها را تورانی (ترکی) و اصلاً از منطقه آلتای میداند. ( تاریخ ایران باستان جلد ۱ ص ۱۶۸ م . پیرنیا ) در ضمن آریائیها که متشکل از ۱۰ طایفه وحشی و بدوی بودند که در بین سده های ۷-۹ ق . م از هندوستان به فلات ایران آمده، و در بخشی از خاک ایلام، یعنی فارس و کرمان امروزی، ساکن شدند و کردها نیز جزوی از آنها… مطالعه بیشتر »

ماردين

نمیدونم این اراجیف و از کجا میاری . وقتی سرچ میکنم چیزی پیدا نمیکنم توی خر یه نفر ترک نام ببر اسمش دیاکو باشه.اما توی کردستان اسم دیاکو و اکو فراونه.یه سر به معانی اسمها بزنی جلوی اسم دیاکو بدون هیچ استثنایی نوشته یک اسم کوردی. اما در مورد معنی کرد.کرد در اصل یه اسم عربیه. توی کتیبه های بدست امده از اشوری ها و بابلیی ها ازقومی اسم برده شده که گاردوخ نامیده میشدن.که بعدها توی سفرنامه گزنوفون به اسم کاردوخ اسم برده شده.بعدها در تاریخ طبری به این قوم کاردو میگفتن.الانم توی کردستان بسیاری از اسم پسران کاردو… مطالعه بیشتر »

kang

آمِد اشغالی در موطن شما مغولستان
مایشت در استان کرمانشاه
نام خود کرمانشاه به کوردی کرماشان منشا گرفته از کرمانجان
کتیبه قازقاپان و ستاره ایشتار در سلیمانیه
همگی گواه ریشه چند هزار ساله مردم کورد در غرب وشمال غرب ایران ، شمال شرق عراق کنونی ، شمال سوریه کنونی و جنوب و شرق ترکستان کنونی را میدهد
شباهت زبان شما مردمان تورک به کتیبه دشت اورخون مغولستان هم گواه ریشه شما در خاک مغولستان را

زتتا

۴۰ ۵۰ میلیون کورد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اون کلماتی هم که گفتی ازفارسی به کوردی رفته ویابرعکس وگرنه کوردها مال مادها بودند.نه فارس که توسط کوروش کشورشان اشغال شد.

فرهاد

آره کورد ایرانی نیست

سیاوش

سلام زیاد برخودتون سخت نگیریدچرا اینهمه خودتونو اذیت میکنین؟ ببینید برادر من بروید تمام تاریخها رو برسی کنید بگردید از دوست از دشمن از هرکی خواستید هیچ کجایی نمیتوانید سندی شواهدی گزارشی رو دال بر حرکتی مهاجرتی جابه جا شدنی در مناطقی که الان کردها حضور دارندرا پیدا کنید یعنی تاریخ ما از ورود آریاییها به ایران بسط وگسترش داشته اما ادغام نداشته است.حرکت یک قوم ایرانی با هر نامی را ما به عنوان مهاجرت وجایگیری یک قوم دیگه رو به جای اون تا بعد از اسلام اصلا نداشته ایم کردها اگر ایرانینند اگر کردند اگر میتانینندویا هر چیز دیگه… مطالعه بیشتر »

ابوالفضل

در مورد مهاجرت ترکها بعد از اسلام شما رو به مطالعه تاریخ ارجاع میدم که سکونت مغولها در مراغه بعد اسلام در مراغه به دلیل ترک تشین بودن این منطقه بوده وگرنه چرا از ان طرف ایران امده تا به در اینطرف ساکن شوند. در مورد مهجر بودن کرد در جاهای دیگر ایران کاری ندارم ولی در مورد مهاجرت کردها به اذربایجان غربی بعد انقلاب اسناد انکار ناپذیر تصاویر ویدیویی وجود داره که بایه جستجوی ساده میتونی پیداش کنی اگرم نکردی من برات میفرستم. درمورد جنگ شما تنها در یک جنگ ایران بودید انهم با عراق که بیشترش در خوزستان… مطالعه بیشتر »

یوسف

ایرانی بد نیست همون ترکیه ای ک تو از اونی ادم کشه .اخه بچه کشا شما میگین کشتو کشتار.

زتتا

ترکیه فقط تروریستهارامیکشه

kiah

انگل پانتورک فیلمتو بفرست. کفتار اگه بلدی به بقیه آدرس بدی آدرس اینو بده که اواخرقاجار ترکیه وعثمانی طوایف ترکمن وقفقاز شمالیو کوچ دادن به گنجه ونخجوان وکردها رو کوچ دادن تا هم روسیه به نفت وگازش برسه وهم عثمانی به منافع بعدازقرارداد۱۰۰ساله ترکمانچای برسه.چرانمیگی فیلم اینارو ببینن!؟ اگه مراغه ترک بوده پس چی به سر۴۰هزار عرب مهاجر آذربایجان اومد!؟اگه ترکید چرا لهجهء ادا کردن “گ،چ،پ،ژ”کاملا بااعراب یکیه!؟اگه آذری ترکه وآذربایجان مامن ترکان بوده پس چرا پروین اعتصامی وصائب وشمس تبریزی و پوریای ولی ونظامی گنجوی کلمه ای ترکی نمیدونستن!؟چرااشعارشعرای اونجا درنکوهش ترکان مهاجم بوده!؟کرمانجهای خراسانو از کجا کوچ دادن!؟هنوزهم… مطالعه بیشتر »

مهرداد

آفرین که مستند آبرویشان را ریختی .. اینها حتی تاریخ خودشان نمی‌دانند و اشتباه فکر می‌کنند اذریهای غیور قدیم ترک بودن . اما اذریهای قدیم از مرز ایران دفاع کردند در مقابل ترک های عثمانی ولی متاسفانه نهایتا ترکها تبریز هم گرفتند و مدت طولانی اشغال کردند

مهرداد

جیگر این کتاب تاریخی از کجا پیدا کردی چون تمام تاریخ شناسان دنیا می‌دانند اصلا عراق یکی از استان‌های ایران بوده و شهرهای کورد نشین بودن مثل شهر کردوخ کرکوک وخانقین حیران و سلیمانیه .. اما در انتهای دوره صفویه و شروع قاجار از ایران جدا شده و شده عراق امروزی

مهرداد

بیسواد زبان کوردی همان قدیمی ترین زبان ایران هستش بنام زبان پهلوی … اول یاد بگیر بعد حرف بزن چون خیلی خیط کاشتی

ابوالفضل

در مورد مهاجرت ترکها بعد از اسلام شما رو به مطالعه تاریخ ارجاع میدم که سکونت مغولها در مراغه بعد اسلام در مراغه به دلیل ترک تشین بودن این منطقه بوده وگرنه چرا از ان طرف ایران امده تا به در اینطرف ساکن شوند. در مورد مهجر بودن کرد در جاهای دیگر ایران کاری ندارم ولی در مورد مهاجرت کردها به اذربایجان غربی بعد انقلاب اسناد انکار ناپذیر تصاویر ویدیویی وجود داره که بایه جستجوی ساده میتونی پیداش کنی اگرم نکردی من برات میفرستم. درمورد جنگ شما تنها در یک جنگ ایران بودید انهم با عراق که بیشترش در خوزستان… مطالعه بیشتر »

Arash

اینکه ترک‌ها پس از ورود اسلام به ایران مهاجرت کردند جای هیچ تردیدی نیست متاسفانه مردم ترک در زمان سلطنت پهلوی سعی داشتند از طریق ارتباط با ترکیه بر ایران فشار بیارن به همین خاطر محمد رضاشاه‌ پهلوی کردهارو در نوار مرزی آذربایجان غربی مستقر کرد تا ارتباط ترک‌های ایران با ترکیه قطع بشه البته سیاست خوب و بجایی بود مردم کرد تو زمان جنگ ایران و عراق خیلی کشته دادن. وقتی که عملیات والفجر ۱۰ با همکاری نیروهای پیشمرگ منجر به تصرف بخش هایی از کردستان عراق میشه و مردم کردستان عراق به استقبال رزمندگان ایرانی میرن صدام حسین… مطالعه بیشتر »

بی نام

برادر ترکان سه دسته بودن یکی که الان در آذربایجان شمالی وآذربایجان ایران زندگی می کردن دومی در آسیای میانه وسومی که بعد از اسلام به فلات ایران آمدند وبه آسیایی صغیر رفتند همه ای اقوام ایران همان اقوام دو سه هزار سال پیش هستن وسر جایی خودشون

اوش کایالی

پیروان کسروی باید توجه نمایند که طرح علمی علم ژنتیک با کشف (دِ- اِن- آ. = آ- دِ- اِن: آسید دز اُکسی ریبو نوکائیک) درسال(۱۳۳۲ ه.ش= ۱۹۵۳م) ممکن شد، و راز ژنتیکی انسان را دراکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی در آلمان، آمریکا و فرانسه کشف کردند: که بنابر آن”انســـــــــان تنـــــــها یــــــک نــــــــژاد است” و نژاد موهوم آریائی و سامی وترک و.. که هیچ،حتی نژاد سفید و سیاه و زرد و سرخ نیزجنبۀ “فنـــــوتیپـــــی” و ظاهری دارند و نه “ژنـــوتیپـــــی” و واقـــــــعی. این مسائل دیگه تو کل دنیا حل شده حالا شماها احمقهای پان سگ آمدی اینجا و بحث نژادپرستی راه می… مطالعه بیشتر »

ایرانی

همه ی انسانها از پدرومادرندـادم وحواـ نه از یک نژاد… نژاد با نسل نوع بشر فرق داره

عادل

بابا بی خیال من خودم هم تعصب به نژاد دارم و لر هم هستم اما به خدا این تعصب “تعصب جاهلان است.همین ترکان مگر الان بیشتر پست های حکومت دست ان ها نیست؟ به نظر بنده هر کس یا هر قومی اگر تلاش کند به هر چیزی میرسد وتوکل به خدا داشته باشد.به هر حال ترک فارس بلوچ کرد لر عرب معنی ندارد وما به این شعر فردوسی باید افتخار کنیم چو ایران نباشد تن من مباد

رضا تورک

اصلاً این شعر از فردوسی نیست نام ایران از زمان مشروطه اومده و این شعر هم مربوط به بعد از مشروطست اگه یه جستجو کنی میفهمی

خسرو

احمقانه تر پانی که در میان پانان دیدم پان خریسم (پان تورکسیم, پان ترکسیم) است. با آبروی هموطنان آذری با بیش از این بازی نکنید, چون همه میدانند که این پان احقانه دست پرورده علی اف الاغ و اسراییلی های نزول خور است. مکتبی که دانشمندانش همه اهل ترکیه و جمهوری اران هستند. بدبخت ها اگر عرضه و آبرو دارید برین با روسها و ارمنی ها که سال ها به شما تجاوز کردن مبارزه کنید این روزها هم که صهیونیست ها دارن میشن آقا و ارباب الهام علی اف, شما هم دوست دارین برین اونجا گورتون گم کنین و برین… مطالعه بیشتر »

ناشناس

بابا تو از همه پیاده تری یکم شعور داشته باشی بد نیست احمق

سرباز آذربایجان

آذربایجان قلب تپنده ی ایران است و الهام خانوم با شوهرش اردوغان هیچ غلطی نمی توانند بکنند

irani

نظرات رو خوندم ، با این نظرات مشخصه که بعضی ها فعلا در حال و هوای هزاران سال پیش زندگی می کنن ، اصلا فرض کنیم کشور ما هزار سال پیش شامل همه کشورهای جهان بود ، همه علــــوم و فنون امروزی ، ریشه در کشفیات ایرانیان داشته و …. خلاصه این که هزار سال پیش کشور ما خیلی آباد و گلستان بوده ، اما حالا چی ؟ با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه!! الان قرن ۲۱ ما تو چه جایگاهی هستیم ، مهم الانه نه اینکه ۱۰۰۰ سال پیش کشور ما فلان بوده و …، ما نباید… مطالعه بیشتر »

مصلح

من که حال نداشتم کل مطلب و همه نظرات رو بخونم.
اکثرا محملات بود و توهین به هم و حتی به دیگران.
مثلا بارها به نژاد زرد توهین شدش که ظاهرا هیچکدم نمیدونن که زرد پوستها (آسیایی ها) باهوشترین مردمان هستند.
همچنین به زبان ترکی حمله شده که یکی از با ثبات ترین زبان هاست.
در نهایت باید بگم که همه برابرند
تاریخ چند هزاز ساله و بناها و دست نوشته های گذشته به هیچ دردی نمی خورند مگر اینه آثار اینها بر رفتار امروز شما نمایان باشد.

فروهر

من همه نظرات رو با حوصله خوندم خیلی از جواب دادن شما آقای ایرانویچ خوشم اومد دمت گرم من خودم اصفهانیم ولی خیلی به همه کردها ارادت خاصی دارم و به نظر من ایرانی تر از کردها نداریم آقای ایرانویچ من خیلی علاقه مند شدم در مورد زبان پهلوی و می خوام این زبان رو کاملا یاد بگیرم آیا امکانش هست مرا راهنمایی کنید که چه کتابهایی رو بخونم سپاسگزارتون می شم

مهدی

بابا به خدا ما لرا داریم پهلوی صحبت می کنیم برو لری یاد بگیر هرکه می خواد پهلوی یاد بگیره میره لری یاد می گیره. کلا ما تو لرستان داریم پهلوی میانه صحبت می کنیم قواعدش فارسیه و اصلا واژه عربی نداره اینم برا اثبات http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

ايران ويچ

۱) با درود به شما هم میهنی گرامی در شهر سپاهان ۲) از شما بسیار سپاسگزارم ۳) در تهران در بنیاد نیشابور بزرگترین اوستا شناس و پهلوی شناس ایران استاد و بی گمان در جهان فریدون جنیدی هر چند ماه یک دوره آموزش خط و زبان پهلوی را بگونه رایگان برپا می کنند که بر پایه گفته های دانشمندان بزرگ جهانی از بهترین کلاس های آموزش زبان و خط پهلوی است. ۴) ایشان کتابی را با نام (نامه پهلوانی انتشارات بلخ) به چاپ رسانده اند که به آموزش زبان و خط پهلوی می پردازد ۵) همچنین شما می توانید از… مطالعه بیشتر »

فروهر

با درود و سپاس از شما هممیهن گرامی جناب آقای ایرانویچ و راهنمایی کارسازتون امیدوارم همیشه پیروز و سربلند باشید همه مخالفان شما تنها از روی پی ورزی و تعصبات قومی قبیله ای سخن می گویند ولی شما تمامی پاخهایتان بر پایه مستندات تاریخی و بر پایه دانشهای روز است بسیاری هم با توهین به شما فرهنگ خودشون رو نشون دادند ما همه یک ملتیم و این فحاشی ها تنها از سوی انگلیس و دشمنان ایران است که می خواهند ایران را تجزیه کنند زنده باد ایران از خوراسان تا کردستان بزرگ به امید رهایی هممیهنان کرد گرامی از چنگال… مطالعه بیشتر »

فروهر

با درود و سپاس از شما هممیهن گرامی جناب آقای ایرانویچ و راهنمایی کارسازتون امیدوارم همیشه پیروز و سربلند باشید همه مخالفان شما تنها از روی پی ورزی و تعصبات قومی قبیله ای سخن می گویند ولی شما تمامی سخنهایتان بر پایه مستندات تاریخی و بر پایه دانشهای روز است بسیاری هم با توهین به شما فرهنگ خودشون رو نشون دادند ما همه یک ملتیم و این فحاشی ها تنها از سوی انگلیس و دشمنان ایران است که می خواهند ایران را تجزیه کنند زنده باد ایران از خوراسان تا کردستان بزرگ به امید رهایی هممیهنان کرد گرامی از چنگال… مطالعه بیشتر »

سعيد

با درود و سپاس از شما هم میهنی گرامی
پژوهش های بسیار نوینی درباره تاریخ ایران انجام شده است که به امید خدا به زودی منتشر خواهد شد. پانترکیسم و پانعربیسم و… همه و همه باید دمشون بذارن رو کولشون تاریخ سومر خودش شاخه ای از تمدن ایران که همانگونه که گفتم به زودی همه سندهای تاریخی ایران به زودی این آلودگی های اندیشه ای را پاک خواهد کرد

مهدی

در ضمن ترکی حرف زدن ربطی به ترک بودن نداره مثلا من که لر هستم دارم فارسیو بهتر از فارسا صحبت می کنم( پارسی میانه به دلیل وجود زاگرس و مردان دلاور زبان ما تغییر نکرده و یه کلمه ترکی یا عربی نداره) یعنی من فارسم به هیچ وجه من یه عیلامی هستم. یا کسانی که تو خوزستان عربی حرف می زنند. اصلا سندی بر عرب بودنشون نیست. همینطور ترکی صحبت کردنت نمیتونه علت ترک بودنت باشه پس انقدر سر خودتو کلاه نزار. هم وطناتم ناراحت ( آزرده) نکن

پارسا

اتفاقا ما بخ ترک بودن خود افتخار میکنیم چون نباید از زبان و ریشه خود فرار کنیم خوب تمام انسنهت یکسان هستند انطور که شما برادران لر یا کورد یا فارس و گیل م تات و تالش بقیه اریایی های ایران براحتی زبان برادران هندی و پاکستانی و افغانی تاجیک و سغد اردو و بلوچ رو براحت میفهمید ما نیز زبان ترکیه ای بلغار و روس و گرجی و رمنی صربستانی قرقیز ازبک و قزاق را براحتی می‌فهمیم پس هیچ ناحتی نداره دوست لر من

kang

روسها و صربها شدند برادر تورک؟
احیانا با مردمان مالدیو و سیشل و اوگاندا و بوتسوانا و برزیل هم اشتراکات نژادی و زبانی ندارید شما تورک ها متوهم؟

سرباز آذربایجان

ملا لطفاً بلغارها و صرب ها و گرجی ها رو نجس نکن اینها به ترک ها ربطی ندارند و ترکی هم حرف نمی زنند.در ضمن زبان کشورهای ترک ،زبانی شبه ترکی هست نه ترکی و باید با مترجم با یک دیگر حرف بزنند

مریم

پانترکها دروغگو ترین ها هستند تحریف تاریخ کاری که پانترکها در آن حرفه ای هستند حواستون باشه گول این دروغگو ها رو نخورید اینا فقط بلدند دروغ بگن و به بقیه توهین کنند و تاریخ مردم ایران رو بدزدند و به اسم خودشون تموم کنند .به گفته ولادیمیر مینورسکی خاورشناس: «هر جا که پرسش حل نشده‌ای در زمینه فرهنگ قوم‌های شرق باستان پدید آید ترکان بی درنگ دست خود را همان جا دراز می‌کنند»[۶][۱].مینورسکی ضمن انتقاد از روش مورّخان پان ترکیست، بیان می‌دارد که «مسائل علمی حل نشده‌ای در زمینه فرهنگ اقوام شرق باستان» بستری برای جعل تاریخی و توجیه… مطالعه بیشتر »

دیااکو

خاک تو سرت به چنگیزمغول مینازی اگه شما ترکیدچرا اسم شهرهاتون پهلویه فرهنگتون چیه به خط ترکیه مینازی لاتینه ترکها ار طول تاریخ هنگام قدرت خونریز بودن مثلاتاتورک چنگیز یا خایهمال حکومت بودن مثل سبکتگین زنده باد پارس کرد اذری لر بلوچ مازنی گیلک لک تات تالش خوراسان سیستان از کردستان همیشه ایرانی

Mehran

آخه زبونی که تو حرف میزنی از بیهقی و امثالش به ارث رسیده که اوناهم ترک بودن.

ترک

خفه ، برو به خودت بناز بعد بیا دو کلام سه کلام بگو

مهدی

عشق اس ما لرا فارسی که مملکت صحبت می کنند از زبان پهلوی گرفته شده و لی الان بیشترش عربیه با قوائد پهلوی ولی ما لرا یک کلمه عربی به زبان نمی اوریم و دقیقا داریم به زبان پارسی میانه صحبت می کنیم. ولی چیزی که بعث شده تو کفی بمونم اینه که ما لرا چه ربطی به فارسا داریم که زبونشون رو بهتر از خودشون صحبت میکنیم.

ایرانی

لرها وبختیاری ها از تیره های پارسی هستندو پارسی دری در دوره ی سومش از گویش لری بختیاری برگرفته شده است

Lur

تمام گویش های لری بازمانده ی پارسی میانه یا پارسی پهله ای هستن.در گویش های لری درست شبیه پارسی میانه خ تبدیل به ه میشود

من

از پان‌ترک‌ها دو تا سؤال دارم: ۱. چرا وقتی یک کلمه از زبان اقوام باستانی پیدا می‌کنید که در ترکی امروز رایج هست فوراً می‌گید اون قوم ترک بودند؛ در حالی که هزاران واژه از زبون همون قوم در زبان‌هایی مثلاً عربی و فارسی و انگلیسی هست. پس چرا نشه گفت این اقوام مثلاً انگلیسی یا عربی یا فارس بودند؟ ۲. هزاران واژه‌ی مشترک بین ترکی، عربی و فارسی وجود داره؛ چرا به همین شکل ادعا نمی‌کنید که عرب‌ها و فارسی‌زبان‌ها هم ترک هستند؟ و در آخر این که چرا در کشور ترکیه و حتی جمهوری آذربایجان تاریخ را به… مطالعه بیشتر »

ناصر

آخرن جمله من،

یاشاسین منیم دیلیم ، یاشاسین متحد ملت، یاشاسین آزاد انسانلار

زنده باد زبان من، زنده باد ملت متحد، زنده باد انسانهای آزاد

تورک اوغلو

صدهای کلمه پرکاربرد وجود داره که ترکی هستند و در فارسی استفاده میشه مثل خانم ، آقا ، داداش، ابجی ،قاشق آتش آریا آینه ساچمه قابلمه و…من لیستی از این کلمات را میگذارم که تو خودت هم میتونی برسی کنی اما به بقیه جوابهات نگاه کن به غیر از یه سری فحاشی و بد بیرا هیچ چی نیست خودت هم اگه به لغت نامه ها نگاه کرده باشی به خوبی معنی کلمه پارس را میدونی چیه توی انسانی هستی که قادری حرف پدر تاریخ (هرودوت )را در مورد کوروش کبیر انکار کنی من که دیگه عددی نیستم تو که قادری… مطالعه بیشتر »

خسرو

بگو پورپیرای تاریخ دان اصفهانی از کدام دانشگاه مدرک گرفته؟ من واسه حرفام صدتا دلیل منطقی آوردم, چرا افتخار میکنی به دزدایی مثل چنگیز و تیمور؟ چرا بی ربط حرف میزنی؟ یه کم اون پان خریسم احمقانه ات را از جلو چشات دور کن بعد حرف بزن, همون هرودت و تاریخ نویس یونانی اگر واسه تو ملاک هستند بارها از پادشاهان ایران به نیکی یاد کردن, تازه این پورپیرای تو هم که هرودت را انکار میکنه میگه اصلا هخامنشیان وجود نداشتن ولی هرودت میگه داشتن, شما پان خریستها به هیچ رفرنسی وفادار نیستین و فقط قصد تاریخ دزدی و فرهنگ… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشيانت

کاری با دعواتون ندارم
اما ترک و فارس تا وقتی ادب نداشته باشن جفتشون مفت نمی‌ارزن
جفتتون به هم میگین فحاش و جفتتونم فحش میدین به هم

در ضمن دعواتونو قومی قبیله ای نکنین
با فردوسی چیکار دارین؟ به هم فحش بدین با بقیه چیکار؟
هروقت عرضه داشتین یه کتاب مث شاهنامه یا ده ده قورقود نوشتین بعد بیاین بحث کنین
اونا موندن تو تاریخ. این شمایید که رفتنی هستید. حالا فحش بدین به هم

ايران ويچ

۱) نادان برو کتاب واژه های پارسی در زبان انگلیسی نوشته دکتر سید محمد علی سجادیه رو بخون ۲) برو کتاب واژه های پارسی در زبان سوئدی نوشته دکتر محمد حسین آذران رو بخون ۳) برو کتاب واژه های پارسی در چین اویغوری نوشته سرکار خانم نادره بدیعی را بخونکه به گفته پانترکها مادر زبانهای ترکی است. ۴) درهمان زبان نادان ۸۵۰۰ واژه پارسی وجود دارد. این کتاب در پژوهشکده های ایتالیا نیز به عنوان یک مرجع معتبر شناخته شده است. این کتاب توسط انتشارات بلخ چاپ شده است. ۵) طبق پژوهش های پروفسور محرم ارگین دانشمند ترکیه ای پس… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

بنابر پژوهش های استاد مسلم و بیگمان امروز زبان پارسی استاد جلیل دوستخواه این مشکل ما کاربران زبان پارسی است نه زبان توانمند پارسی.
اگر ماشین واژه سازی پارسی روشن شود هیچ زبانی به گرد پاش هم نخواهد رسید. خوب توجه کن به گرد پاش هم نخواهد رسید.
ایشون هنوز زنده هستند و هرپانترک نادانی که جرات دارد با ایشان مناظره کنند این گوی و این میدان بسم الله

kang

لاطائلاتت رو خوندم مغول زاده عزیز ترکستان ۳۰ میلیون کورد در شرق، جنوب و استانبول و مرسین و ازمیر داره که شما احمق ها همه اونهارو تورک حساب میکنید و به آمارتون اضافه میکنید آذری ها قومی ایرانی تبار از نژاد اوراتو ها با جمعیت بالغ بر ۳۰ میلیون نفر هستن که شما مغول زاده ها اونهارو هم تورک حساب میکنید یونانی ها با ریشه ۳۵۰۰ ساله در فلسفه و ریاضیات از نژاد رومی هستن که اونها هم از نظر شما تورکن روسهایی که همجوار نیاکان مغولتون هستن هم از نظر شما تورکن با این حساب آمار واقع بینانه‌تون به… مطالعه بیشتر »

مهدی

محسن فارسانی در مقدمه دیوان ملا زلفعلی بختیاری این گویش ظریف را از مشتقات نزدیک زبان پهلوی می‌داند و در این خصوص می‌نویسد : خاک زاگرس به لحاظ کوهستانی بودن از هجوم اقوام بیگانه مصون مانده و گویش آنان کمتر با زبان ترکی و عربی مخلوط شده است.

سیروان

این آقایان ترک چرا اینقدر بدون اطلاعات حرف میزنن؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تاریخ کردها بر می گرده به هزاره های پیش از میلاد این توی تاریخ هرودت و آثار استرابون اومده در ضمن شما این همه کتیبه و آثار باستانی و نوسخ خطی رو رد میکنین؟!!!!! در حالی که چیزی برای گفتن ندارین
این ذهتابی و پورپیرام که بهشون افتخار میکنین از بن بی سوادن هرکی قبول نداره بره تحقیق کنه
شما که میگین تخت جمشیدو رضا خان ساخته!!!!!!!!!!!

ايرانويچ

۱) تاریخ دست کم ۱۰۰۰۰ ساله آریایی ها در فلات ایران کاملا ثابت شده است. ۲) حتما کتاب شادروان دکتر جهانشاه درخشانی را بخونید. ۳) کتاب ایشان ابتدا در آلمان به زبان آلمانی چاپ شده است. ۴) کتاب ایران در عصر آهن نوشته دکتر مدودسکایا را بخونید. ۵) کتاب ایران بزرگ نوشته امید عطایی فرد را بخونید ۶) ناصر پورپیرار این دیپلمه بیسواد اخراجی از حزب توده که عددی نیست. ۷) خیلی وقت تاریخ مصرفش تمام شده. ۸) اینقدر سوتی های خنده داری تو کتابش پیدا کردن که به یک فاجعه تاریخی شبیه. ۹) سوتی های ایشان را می توانید… مطالعه بیشتر »

ایرانگوزیچ

شما آقایان کرد چرا اینقدر بدون اطلاعات حرف میزنن؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! برو آثار و سی دی های پور پیرار و بگیر و نگاه کن تا بفهمی هرودت!!!! و استرابون!!!! کی هستند چون مستند حرف میزنند از دید شمای نادان بی سواد تلقی میشوند!!!! بخاطر همین است که هرچی کتیبه پیدا میشه شبانه گم میشود و اجازه خوانده شدن داده نمیشود!!!! چرا تاریخ شما ۲۵۰۰ سال بوده ؟؟؟ یعنی عقل رضاشاه نمی رسیده که تاریخ ایران (منظور سرزمین امروزی) بیش از ۲۵۰۰ سال است!!!! چرا ملا نصرالدین هایی در کار معرفی تمدن ایران باستان!!! پورپیرار نادان!!!! را نمی خوانی تا جواب خودت را… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) بهتر بدونید آثار یافت شده در میان رودان پیش از سومری ها وجود آریایی ها رو در میان رودان بیگمان و مسجل کرده است ۲) برو نوشته های پروفسور اسپایزر را بخون ۳) نشان چلیپا (نشان مسلم آریایی ها) در هزاره پنجم پیش از میلاد یعنی هزارسال پیش از ورود سومری ها در میان رودان کشف شده است ۴) امروزه دانشمندان تمدن سومر و آشور را وامدار تمدن فلات ایران میدانند {کتاب ایران بزرگ نوشته امید عطایی فرد} ۵) خط کشف شده در جیرفت کرمان (سرزمین آرتا) پانصد سال از خط سومری کهن تر و کامل تر است ۶)… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) ما که از خدامون به مورخان اسلامی رجوع کنیم
۲) وقتی دینوری آشکارا میگه نام ابراهیم عجمی و از کردان است
۳) وقتی همه آنها پادشاهان ایران را داناترین و کهن ترین پادشاهان جهان می نامند
۴) نادان خود ابوریحان بیرونی بسیار به تاریخ کهن ایران گرایش داشت
۵) اکنون شما خودت بگو نظر مورخان و جغرافی دانان اسلامی که ثابت میکنه ترکان تازه پس از اسلام وارد ایران شده اند را می پذیری!!!؟؟؟

ايرانويچ

۱) قربونت بشم این ترکها هستند که گوز گوز میکنند
۲) وقتی داری ترکی صحبت میکنی بزن دور آهسته ببین چند دفعه گوز گوز میکنی

ايرانويچ

در آغاز تاریخ میانرودان، پیوندهای تنگاتنگ فرهنگی، بازرگانی و سیاسی میان آن سرزمین و فلات ایران وجود داشت. پاره ای از قوم های آریایی از دیرباز در میانرودان می زیستند و یا به آن سرزمین رخنه می کردند. شاهان سومر خود را ناگزیر از آن دیدند تا برای جلوگیری از رخنه تازندگان چاره ای اندیشیدند. کهن ترین شاهان سومر (اوروک)، برای درگیری با قوم های آریایی، در آغاز هزاره سوم پیش از میلاد، بارها به سوی فلات ایران لشکر کشیدند. اِنمِرکار، فرمانروای سومر، سردارش لوگل بُندُه را به سرزمین اَرُتَه در خاور ایران می فرستد. داستان سفر این سردار سومری… مطالعه بیشتر »

علی

معنی اوروک رو از یه ترک بپرس معنیش میشه قلب دل احتمالا لقبش بوده که مردم بهش داده بودن البت تو ترکی اوروک خالی بهتر معنی میده

علی

تو زبان تورکی کلماتی وجود داره که ۱۰۰سال هم فکر کنی نمیتونی فارسیشو پیدا کنی در ضمن قلب کلمه تورکی هست اصلا فارس ها رو ما ادم حساب نمیکنیم افغانی بدبخت تو تاریخ هم کلا تورک ها به فارس ها حکومت کردند تا به امروز

میران

هیچ کوردی مثل تورک ها مهاجر نبوده تا هر جا رسید اشغالش کنه و با راهزنی وحشی گری و قتم عام و بعد زاد و ولد به اسم کشور ثبتش کنه که بشه بیست و چهارتا کشور،، و اینکه کوردها یک جا نشین و با محدوده ی جغرافیایی معینی بودن، که صفت ترکی نداشتن برای مقام و پست بخوان تا کمر خم بشن، نگاه کنی برای نگه داری از مرزها کوردها رشادت کردن از غرب تا شرق، خراسان… تاریخ بیستون و فقرقا مهاباد در حد هزار نسل از شما به وجود بیاد و بره بیشتره قدتمش و همین ها کافیه…… مطالعه بیشتر »

حسن

کورد کیلو چنده شما اصلا تاریخ داریخ شما که میگی هزاران سال تاریخ دارین پس چرا یه مملکت ندارین هیچ ملتی به اندازه تورک ها بر ایرا ن حکومت نکرده تورک ها ۲۱عدد کشور دارند کدوم ملت ها انقدر کشور دارن اینا بر میگره به تاریخ ملت بزرگ تورک کورد ها ارزه ندارن برا خودشون یه کشور تاسیس کنم

kang

اگه انقدر قدیمی و با جنم هستین چرا یه خط از خودتون ندارین؟
۲۱ کشور تورک زبانن؟ یونان رومی و بلغارستان رومی و آذربایجان اوراتو و روسیه و ازبکستان پارتی رو هم تورک حساب کردی؟
ضمنا اون تورک که میگی حاکم ایران بوده، صفویان ترکمن و افشاریان ترکمن و سلجوقیان ترکمن بودن که اشتراکات ژنتیکیشون با مردم افغان و بلوچ بیشتره تا تورک
یادم نره اشاره کنم که کشور کوردستان بعد از عثمانی داشت تاسیس میشد و شما تورکها با دسیسه انگلیس و فرانسه شرف نداشته خودتونو برای بار هزارم انداختین توی مستراح

سرباز آذربایجان

شما اگه تاریخ می‌داشتید که یک مبدا تاریخی و سالنامه از خودتان می داشتید که رخ داد ها و اتفاقات خودتان را با آن تاریخ می سنجیدید مانند اقلا کردها مبدا تاریخی خورشیدی و مادی را دارند ،شما نه خطی برای نوشتار داشتید و نه مبدا تاریخی و نه منبع تاریخی.شما یه مشت وحشی بیابانگرد بودید که تاریخ خودتان را نتوانستید بنویسید چون فهم آن را نداشتید و منابع تاریخی خود را در سالنامه های چینی و ایرانی پیدا می کنید. پس مودب باش و نام کرد که تاریخ و عظمت و فرهنگ ایران زمین هست را مودبانه بر زبان… مطالعه بیشتر »

پاپک خرمدین از تبریز

عزیزان خواهش می کنم بحث را تمام کنید. آبروی ایران و ایرانی را بردید.این بحث شما تمامی ندارد.
چرا باید یک مادی از سرزمین آتروپاتنا که پایه گذار واقعی ایران است به یک پارسی توهین کند و باالعکس…
از تبریز مرکز آتروپاتن

Ehsan Turanbek

لعنت به توی فارسبرست.
از تبریز دیار ترکان.

kurt

هم وطنان فارس زبان راست میگن به نظر این که فارسها قبل از ترکها ایران بودن با استناد به این موضوع و شجاعت تاریخی که کورش کبیر از خودش به جا گذاشت منظور همان قاییده شدن خواهر کورش به دست خودش که همان نژاد پاک فارسها رو به وجود آورد

mehran……mantegi bashim.

tashakorrrrrrrrrr

kang

د آخه انگل واسه چی اسم کورد رو خودت گذاشتی حاضرم قسم بخورم تورکی
چون کوردها اگر هم با الفبای لاتین بنویسن kurd مینویسن و اون t رو برادران مغولت میگن

نازنین

با سلام: وای که چه قدر نظر خوندم! ایرانویچ جان: با توجه به تحقیقاتی که من کردم مادها همان کردها هستند…تمدن سومر که در بین انهرین بوده این قدر دور بوده از ترکان که اگه به کردا نزدیک باشه به ترکای امروزی نزدیک نیست.. من خودم خوزستانی ام.. توی شهر من بهبهان قبر کیدین هوتران شاید تنها پادشاه عیلامی پیدا شده..در دستاش یع حلقه به اسم حلقه قدرت هستش ..با لوحه هایی که نوشی داره و نوشته هایی که هنوز معنی اش رو کشف هم نکردن و میگن اشاره به ماورالطبیعه داره.. من فارسم.. لرها بعد ها وارد دشت بهبهان… مطالعه بیشتر »

هاتف

از جناب ایرانویچ به دلیل بستن دهان پانترکهای بی سواد ممنونم

m.m

ایرانویچ عقده حقارت نداشته عزیز و از کلمه خارج از عرفی هم استفاده نکرده ، و وقتی میبینه چهارتا تورک دارن از تمدن سومر کرد ها سوء استفاده میکنن و تمدن نداشته خودشون رو جار میزنن باید هم متعصب بشه .

در ضمن من پارسم و شیرازی

ایرج

به عنوان یک فارس با جدایی ترکها از ایران موافقم به شرط اینکه: تمام ترکهای سایر نقاط ایران از جمله تهران به شهرهای خود برگردن. در اینصورت با کسر حدود ۲۰ میلیون جمعیت وبا داشتن ذخایر عظیم انرژی و معدنی زندگی بهنری خواهیم داشت. اما آینده ترکها چی میشه؟ ۱) اگه بخوان مستقل بشن که بعلت فقر منابع طبیعی و انرژی چندان دوام نمیارن. کافیه اولین زمستون بعد از جدایشونو تصور کنید که نفت و گازشونو قطع کنیم اونوقت به……. ۲)اگه با جمهوری جعلی آذربایجان متحد بشن در اینصورت کشوری با حدود ۳۰ میلیون خواهند شد که منابع محدودی داره(بین… مطالعه بیشتر »

علی

اگر خواهان ادبیاتی مثل خودتان باشید من میتونم چندین صفحه برای شما ودوستان شوونیسمتان مطالبی بنویسم که تمام ارزوها ورویاهایتان را بر باد بدهد اما هر کاری کردم تا خودم را قانع کنم ؛ انسانیت (شاید برای شماها مسخره باشد) این اجازه رابه من نداد . البته عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، من زمانی مثل بسیاری از مردم ترک و صلح طلب ایران نسبت به این مسائل که شماها میگید احساس وابستگی و افتخار می کردم طوری که مقابل اعتراض بعضی از دوستان چندین مقاله نیز در حمایت از رویاهای شما که تا ان زمان رویاهای من هم… مطالعه بیشتر »

ايران ويچ

۱) بشین سر جات حال نداری مخت گوزیده خبر نداری بنده خدا ۲) تاریخ ما رو خاخام یهود ساخته!!!!!؟؟؟؟؟ خود خاخام های یهود دست پرورده ما هستند خواستی بگو تا اسناد معتبرش رو برات رو کنم تا این جوری الکی زرزر نکنی ۳) ترکان تنها در بی خردی و کشت و کشتار از ما سر تر بودند!!! باور نداری!!!؟؟؟؟ ۴) این شر و ور هات رو برو برای همان بزرگان پانترکت بکن و برای ما داستان سرایی نکن ۵) بهت گفتم برو نوشته های ابن سینا و فارابی و ابن فضلان رو درباره ترکان بخون سپس زر زر کن که… مطالعه بیشتر »

ماردين

بچه ها این ترکای خر کم اوردن.
هه ر بژی ایرانوویچ(زنده باشی ایرانوویچ)

علي

اخوی اشتباه حساب کردی ترکا اگر سوا بشن ترکهای آذربایجان +ترکهای استان مرکزی+ترهای اسان فارس +زنجان +قزوین +الحمدا… نصف بیشتر تهران و… قومیتهای دیگرهم سوا کنی یه چیزی حدود ۳یا۴ میلیون فارس میمونه تحت سلطه ترکها آنوقت شما نفت قوم عرب (خوزستان )را بحساب خودتان نذارید ببینید واقعا چی دارید حالا آینده تون چطوری میشه ۱-مانند نژاد افغانتون مراجعه مکنید به آذربایجان برای نوکری ۲- الحاق میشید به افغانستان آنوقت میدونید سر تون چی میاد ۳-مثل زمان سابق شهرنو راه می اندازید تاترکها بیان ومنبع درآمدی باشد ۴- مثل الان دخترانتان را به کشورهای عربی برای کسب درآمد صادر میکنید… مطالعه بیشتر »

علي

علی پاسخ در تاریخ Today ۱۲:۴۳ ب.ظ (۵ seconds ago): آقای ایرج خان اشتباه حساب کردی ترکا اگر سوا بشن ترکهای آذربایجان +ترکهای استان مرکزی+ترهای اسان فارس +زنجان +قزوین +الحمدا… نصف بیشتر تهران و… قومیتهای دیگرهم سوا کنی یه چیزی حدود ۳یا۴ میلیون فارس میمونه تحت سلطه ترکها آنوقت شما نفت قوم عرب (خوزستان )را بحساب خودتان نذارید ببینید واقعا چی دارید حالا آینده تون چطوری میشه ۱-مانند نژاد افغانتون مراجعه مکنید به آذربایجان برای نوکری ۲- الحاق میشید به افغانستان آنوقت میدونید سر تون چی میاد ۳-مثل زمان سابق شهرنو راه می اندازید تاترکها بیان ومنبع درآمدی باشد ۴-… مطالعه بیشتر »

علیزاد

ویدیوی مصاحبه با ساکنان شهرنو در یوتیوب هست. لهجه‌ی غلیظ ترکی در میان روسپیان برای هر ذی شعوری قابل فهمه.
ضمنا مگه کشورهای عربی دختران شما را قبول ندارند که ما باید دختر بفرستیم؟ یعنی برای شترهایشان هم قبول ندارند؟

احمد

سن منیم لولومی ییسن

mosinaight

به قول استاد عزیزم بهمن بیگى قشقایى، اینترنت جاى بچه ها شده است، دانش واقعى و آدمهاى بزرگ در واقعیت زندگى میکنند، اینانى که در فیس بوک نظر میدهند اکثرا، کودکانى هستند که بى هیچ دانشى پا به جوانى گذاشته اند، از آنها نباید انتظارى داشت، درین زمانه که قوم گرایى نشانه عقب ماندگى فرهنگى جامعه هست، دیگر گفتگو و حقیقت گرایى معنا ندارد…

محمد

دوست عزیزم آقای سعید از نظر من تمام انسانهای روی زمین در شکل گیری تمدن بشری ( و نمام جنایت های ضد بشری ) نقش داشته اند . فرقی نمیکند که در کجای زمین یا در کدام گوشه تاریخ ایستاده باشی . مهم اینست که چه نقشی در کاهش آلام بشری داشته باشی . چه فرقی میکند که نژادت چه باشد و از کجا آمده باشی ؟ مهم اینست که به کجا می روی . هر کس که قدمی برای پیشبرد بشریت بردارد از تبار منست خواه فارس باشد خواه ترک و یا سفید پوست و یا سیاهپوست ، زرد… مطالعه بیشتر »

آریا

من ترکی مزخرفتونو سه ساله یادگرفتم ولی شما تمام عمر نمی تونید فارسی حرف بزنید تازه اگر دست و پاشکسته هم بگید باز با لهجه مسخره تون می گید

Ehsan Turanbek

از بس زبان بدی دارین.
ترکی زبان خیلی آسونیه و یاد گرفتنش برای مردمان دیگه خیلی راحت.
لحجه ی ما ترک ها آسیایی از شاخه ی مغول.اما لحجه ی شما از شاخه ی اروبایی.

آریا

آخه کجای دنیا برای زبان به کسی فحش ناموسی میدند شاید جایی باشه که به حرف زدن آدم بخندند ولی جایی غیر از تبریز و اون حوالی نمی تونی پیدا کنی که به زبان کسی فحش بدن

آریا

به خاطر همین فرهنگ والای اون خراب شده بود که من مجبور شدم این زبون مسخره تونو یاد بگیرم آخه یکی نیست بگه بیشتره مسئولین این کشور ترکند پس فارسها چه ظلمی به این ترکا کردند غیر از اینه که تموم سرمایه مملکت توی تهرون و تبریز خرج می شه و مثلا یه شهری مثل شیراز تو این ۳۳ سال هیچ پیشرفتی نکرده تمامی آثار تاریخی شیراز در حال خرابیست و کسی جوابگو نیست پاسارگاد در حال خرابیست و بارانی شدن منطقه به خاطر سد اونو داره نابود می کنه تخت جمشید تا چند سال دیگه به تلی از خاک… مطالعه بیشتر »

Ehsan Turanbek

به قول یکی از شاعران ترکمن
برای دنیا عیبه که مردمانی مانند فارس ها روی اون زندگی کنن.

آريا

این ضرب المثلهای خرچمنی گل چمنی گل کلمی تون بدرد بند تمبان مادر آتادزد توی خرکیه (ترکیه)تون می خوره اون چیزی که عیبه برای دنیا خر بودن گونه ای از انسانهاست شما این نظریه هاتو برو توی دستشویی وقتی داری به عشق دوست دخترت جلق می زنی بررسی کن

Ehsan Turanbek

پارس کردنتونو دوست دارم.

آریا

شما هم به عرعر کردنت ادامه بده کوچولوی

علی

آقا با منطق پانترکی عربی و انگلیسی یکی هستند:
eye=عین
کامل=complete
هو=he
هی=she
defense=دفاع
هر دو زبان هم تحلیلی هستند.

آریا

متن قبلی بعضی حروف تایپ نشده بود برای همین بازنویسی می کنم اگه یکم شعور زبان شناسی داشتی و از اون سر در می آوردی با بررسی زبان فارسی باستان و اوستایی و پیچیده تر بودن زبان اوستایی نسبت به فارسی باستان می فهمیدی که کدومش قدیمیتره به این مثال نگاه کن ۱) رئوچنگه اوستایی ۲) رئوچ پارسی باستان ( هخامنشیان ) که هردو کلمه به معنی روز است ابله زبان به سمت سادگی همیشه می ره نه پیچیدگی مثلا همین ترکی الان با ترکی هزار سال پیش خیلی فرق داره ضمنا اگه یکم شعور داشتی می دیدی که اگه… مطالعه بیشتر »

Ehsan Turanbek

ایران یک لغت جعلیه.

آريا

اون چیزی که جعلیه کشور خرکیه (ترکیه) و آخر بادمجان است ایران با ده هزار سال تمدن انکار ناپذیر است اون تیمور و چنگیز و عربای ملعون نتونستند ایرانو انکار کنند اسکندر توی ایران بالاخره در مقابل عظمت ایران در مقابل قبر کورش بزرگ زانو زد تو که پیش اونا انم نیستی

آريا

جعلی خرکیه (ترکیه) و آقاخر بادمجان(آذربایجان) است نه ایران عقده ای

Ehsan Turanbek

ایران شما تا زمانی باشکوه بود که در منطقه دو قدرت عرب و ترک توجه شان به سوی اروپا بود اما بعد از اسلام که توجه اعراب و ترکان به سوی شرق تغییر کرد شما با اون ایران پرشکوهتون با کلله به زمین خوردین.و مانند سوسک زیر پای ترکان و اعراب لح شدین.و اگر ترکان سلجوق(که امروزه در ترکیه و جمهوری آذربایجان و برخی از استان ها ی ایران مانند همدان و زنجان و اردبیل ساکن هستند) و ترکان قزلباش(ترکان ساکن در آذربایجان شرقی و غربی و ترکمن سارای) حالا از زبانتون چیزی نمونده بود شما چقدر بدبخت هستیند که… مطالعه بیشتر »

مرد

اصلا فرهنگ ایرانی یعنی ترکیبی از خرده فرهنگ های اقوام مختلف لر -بلوچ – ترک – کرد- و…. که میشه فرهنگ ایرانی که همه ما به آن افتخار می کنیم . ایران یعنی همه اقوام . این بحث ها چیه….
همه این ها که گفتی حاصل کوشش تمام اقوام ایرانی هست . و باعث افتخار ایران . آذربایجان و ترکیه و سومر و بین النهرین هم جز ایران بوده و تاثیر عمیق فرهنگ ایرانی در آنها وجود دارد.

خسرو

دوستان اگر امکان دارد, نوشتاری درباره پان خر نامی زهتابی بنویسید
حکیم نظامی گنجوی:
ترکی صفت وفای‌ ما نیست
ترکانه‌ سخن سزای ما نیست

kang

از کودن بودن تورک همین بس که به کشتار دو میلیون ارمنی و یک میلیون آشوری و دویست هزار بلغار و دو میلیون کورد و دو میلیون یونانی افتخار میکنن به ریشه داشتن در شورت امثال تیمور و آتیلا و چنگیز افتخار میکنن به روسپی خانه های بیشمار ترکستان در آنکارا و بورسا افتخار میکنن به یری چنی و گاوهای خاکستری و ترکان جوان افتخار میکنن بخدا اگه درصدی آدم حسابی میبودن این تاریخ رو فراموش میکردن مثل آلمانی ها که شرمسار از جنایات نازی ها هرگونه اشاره ای به نازیسم رو چه از سرود چه آرم اس اس چه… مطالعه بیشتر »

سهیل

فعلا که مجبورید به قول خودتون به جای زبان مادری به زبان فارسی درس بخونید و به قول شما پان ترکا ما شمارو استثمار کردیم و به شما زور میگیم. مجبورید با این وضعیت کنار بیایید.کون خودتونم به زمین بکوبید این وضعیت عوض نمیشه.اگه میخواهید بهتون زور نگیم شهر و روستاهاتون رو رها کنید و از این مملکت برید.یا این که همینجا بمونید و افتخار هموطن بودن با آریایها رو داشته باشید.

Ehsan Turanbek

ترک یعنی کسی که به مردم خودش خیانت نمی کنه .ترک یعنی مردمی که تغییر هوییتو قبول نمی کنه.ترک یعنی جونشو می ده تا سرزمینشو از دست بیگانگان رها کمه.

ناشناس

مثل کشتن هزاران کرد مظلوم توسط اردوسگ

مهدی

من از همینجا به همه ترک ها میگم

بروید جلوی آینه به خودتان نگاه کنید

بعد ببینید پوست تان زرد هست یا نه

دیگه از این مستند تر بگم؟؟؟؟؟

بابا تو ترکیه درصد بسیار بسیار کمی ترک اصیل داریم ترک زبان های ایران
۱۰۰ درصد آریایی هستند

Ehsan Turanbek

تمام آسیایی ها زرد پوست نیستند. مثل آذربایجانی ها.ترکیه ها.فنلاندی ها.مجارها و استونی ها.
نژاد اورال-آلتای به دو قسمت ساری هون(هون زرد) و آق هون(هون سفید).
هون زرد شامل ترک ها به غیر از اوغوزها.مغول ها.مانچوری ها.کره ی .ژاپنی.
هون سفید شامل ترکان اوغوز.مجارها.فنلاندی ها و استونی ها
در زخیره ی ژنی آذربایجانی ها ۴۰ درصد نژاد زرد هون.۴۰ درصد هون سفید و ۱۵ درصد نژاد قفقازی و ۵ درصد نژاد اروپایی است.
یعنی ما ۸۰ درصد خالص ژنتیکی آسیایی داریم.

mehran.....

خندیدیم.تو هم که حرف های احمدکسروی را باز گو میکنی.

به تو چه

ببینید من قصد توهین بی هیچ قومیتی رو ندارم و نخواهم داشت اما طبق تحقیقات دانشمندان اولین انسان ها بعد از اخرین عصر یخبندان در کوهپایه های زاگرس از غار ها بیرون امدند و این یک نظریه اثبات شده است و احتمالا(احتمالا) و باز هم تاکید دارم احتمالا کرد ها قدیمی ترین قومیت ایران هستند(انسان وقتی عصر یخبندان شروع شد به غرب مهاجرت کردند و من منظورم اولین انسان ها در اسیا و شرق هست) و بپذیرید یا نپذیرید حقیقت است و جزییات این تحقیق در گوگل وجود ندارد و باید به کتاب ها مراجعه کنید

خسرو

تورک اوغلی درست که زبان فارسی امروزین داری واژگان بیگانه بیشماری است ولی بدین روی نیست که فارسی ناتوان باشد, در زبان فارسی برای یک واژه عربی چندین واژه پارسی سره و پالوده در دسترس هست که ریشه آنها را میشناسیم. من زبان ترکی را هم زبانی توانا همچون فارسی میدانم ولی زیبایی زبان فارسی بر کسی پوشیده نیست. شما با کمال تاسف توهین میکنی و ناسزا میگی, به فردوسی ناسزا میگی در حالیکه شاعران آذربایجانی با همین زبان ناقص (به قول شما) چکامه و ترانه های دلنواز و گوشنواز سروده اند, به کوروش فحش میدی در حالیکه اکثر قریب… مطالعه بیشتر »

ايران ويچ

بنابر پژوهش های استاد مسلم و بیگمان امروز زبان پارسی استاد جلیل دوستخواه این مشکل ما کاربران زبان پارسی است نه زبان توانمند پارسی.
اگر ماشین واژه سازی پارسی روشن شود هیچ زبانی به گرد پاش هم نخواهد رسید. خوب توجه کن به گرد پاش هم نخواهد رسید.
ایشون هنوز زنده هستند و هرپانترک نادانی که جرات دارد با ایشان مناظره کنند این گوی و این میدان بسم الله.

Mehran......mantegi bashim

البته توهین به نژاد ها جایز نیست ولی کار هایی که اسماییل سیمیتگو در ولایت آذربایجان انجام داد و قتل آمی که در سرزمین سولدوز نقده انجام داد بدون پاسخ نخواهد ماند…..

خسرو

گمشو عوضی, ارمنی ها یه ورت کردن حالا داری زر زر میکنی

کاوه اهنگر

شک نکن عزیزم این واقعیت دوباره تکرار میشود و لذت ببر!

kang

ق رو نتونستی تلفظ کنی؟ نوشتی سیمیتگو:)))
بله به امید خدا پاسخ جنایتهای برادران مغولت در درسیم و ارزنجان و آمِد و آگری و عفرین رو هم میدیم
درود بر روح پرفتوح سمکو خان

مهران

دوستان! یک نگاه اجمالی به صحبت های بالا انداختم اما فارغ از محتویات و درستی یا نادرستی این گفته ها و نوشته ها گمان میکنم آنچه که همه ما در آون مشترکیم و باید به اون بپردازیم بسیار مهمتر از این هست که دنبال اثبات تفاوتها و دیگر مسایل باشیم که پایانی هم نخواهد داشت و اون فصل مشترک انسان بودن ماست! دروغ گویی در هر زبانی ناپسند است حالا چه اهمیتی دارد که روغ همان واژه ی روی و نیز همان رخ یا روخ میباشد! یا بد گویی! کوچک شمردن! کشتار!و… و هزاران صفت دیگر در آنچه امروز پارس… مطالعه بیشتر »

Ehsan Turanbek

اگه می خوان ایران به آرامش و ثبات برسه باید حقوق تمام اقلیت های دینی و قومی رو باید رعایت کنن.سنی نباید پاین تر از شیعه.فارس نباید بالاتر از عرب و بلوچ و کرد و قشقایی و ترکمن و ترک باشه.
من خودم هم اقلیت قومی(ترک بودن) و مذهبی(سنی بودن) هستم.

مهدی

اقلیت کجا بود برادر

ایران که بیشترش ترکه

نصفه تهران ترک هستند

حدااقل ۳۰ میلیون ترک داریم

ترک ها از فارسا بیشتر هستند

حکومت هم که درست ترک هاست

بقیه هم لر و فارس و کرد و بلوچ هستند

که از اینا لر ها و فارسا جمعیت اشون بیشتره

این که شما سنی هستی و مثلا در ایران پایین تر از شیعه

ربطی به قوم یا ایران نداره

ماله سیستم حکومته که منه لر اونه فارس و تویه ترک

همه داریم ازش ضربه می خوریم.

ایرج

دوستان توجه کنند که در هیچ جای قانون اساسی حق آموزش زبان مادری یا قومی نیامده است.آنچه در اصل ۱۵ قانون اساسی آمده آزاد بودن تدریس ادبیات محلی و قومی در کنار زبان فارسی است. اصل ۱۵ قانون اساسی: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات ومتون رسمی باید با این زبان و خط باشد(دقت کنید کلمه باید الزام آور است) ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. باید توجه داشت آزاد بودن تدریس ادبیات محل… مطالعه بیشتر »

Ehsan Turanbek

فکر نمی کنی برای یک ملت ۳۵ میلیونی خیلی کمه.

ایرج

ملت؟ کدوم ملت؟؟؟؟؟تو ایران ملتی به غیر از ایرانی نمیشناسم.اگه منظورت قوم عزیز آذریه که جمعیتشون بر پایه مرکز آمار ایران-سارمان سیا-کنگره ملی آمریکا-سایت اتنولوژی۲۰۱۱-سازمان ملل و… بین ۱۱ تا ۱۸ میلیون(در بیشترین تخمین)نفره.در ضمن ۲ واحد درسی در دانشگاهها به آموزش ربان محلی اخنصاص داده شده.البته کمه ولی در مقایسه با کشورهای همسایه ترکیه و جمهوری باکو که اصلا اقلیتارو به رسمیت نمیشناسن بدک نیست.

Ehsan Turanbek

اگه آماره من قبول می کردم.آمار باید دقیق باشه.نمیشه گفت بر اساس آمار جمعییت آذربایجانی ها ۱۱-۱۸ میلیون ه که اگه این جوری بگی یعنی احتماله.

ایرج

دوست عزیز شما بر پایه کدوم آمارگیری جمعیت ۳۵ میلیونی را میگید؟

Ehsan Turanbek

بر اساس احتمال نه آمار چون که حکومت ایران هیچ وقت آمار دقیقی نمی ده.
بر جمعییت ترین استان های ایران شامل ۱-آذربایجان شرقی ۲-تهران ۳-آذربایجان غربی

جمعییت شهر تهران ۱۳ میلیون.یعنی جمعییت آذربایجان شرقی بیشتر از ۱۳ میلیون است.

حالا خودت مقایسه کن با رقمی که خودت دادی.

تالش

گرچاسپ : در زبان تالشی یعنی اسپ تیزرو و عرب ها چ و پ نداشتند. ارَ: در زبان تالشی یعنی توت فرنگی وحشی اران : همان ایران و یعنی محل رویش توت فرنگی وحشی آریا: یعنی چیزی که آری است یعنی به زور و بی دردسر خودرا به شخصی وصل کرده یاد آور می شوم تالشان دیوانگان را تور (تورانیان) و افراد به زور وصل شده به خود را آریا می نامند. البته منظور توهین نیست چرا که خود تالش ها هم از اقوام آریایی هستند. منظور من تنها این است که بدانیم ام در تالشی یعنی این و امروز… مطالعه بیشتر »

تالش

راستی اوستا
یعنی سَتای اَوَر و این در تالشی یعنی وحی

خسرو

روفسور ولادمیر مینورسکی در رابطه با زبان آذری می‌گوید: «مردمان بومی و اصیل یکجانشین روستایی و کشاورز آذربایجان در دوران فتح اعراب به لقب تحقیر آمیز علوج (غیرعرب)خطاب می‌شدند. این‌ها به گویش‌های متفاوتی همچون آذری و تالشی تکلّم می‌کردند که هنوز هم امروز جزیره‌هایی از این زبان‌ها در میان مردمان ترک‌زبان آذربایجان دیده می‌شود. تنها سلاح این جمعیت آرام و صلح‌جوی روستایی فلاخَن بود و بابک خرّم‌دین با پشتیبانیِ این گروه بر ضد خلیفه قیام کرد.» پروفسور گیلبرت لاژارد هم می‌گوید: «زبان آذری در حوزه آذربایجان رواج داشت و یک زبان مهم ایرانی بود که مسعودی آن را در کنار… مطالعه بیشتر »

سومر

شکر خدا زبان اذری وجود داشت ونابود شده ورفته

خسرو

زبان فارسی با اینکه یکی از ارکان اصلی هویت ایرانی است و به عنوان زبان ملی و رسمی ایران شناخته شده‌است، ولی هویتی بسیار فراتر از فلات ایران دارد. فارسی از حدود سال ۱۰۰۰ میلادی تا ۱۸۰۰، زبان میانجی بخش بزرگی از غرب و جنوب آسیا بود. به عنوان نمونه پیش از استعمار هند توسط انگلیس، در زمان حکومت گورکانیان در هند، که ادامه دهنده امپراتوری تیموریان در هند بودند، فارسی زبان رسمی این امپراتوری وسیع بود. یا نقل می‌کنند که وقتی که شاه اسماعیل صفوی در ابتدای یکی از جنگ‌های خود قطعه شعری به زبان ترکی آذربایجانی برای پادشاه… مطالعه بیشتر »

تورک اوغلو

آخه اگه معادل کلمات عربی و ترکی چندین لغت فارسی سره دارید عاقلانه اینه که دیگه از ترکی و عربی استفاده نکنید مثلا اگه برای تاریخ لغت دارید چرا از عربی آن استفاده می کنید تو به من بگو تاریخ فارسیش چی می شه دیدی لغتی براش نداری برای همین از عربیش استفاده می کنی و اگه داشتی مسلما از آن استفاده می کردی و اگه چنین لغتی و لغاتی وجود داشت چرا هیچ کس غیر از تو از آن خبر ندارد مثلا همین کلمه ی خبر بگو فارسیش چی می شه اگه راست می گی شما می گید وطن… مطالعه بیشتر »

ايران ويچ

۱) نادان واژه معنوی برگرفته از واژه مینوی پارسی است که همه دانشمندان زبانشناس عرب نیز آن را تایید کرده اند و با توجه به صرفی بودن زبان عربی این واژه بگونه های معنوی معنی، یعنی،و…درآمده است.
۲) شما دلت به حال خودتون بسوزه
۳) راستی نام شما چیه!!!؟؟؟
۴) ترک هستین اینکه ساخته زبان چینی ها است!!!؟؟؟
۵) توران اینکه تنها در زبانهای اوستایی و سانسکریت زبانهای مسلم و بی گمان آریایی ها معنی دارد!!!؟؟؟
۶) راستی ترکستان یعنی چی!!!؟؟؟؟ ترکش که چینی و ستانش پسوند پارسی
۷) بگو تا چی صدا کنم تورو

سومر

ترک به مفهوم چینیه؟؟؟؟ستان هم فارسیه؟؟؟حالا انگلستان عربستان پاکستان هندوستان قزاقستان صربستان اوزبکستان ترکمنستان مجارستان گرجستان همه فارسی شد؟؟؟؟خوش به حال شما دنیا مال شماست.در مورد معنی ترک از اینترنت کمک بگیر مغزت رو خسته نکن

ايران ويچ

نادان تو این همه سال زبان پارسی شنیدی ولی هنوز نمیدونی معادل واژه خبر در پارسی واژه پیام است!!!؟؟؟ اونوقت اومدی برای ما زبانشناسی میکنی!!!؟؟؟ موش تو لونش نمیرفت جارو به دمبش میبست

آپارانیک

دوست ارجمندم
خبر واژه ی ایرانی می باشد در زبان تازیان و اکنون در گویش لری به خبر هور و زبان کردی که گنجینه ی از واژگان اوستایی می باشد خبر را هویر می گویند.در هور شکل دگرگون شده خبر هست واک ه به خ دگرگون شده و واک و به ب

ايران ويچ

نادان واژه هایی که چندین سده وارد زبان پارسی شده رو که نمیشه یهویی جابجا کرد. نیاز به زمان داره. این ایراد از ما کاربران و گویشوران زبان پارسی است که درست سخن نمیگیم نه از زبان پارسی. خوشبختانه هنوز استاد جنیدی در تهران زنده هستند و از دانشگاه کلمبیا در آمریکا تا دانشگاههای ایتالیا و آلمان بگیر تا دانشگاه ایرانشناسی استرالیا ایشان را به خوبی میشناسند. هرپانترکی که ادعایی داره مرد و مردونه بیاد میدان با ایشان مناظره کنه. بزرگترین زبانشناسان دنیا پیش ایشان اظهار کمبود میکنند گنده شما پانترکها که عددی نیست. اکنون بشینین هرچقدر دلتون میخواد تو… مطالعه بیشتر »

Mehran......mantegi bashim

آقای نم چی ویچ ..اولا نمی دونم شما چه حساسیتی به پانترک ها دارین؟ ثانیا تو نادانی که نمیدانی این ها همش برنامه هایی از قبل تایین شده است تا کل مردم را از یک نژاد بدانند…و احمق هایی مثل شما تسلیم همچین خواسته ها میشین …..من چند سالی تو خارج کشور بودم در اونجا از ترک ها زیاد خوششان نمیایید ولی نه به دلیل حرف شما بلکه ترک ها را رقیب خود میدانند …ولی در عوض دل سوزی خاصی نسبت به فارس ها دارند به این دلیل که شما را مردمی احمق و زود باور میدانند و بی هویت… مطالعه بیشتر »

ايرانوريچ

۱) اگر به این نوشته های خودت که بیشتر به یک ایده آل گرایی کودکانه همانند است نگاه کنی به خوبی درخواهی یافت که کی نادان و احمقه!!!!؟؟؟؟ ۲) ما از خدامون که تاریخ ایران رو بر پایه و بنیان دانش های زبان شناسی، آب و هوای باستان شناسی، ستاره شناسی باستانی، استوره شناسی، ادیان شناسی، هنر شناسی، رد یابی فرهنگ در دیگر فرهنگها که خودم مدت ۱۰ سال در باره شون پژوهش میدانی کردم و از همه مهمتر دانش ژنتیک دوباره بنویسند و برای این لحظه روز شماری میکنیم. ۳) کوچکترین شک و دودلی به خودت راه نده که… مطالعه بیشتر »

خسرو

منطق و ترک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پارادوکس ذاتی

ماردين

چند ساله دیکه کشور کردستان بزرگ و تشکیل میدیم شمارو میفرستیم همون بیابون مغولستان غارتگری کنین.

مارگارتو

شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه مواظب باشید خودتان به کویرهای افغانستان رانده نشوید که الحق از آنجا آمده اید یک نیم نگاهی به لباسهای خود بیاندازید کجای این لباس مال مناطق سردسیر است در ضمن بد نیست به لباس سایر اقوام باستانی این منطقه هم نگاهی بکنید. کجای عالم در مناطق سردسیری به مانند غرب ایران دستمال به سر بسته اند؟مناطق سردسیر کلاه پشمین بر سر میگذارند. کجای عالم در مناطق سردسیری به مانند غرب و شمال غرب ایران کفش پارچه ای ، شلوار گشاد و … می پوشند ؟ بنا به… مطالعه بیشتر »

سهند

بهت پیشنهاد میدم موزه سنندج بری و اولین سرباز کورد با همون لباس اصیلش رو. ببینی……با قدمت ۳۷۰۰ساله……ترکیه هم تقریبا ۴۰تا ۵۰درصدش کورده ……کشور کوردستانم تشکیل نشه ……هرجا کورد باشه اونجا ایرانه……..ما به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم

زتتا

آره همون که خودتون درست کردینش میگین سربازکورده؟ پس چراالان یه جوردیگه لباس میپوشین ؟

سومر

پسبا این حساب هر جا کرد باشه ایرانه.هرجا عرب باشه عربستانه .هر جا بلوچ باشه بلوچستانه هر جا ترکمن باشه تورکمنستانه.هر جا تورک باشه تورکستانه و هر جا فارس باشه فارسستانه.پس کویر لوت به فارسها می رسه و کوردستان می شه ایران و اسم کرد حذف می شه به گفته شما…..ولی مفهوم این حرف شما عقب ماندگی تاریخی قوم شماست

خخخخخخخ

دستمال ؟؟؟؟؟ تو به سروین کردی میگی دستمال، اوکی ! به شلوار کردی که قدمتش از امپراتوری گؤگ ترک که بنیانگذارانش سکاهای ایران بودن بیشتره اهانت میکنی،تو به گیوه میگی کفش پارچه ای پس به ژاکت بافته شده با کاموا چی میگی نادان!؟!؟!؟ ما خودمون تو موزه ی سنندژ ،لباس طراحی کردیم؟ یه سر برو تخت جمشید لباس سربازان ماد رو ببین ، زبان کردی یک زبان با اشتراکات فراوان با واژگان بکار رفته در اوستاست و واژگان مشترک زبان بلوچی،گیلکی،مازنی،و لری رو هم با کردی بررسی کن. بدبخت کردستان زیر سایه ی ایران معنی کردستان داره ولا غیر جنگ… مطالعه بیشتر »

ایلیا شعبانی

چشم عباس آقا چون شما گفتی🤣 ترک ها اگه اصالتشون از کردا بیشتره چرا توی تبریز جونتون لباس ترکی نمی پوشم توی کردستان و شهر های کرد نشین همه از بچه تا پیر ها لباس محلی می پوشم تا اصیل ترین ایل ایران از بین نره من خودم کرد ملایر شاید بگید ملایری لرن ولی همه شون لر نیستن می تونید تحقیق هم بکنید چاله شور در ملایر شجر نامه داریم که اثبات میکنه از کرمانشاه به دست ایلخان کرمانشاه تبعید شدیم. خلاصه اصالتشون پا برجاست توی چاله شور(۵روستای کرد نشین ملایر)هنوز لباس کردی رو می پوشیم توی سرما،گرما تو… مطالعه بیشتر »

ایرانی

مرگ بر جدایی خواه از هر گروه وتیره ای که باشد ـدرود بر ایران سر فراز

سومر

دکتر پس فارسها منطق دارند قبول.چرا به کوروش جنایتکار نابود کننده تمدنهای لیدی بابل ماد وافتخار می کنید اما اسکندر و تورکان و چنگیزخان قوم وحشی بودند که به شما حمله کردند ؟ چرا کارهای بیناموسی کوروش و داریوش که با خواهران خود …فخر می کنید؟ چرا مردوک پرست نیستید؟ قبر کوروش که مردگان خود را می سوزاندند به چه معنی است؟ پارادوکس شما نهایت بایستی زرتشت بودید و مثلا ادرار شتر میل می فرمودید.

سومر

۷۰ درصد زبانت عربیه بیست درصد ترکی انگلیسی فرانسه .رو ده درصد می خوای چه کار کنید؟؟

آريا

قاعده بخوره تو سرتون وقتی برای ساده ترین چیزها لغت ندارین البته قاعده شم اینه که مثلا برای خر و گاو و گوسفند به جای یک لغت هزار تا لغت دارین چون همه عمرتون با این چیزا سر و کار داشتین یا مثلا برای دعوا کردن صد تا لغت دارین و این خود نشونه بی فرهنگی و وحشی بودنتونه یا مثلا بیشتر فحشهای فارسی ترکی است مثل قرمساق قرمدنگ الدنگ سرتق و غیره اما برای فرهنگ و هنر و ادبیات و کتاب لغت ندارین جالبه نه منظورمو فهمیدی یا اینکه بازم می خوای بگی نه منه

Ehsan Turanbek

چی کتاب لغت نداریم.اصلا می دونی چی می گی.تا حالا کتاب دیوان لغات ترک شنیدی.مال ۱۰۰۰ سال بیشه.جز قدیمی ترین فرهنگ لغت های دنیاست.

Ehsan Turanbek

تو دیگه کی هستی .به قول خودت فرهنگ آریایی تو داری نشون می دی .اول برو حرف زدن یاد بگیر بعد.

آریا

منضورت دیوان لغات فارسی و عربیه که ممد سارق نائبی اسمشو عوض کرده و گذاشته دیوان لغات ترک شما هنوز برای ادبیات لغت ندارین چه طور این همه لغت دارین بی خودم از خودت لغت نساز که اگه برای ادبیات لغت داشتین آتادزد از اون توی ترکی استمبلی استفاده می کرد بعد از این همه پاکسازی هنوز هزاران لغت فارسی و عربی توی ترکی استمبلیه مثل تاریخ خبر زمان ساعت ادبیات نزاکت امحا نماز سیاه بیاض صنعت دنیا و…………….

Ehsan Turanbek

اولا بیشتر لغت هایی که گفتی عربی نه فارسی.مثل تاریخ و ساعت
دوما ۱۰ درصد لغات فارسی .ترکی است.
سوما در یکی از کتاب ها ی درسی به این افتخار می کردین که در انگلیسی بهتر وبدتر رو استفاده میکنن.بهتر است بدونی که ۱۸ درصد انگلیسی .۴۰ درصد ایتالیایی.۱۳ درصد آلمانی و ۹۰ درصد زبان تبتی ترکی است.

آریا

این چرندیات رو به یکی بگو که احمق باشه نه من چه طور زبان ایتالیایی که بازمانده زبان لاتینه و کوچکترین آسیب رو از ترکی دیده ۴۰ درصدش ترکیه ایران که هزار سال در اشغال شماها بوده میزان لغات ترکی در فارسی به ده درصدم به زور می رسه چه طور ایتالیایی ۴۰درصدش ترکیه این آمارها رو برو در همون محافل پانترک ارائه بده بیچاره ۸۰درصد انگلیسی لاتینه اگه ۱۸درصدش ترکی باشه دو درصدش هم بگیریم زبانهای دیگه مثل فارسی و فرانسه و المانی و غیره یعنی زبانی به نام انگلیسی وجود نداره انگلیسی هشتاددرصدش لاتینه باورنداری برو به این… مطالعه بیشتر »

آریا

تاکی می خوای چرندیات ممد سارق نائبی اون بی سواد رو بلغور کنین بابا جمعش کنین کاسه کوزه گدایی رو

Ehsan Turanbek

دیوان لغات ترک اثر کاشغری است.که برای یاد دادن زبان ترکی به معتصم نوشته شده بود.

آریا

فرهنگ آریایی ما مشکلی نداره فقط جواب های هوی است وقتی شما آرزوی نابودی ایران رو دارین انتظار فرش سرخ از جانب ما نداشته باشین ضمنا شنیدن واقعیت اینقدر براتون سخته

Ehsan Turanbek

من نمی خوام ایران تجذیه بشه .من طرفدار رسمی شدن زبان ترکی در ایران هستم.چون که جمعییت ما ترک ها با شما فارس ها برابره.

ایران اصیل

من بعنوان یک ایرانی که وطنم رو در اولویت تمام تعصباتم قرار میدم در تمام اقوام ایرانی اعم از کرد لر بلوچ گیلک و… که زبانشون از یک منشاء هست صفاتی مانند جسارت ،شهامت ،صراحت، زکائت،محبت وخونگرمی وگذشت را به صورت غالب میبینم واین ها همون خصوصیاتی که در کتب تاریخی وآثار بجا مونده از باستان این سرزمین در مورد ساکنان ایران زمین وآریاییها آمده اما دوستان ترک زبان در مورد ترکها صفاتی مانند کله شقی جاهلانه ، زیرآب زنی ، بی احساسی مادی بودن عدم تعصب به آب وخاک ایران زمین خودخواهی وراحت طلبی و…صفاتی از این دست بارزتر… مطالعه بیشتر »

Ehsan Turanbek

من قرار نیست به سرزمین تو تعصب داشته باشم.
تو به سرزمین خودت تعصب داری و من به سرزمین خودم.سرزمین من ام آزربایجانه نه ایران.

mehran...mantegi bashim

yasha.

Ehsan Turanbek

آره یه چندتا صفت هم من از تاریخ آریایی ها بهت بگم.نام افراسیاب را تو کتاب های درسی شنیدی و به نظر شما فارس ها چقدر آدم بدی بود.البته اسم واقعی ایشون آلپ ارتونقا است.خوب می دونی آلپ ارتونقا چطوری کشته شد شما مردم با فرهنگ این قهرمان بزرگ ترک را به مهمانی دعوت کردین و تو غذاش سم ریختین. ما ترک ها هر چی باشیم تو می دان جنگ آدم کشتیم نه مثل شما سره صفره ی غذا.

ایرج

در سال ۱۸۷۲ در نشست ادیبان و زبان‌شناسان اروپایی در برلین، زبان‌های یونانی، فارسی، لاتین و سانسکریت به عنوان زبان‌های کلاسیک جهان برگزیده شدند. بر پایهٔ تعریف، زبانی کلاسیک به شمار می‌آید که یکم، باستانی باشد، دوم، ادبیات غنی داشته باشد و سوم در آخرین هزاره عمر خود تغییرات اندکی کرده باشد. زبان فارسی پس از عربی زبان دوم اسلام است و امروزه هم گروندگان به اسلام در چین و دیگر نقاط آسیا فارسی را به عنوان زبان دوم متون اسلامی پس از عربی می‌آموزند. برای گروندگان به بهاییت در سطح جهان، زبان فارسی زبان اول دینی آن‌ها است. از… مطالعه بیشتر »