نگاهی به ملتهای چین

چین کشوری کثیرالمله و دارای ۵۶ملیت و ۱میلیارد و ۳۰۰میلیون نفر جمعیت است . ملتهای عبارتند از : هان ، مغول ؛ هوی ؛ تبت، ایغور، میائو ، ای ، ، بو ای، کره ، من ، دونگ ، یائو ، بای، تو جیا ، هانی، ، دای ، لی، لی شو، وای، شیه،گائو سان ؛ لا کو؛ شویی، دونگ شیان ، ناسی ، جین بو، قرقیز؛ تو ، داوور ، مولائو،چیانگ ، بولانگ ؛ سالا؛ مائو نان ،مائولائو ،سی بو، ؛ پومی ، تاجیک ، نو؛ ، روس، عونک ، شی که ، ده آن ، بائو آن ، یو گو ، جین ، تاتار؛ ؛ ار لن چون ؛ خه جه ، من با، گه با وجی نئو . علاوه بر ملیتهای نامبرده ؛ در چین همچنین افراد قلیلی وجود دارند که ملیت آنان مشخص نشده است ملت “هان تقریبا ۹۲درصد کل جمعیت چین و ملیتهای دیگر بیش از ۸ درصد ازجمعیت سراسر کشور را به خود اختصاص داده اند  جمعیت این ۵۵ ملیتاز لحاظ تعداد در مقایسه با ملت “هان” کم است ؛ به همین دلیل آنان عموما اقلیتهای ملی می شوند و عمدتا در شمال غرب ، جنوب غرب و شمال شرق چین پراکنده اند .

نگاهی به ملتهای چین

مدت های مدید در طول تاریخ، ملیتهای مختلف چین بتدریجی کرده اند. از میان اقلیتهای ملی بجز ملیتهای “من ” و” هوی” که مشترکا از زبان هان استفاده می کنند ، ۵۳ اقلیت ملی دیگر همگی زبان خاص خود را دارند. سالهای متمادی ، ۵۶ملیت در سرزمین ۹ میلیون و ۶۰۰هزار کیلومتری چین تولید نسل و کرده و مشترکا تاریخ دیرینه و فرهنگ درخشان چین را خلق کرده اند

انی کاظمی

مؤسس تاریخ ما | علاقه‌مند یا عاشق کنکاش در تواریخ ملل، ادیان و مذاهب، تاریخ و فلسفه می‌باشم | همواره این امید را داشته‌ام که بتوانم یک گام مثبت در راستای بهبود وضعیت فرهنگی کشورم، همچنین بهبود حافظه تاریخی مردم کشورم بردارم | از طریق کلیه شبکه های اجتماعی با نام‌کاربری enikazemi می‌توانید با من در ارتباط باشید.

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن