کتیبه ای در کاخ تچر در بالای سر شاه و خدمتکاران

سنگ نبشته کاخ داریوش

سنگ نبشته کاخ داریوش

 

کتیبه ای در کاخ تچر در بالای سر شاه و خدمتکاران

 

کتیبه ای در کاخ تچر در بالای سر شاه و خدمتکاران

da-a-ra-ya-va-u-a \ xa-a-a-ya-tha-i-ya \
va-za-ra-ka \ xa-a-a-ya-tha-i-ya \ xa-a-a-
ya-tha-i-ya-a-na-a-ma \ xa-a-a-ya-tha-i-ya \
da-ha-ya-u-na-a-ma \ vi-i-a-ta-a-sa-pa-ha-ya-
a \ pa-u-ça \ ha-xa-a-ma-na-i-a-i-ya \ ha-
ya \ i-ma-ma \ ta-ça-ra-ma \ a-ku-u-na-u-a

Dârayavau xâyathiya
vazraka xâyathiya xâ-
yâthiânâm xâyathiya
dahyunâm Vitâspahy-
a puça Haxâmaniiya
hya imam taçaram akunau

 

 

داریوش شاه

شاه بزرگ

شاه شاهان

شاه کشورها

پسر ویشتاسپ هخامنشی

آنکه این تچر را ساخت

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.