کتیبه خشایارشا بر پایه ستون سنگ مرمر در شوش

خشیارشا - پایه ستون - شوش

خشیارشا – پایه ستون – شوش

 

خشیارشا - پایه ستون - شوش

  1. adam \ Xayârâ \ xâyathiya \ vazraka \ xâyathiya \ xâyathiyânâm \ xâya
  2. thiya \ dahyunâm \ Dârayavahau \ xâyathiyahyâ \ puça \ Haxâmaniiya \ thât
  3. iy \ Xayââ \ xâyathiya \ ima \ hadi \ akunâm \ pasâva \ yathâ \ adam \ xâya
  4. thiya \ abavam \ aita \ adam \ yânam \ jadiyâmiy \ Auramazdâm \ mâm \ Au
  5. ramazdâ \ pâtuv \ hadâ \ bagaibi \ utamaiy \ xaçam \ utâ \ tyamaiy \ kartam

 

من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه همه کشورها شاه این زمین پسر داریوش شاه یک هخامنشی

 

شاه خشیارشا گوید بعد از اینکه شاه شدم من این بنا را ساختم. این بخشش را من از اهورامزدا خواهانم : اهورامزدا با ایزدان مرا و شهریاری مرا و آنچه بوسیله من انجام شده بپاید

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.