نام ملتها در کاخ شوش

0 716

سنگ بنای کاخ آپادانای شوش

نام ملتها در کاخ شوش

 1. baga vazraka Auramazdâ \ hya \ imâm \ bûmim \ a
 2. dâ \ hya \ avam \ asmânam \ adâ \ hya \ martiyam \ adâ
 3. \ hya \ šiyâtim \ adâ \ martiyahyâ \ hya \ Dâra
 4. yavaum \ XŠyam \ akunauš \ aivam \ parûnâm \ XŠ
 5. yam \ aivam \ parûnâm \ framâtâram \ adam \ Dâra
 6. yavauš \ XŠ \ vazraka \ XŠ \ XŠyânam \ XŠ \ DHnâm \ XŠ
 7. \ ahyâyâ \ BUyâ \ Vištâspahyâ \ puca \ Haxâma
 8. nišiya \ thâtiy \ Dârayavauš \ XŠ \ Auramazdâ \
 9. hya \ mathišta \ bagânâm \ hauv \ mâm \ adâ \ ha
 10. uv \ mâm \ XŠyam \ akunauš \ haumaiy \ ima \ xša
 11. çam \ frâbara \ tya \ vazrakam \ tya \ uvaspam \ uma
 12. rtiyam \ vašnâ \ Auramazdâha \ hya \ manâ \ pitâ
 13. \ Vištâspa \ utâ \ Aršâma \ hya \ manâ \ niyâka \
 14. tyâ \ ubâ \ ajîvatam \ yadiy \ Auramazdâ \ mâ
 15. m \ XŠyam \ akunauš \ ahyâyâ \ BUyâ \ Auramazd
 16. âm \ avathâ \ kâma \ âha \ haruvahyâyâ \ BUyâ \ mar
 17. tiyam \ mâm \ avarnavatâ \ mâm \ XŠyam \ akunauš \
 18. haruvahâyâ \ BUyâ \ adam \ Auramazdâm \ ayadaiy \
 19. Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ tyamaiy \ fram
 20. âtam \ cartanaiy \ ava \ ucâramaiy \ akunauš \ t
 21. ya \ adam \ akunavam \ visam \ vašnâ \ Auramazdâha \
 22. akunavam \ ima \ hadiš \ tya \ Çûšâyâ \ akunavam \
 23. hacâciy \ dûradaša \ arjanamšaiy \ abariya \ frava
 24. ta \ BU \ akaniya \ yâtâ \ athagam \ BUyâ \ avârasam \
 25. yathâ \ katam \ abava \ pasâva \ thikâ \ avaniya \ aniyâ \
 26. XL \ arašaniš \ baršnâ \ aniyâ \ XX \ arašniš \ barš
 27. nâ \ upariy \ avâm \ thikâm \ hadiš \ frâsahya

 

نام ملتها در کاخ شوش

 1. \ utâ \ tya \ BU \ akaniya \ fravata \ utâ \ tya \ thikâ \
 2. avaniya \ utâ \ tya \ ištiš \ ajaniya \ kâra \ hya \ Bâ
 3. biruviya \ hauv \ akunauš \ tharmiš \ hya \ nau
 4. caina \ hauv \ Labanâna \ nâma \ kaufa \ hacâ \ avanâ \ aba
 5. riya \ kâra \ hya \ Athuriya \ haudim \ abara \ yâtâ \
 6. Bâbirauv \ hacâ \ Bâbirauv \ Karkâ \ utâ \ Yau
 7. nâ \ abara \ yâtâ \ Çušâyâ \ yakâ \ hacâ \ Gadârâ
 8. \ abariya \ utâ \ hacâ \ Karmânâ \ daraniyam \ hacâ
 9. \ Spardâ \ utâ \ hacâ \ Bâxtriyâ \ abariya \ tya
 10. \ idâ \ akariya \ kâsaka \ hya \ kapautaka \ utâ \ sikab
 11. ruš \ hya \ idâ \ karta \ hauv \ hacâ \ Sugudâ \ aba
 12. riya \ kâsaka \ hya \ axšaina \ hauv \ hacâ \ Uvâraz
 13. miyâ \ abariya \ hya \ idâ \ karta \ ardatam \ utâ \ a
 14. sâ \ dâruv \ hacâ \ Mudrâyâ \ abariya \ ar
 15. janam \ tyanâ \ didâ \ pištâ \ ava \ hacâ \ Yaun
 16. â \ abariya \ piruš \ hya \ idâ \ karta \ haca \ Kûš
 17. â \ utâ \ hacâ \ Hidauv \ utâ \ hacâ \ Harauvat
 18. iyâ \ abariya \ stûnâ \ athagainiya \ tyâ \ id
 19. â \ kartâ \ Abirâduš \ nâma \ âvahanam \ Ûjaiy
 20. \ hacâ \ avadaša \ abariya \ martiyâ \ karnuvakâ \ t
 21. yaiy \ athagam \ akunavatâ \ avaiy \ Yaunâ \ utâ
 22. \ Spardiyâ \ martiyâ \ dâraniyakarâ \ tyaiy \ daran
 23. iyam \ akunavaša \ avaiy \ Mâdâ \ utâ \ Mudrây
 24. â \ martiyâ \ tyaiy \ dâruv \ akunavaša \ avaiy \
 25. Spardiyâ \ utâ \ Mudrâyâ \ martiyâ \ tyaiy
 26. \ agurum \ akunavaša \ avaiy \ Bâbiruviy
 27. â \ martiyâ \ tyaiy \ didâm \ apitha \ avaiy \ Mâd
 28. â \ utâ \ Mudrâyâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ XŠ \
 29. Çûšâyâ \ paruv \ frašam \ framâtam \ paruv \ fraša
 30. m \ âha \ mâm \ Auramazdâ \ pâtuv \ utâ \ V
 31. štâspam \ hya \ manâ \ pitâ \ utamaiy \ DHum

………

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید که داریوش را شاه کرد یک شاه از بسیاری .من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین پسر ویشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید : اهورامزدا که بزرگترین خدایان است مرا آفریداومرا شاه کرد او به من این شهریاری را ارزانی کردکشوری که بزرگ که دارای اسبان خوب و دارای مردان خوب است .

به خواست اهورا مزدا پدر من ویشتاسپ و نیای من ارشام هر دو زنده بودند آنگاه که اهورامزدا مرا شاه در این سرزمین کرد.اهورامزدا را چنین کام بود در همه این زمین مردی چون مرا برگزید مرا در همه این زمین شاه کرد .من اهورامزدا را پرستش می کنم اهورامزدا مرا یاری داد آنچه به انجام آن از سوی من فرمان داده شده بود انجام آنرا برای من نیک گردانید.آنچه من کردم همه را به خواست اهورا مزدا کردم

این کاخ که در شوش بنیان گذاردم مصالح و زیورهایش از جای دور آورده شد.خاک زمین به ژرفی کنده شد تا آنجا که به زمین سخت و سنگ رسیدم.یک آب گذر ساخته شد وآنگاه به جای خاک شن و سنگریزه در آن انباشته شد.گاه به ژرفای ۴۰ ارش و گاه به ژرفای ۲۰ ارش.کاخ را بر این سنگریزه ها بنا کردم.کندن و پر کردن و خشتهای قالبی کار مردمی از بابل بود.تیرهای سرو از کوهستانی به نام لبنان آورده شد.مردم آشور آنها را به بابل آوردندومردمی از اهالی کاریه و ایونیه آنها را از بابل به شوش آوردند.الوار درخت یاکا از قندهار و کرمان آورده شد.زر،از سارد و بلخ آورده شدودر اینجا بکار رفت.لاجورد گرانبها و عقیق شنگرف از سرزمین سغد و سنگ گرانبهای فیروزه از خراسان فراهم شد.نقره و ابنوس از مصر آمد.زیورهای دیوارها از ایونیه است.عاج از حبشه،هند و آراخوزیه آورده شد.سنگ ستونها از ناحیه ای به نام آبیراد در ایلام بود.سنگبران و پیکرتراشان ساردی و یونانی بودند.آنها که زرگری کردند مادی و مصری بودند.درودگران ساردی و مصری بودند.آنان که آجر پخته ساختند بابلی بودند.آنان که دیوارها را آراستند مادی و مصری بودند

داریوش شاه گوید فرمان دادم تا کاری بزرگ در شوش انجام شود و این کار بزرگ به خواست من انجام شد.اهوراوزدا مرا و ویشتاسپ پدر مرا و سرزمین مرا بپاید

پاراگراف بندی برای راحتی خواندن است

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها