سنگ نبشته گنج نامه

سنگ نبشته

گنج نامه

 

 گنج نامه

 

در ۵ کیلومتری جنوب همدان در انتهای دره ای در راه باستانی اکباتان به بیستون آبشار زیبایی قرار دارد وسمت چپ آبشار دو سنگ نبشته هخامنشی قراردارد. هر دو کتیبه سه ستون بیست سطری دارند که به زبانهای فارسی باستان ایلامی و بابلی نوشته شده اند

سنگ نبشته اول متعلق به داریوش اول در سمت چپ و سنگ نبشته دیگر متعلق به خشیارشا است.بلندی حروف خط میخی بین ۶ تا ۷ سانتیمتر است. فارسی در سمت چپ،بابلی در وسط و ایلامی در سمت راست نوشته شده است

دو کتیبه هخامنشی گنج نامه

گنج نامه

کپی کتیبه داریوش در همدان

 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ
 2. \ hya \ imâm \ bûmim \
 3. adâ \ hya \ avam \ asmâ
 4. nam \ adâ \ hya \ martiya
 5. m \ adâ \ hya \ šiyâti
 6. m \ adâ \ martiyahyâ \
 7. hya \ Dârayavaum \ xšâya
 8. thiyam \ akunauš \ aiva
 9. m \ parunâm \ xšâyath
 10. iyam \ aivam \ parunâm
 11. \ framâtâram \ adam \
 12. Dârayavauš \ xšâyathi
 13. ya \ vazraka \ xšâyathiya \
 14. xšâyathiyânâm \ xš
 15. âyathiya \ dahyunâm \ pa
 16. ruzanânâm \ xšâyath
 17. iya \ ahyâyâ \ bûmiy
 18. â \ vazrakâyâ \ dûraiy
 19. \ apiy \ Vištâspahy
 20. â \ puça \ Haxâmanišiya

 

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که داریوش را شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری . من داریوش شاه شاه شاهان شاه سرزمینهای دارای مردم فراوان شاه در این زمین بزرگ دور و پهناور پسر ویشتاسپ یک هخامنشی

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها