کتیبه خشایارشا بر پلکان آپادانا

خشیارشا - بر دیوارهای بیرونی پلکان شرقی و شمالی آپادانا

خشیارشا – بر دیوارهای بیرونی پلکان شرقی و شمالی آپادانا

 

دیوارهای بیرونی پلکان شرقی و شمالی آپادانا

 

خشیارشا کاخ آپادانا

 

 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ
 2. \ hya \ imâm \ bûmim \
 3. adâ \ hya \ avam \ asmâ
 4. nam \ adâ \ hya \ martiya
 5. m \ adâ \ hya \ shiyâti
 6. m \ adâ \ martiyahyâ \
 7. hya \ Xšayâršâm \ xšâ
 8. yathiyam \ akunaush \ ai
 9. vam \ parûnâm \ xšâyath
 10. iyam \ aivam \ parûnâm
 11. \ framâtâram \ adam \ X
 12. shayârshâ \ xšâyathiya \
 13. vazraka \ xšâyathiya \ xsh
 14. âyathiyânâm \ xšâyath
 15. iya \ dahyûnâm \ paruv
 16. zanânâm \ xšâyathiya \
 17. ahiyâyâ \ bûmiyâ \
 18. vazrakâyâ \ dûraiy \ a
 19. piy \ Dârayavahaush \ xsh
 20. âiyathiyahyâ \ puça \ Hax
 21. âmanišiya \ thâtiy \ X
 22. shayârshâ \ xšâyathiya \
 23. vazraka \ tya \ manâ \ karta
 24. m \ idâ \ utâ \ tyamaiy
 25. \ apataram \ kartam \ ava \ v
 26. isam \ vashnâ \ Auramazdâ
 27. ha \ akunavam \ mâm \ Aura
 28. mazdâ \ pâtuv \ hadâ \ ba
 29. gaibish \ utâmaiy \ xshaça
 30. m \ utâ \ tyamaiy \ kartam

 

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که شادی برای مردم آفرید.که خشیارشا را شاه کرد.یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری.من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهایی با مردم گوناگون شاه در این زمین بزرگ و فراخ پسر داریوش شاه یک هخامنشی . گوید خشیارشا شاه بزرگ : آنچه من در اینجا ساخته ام و آنچه دورتر ساخته ام همه را به پشتیبانی اهورامزدا کردم .مرا اهورامزدا بپاید با دیگر ایزدان و کشور مرا و هر آنچه من ساخته ام

 

خشیارشا کا خ آپادانا

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها