کتیبه خشایارشا در کاخ تچر

خشیارشا -کاخ تچر

خشیارشا -کاخ تچر

 

خشیارشا -کاخ تچر

 

خشیارشا - کاخ تچر

 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \ imâm \ bûmim \
 2. adâ \ hya \ avam \ asmânam \ adâ \ hya \ marti
 3. yam \ adâ \ hya \ iyâtim \ adâ \ martiyahyâ
 4. \ hya \ Xayârâm \ Xm \ akunau \ aivam \ pa
 5. runâm \ Xm \ aivam \ parûnâm \ framâtâram
 6. \ adam \ Xayârâ \ X \ vazraka \ X \ Xânâm \ X \
 7. dahyûnâm \ paruv \ zanânâm \ X \ ahyâyâ \ b
 8. umiyâ \ vazrakâyâ \ dûraiy \ apiy \ Dârayava
 9. hau \ Xhyâ \ puça \ Haxâmaniiya \ thâtiy \ X
 10. ayârâ \ X \ vazraka \ vanâ \ Aurahya Mazdâha \ i
 11. ma \ hadi \ Dârayavau \ X \ akunau \ hya \ manâ \
 12. pitâ \ mâm \ Auramazdâ \ pâtuv \ hadâ \ baga
 13. ibi \ upâ \ tyamaiy \ kartam \ utâ \ tyamaiy \
 14. piça \ Dârayavahau \ Xhyâ \ kartam \ avaciy
 15. \ Auramazdâ \ pâtuv \ hadâ \ bagaibi

 

جرز شرقی پلکان جنوبی کاخ تچر بر روی ستونی که سقف را نگه می داشته کتیبه ای از خشیارشا دارد که به ایلامی و بابلی ترجمه شده است. سه کپی دیگر ار آن نیز در سکویی که کاخ تچر بر آن ساخته شده دیده می شود

 

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید.که خشیارشا را شاه کرد.یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری.من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهای دارای همه گونه مردم شاه در این زمین بزرگ دور و پهناور پسر داریوش شاه هخامنشی. خشیارشا شاه بزرگ گوید : به خواست اهورامزدا این هدیش را داریوش شاه که پدر من بود ساخت.باشد که اهورامزدا با دیگرایزدان مرا و آنچه را که ساخته ام و آنچه را که پدرم داریوش شاه ساخته است بپایند

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها